S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler1947

Ugentlige Oversigter

o v e r

I

Fødsler, Sygdomme og Dødsfald

i

København.

Bu lletin hebdomadaire de sta tistiqu e démographique et m éd ica le de la v ille de Copenhague.

1947. 7 2 de A a rg a n g N r . 1 — 5 3 .

S. L. M ø l l e r s B o g t r y k k e r i , K ø b e n h a v n 1 9 4 8

Made with