John Bassant en Sijtze de Roos - Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners

M ethoden voor sociaal - pedagogische hulpverleners

Ditwordt ‘evidencebasedwerken’ genoemd.Deoriëntatieopwaardenwordt wel ‘value basedwerken’ genoemd en het cliëntgericht werken ‘client based werken’. Jezoukunnenzeggendatbij valuebasedwerkendewerkerende in- stellingcentraal staan, bij client basedwerkendecliënt enbij evidencebased werkendemaatschappij.Het isoverigensgeenkwestievankiezen tusseneen vande drie. Alle drie de oriëntaties zijn vanbelang bij goede hulpverlening. En aan alledrie zittenhaken enogen (VanMontfoort, 2008). Sociaal-pedagogischhulpverleners, tochookprofessionals, zijnhierniet erg mee bezig. Zij werkenhard en voerenmeestal uitwat anderenbedacht heb- ben enhebbenniet zoveel tekiezen. Zij zijngeneigd zichdoor depraktijk te laten leiden. Dat is begrijpelijk, want zeworden ‘afgerekend’ opwat ze er in de praktijk van terechtbrengenMaar echte professionele hulpverleners zul- len zich niet alleen door de praktijk laten leiden, maar zijn ook in staat om de praktijk te sturen. Daarvoor hebben zij veel kennis van en ervaringmet methodennodig. Indit inleidendehoofdstukbeschrijvenweeenmanieromdevelemetho- denopdehulpverleningsmarkt teordenen.Debedoeling is tot eenbruikbare praktijkgerichteordening tekomen.Deze is gebaseerdopdewerkingvande methoden indepraktijk enniet opde achterliggendewetenschappelijkeop- vattingen of stromingen. Voorafgaand aan de ordening vanmethoden, zul- lenwe eerst terminologischhet een en ander verhelderen. Dit hoofdstuk bestaat uit twee onderdelen. In het eerstewordt duidelijk opwelkewijzewe inditboekdebegrippen ‘methode’ en ‘methodiek’ gebrui- ken en verwante begrippen als ‘methodischwerken’ en ‘hulpverleningspro- gramma’s’. Inhet tweede onderdeel komendemethoden zelf aande orde en presenterenwe eenmatrixvankenmerkenwaarmeedemethodengeordend kunnenworden. Debegrippen ‘methode’ en ‘methodiek’ zijngeeneenduidigebegrippen.Uit- eenlopendeomschrijvingen endefiniëringenmakenhetmoeilijkom inzicht tekrijgen indebetekenisvandezebegrippen.Bovendien ishetdevraagofde methodiekdiscussie relevant is voor de praktijk of zelfs wel over de praktijk gaat.Opdewerkvloerhoor jeerweinigofnietsover.Hoedanook, een ideo- logischediscussieoverdemethodiekenmethoden,waarindezuiverheidvan de leer belangrijker is dan de bruikbaarheid van de ideeën en abstracte be- grippeneeneigen levengaan leidenzonderdepraktijk teverhelderen, isniet zinvol.

1.2 Eeneersteordening:begripsomschrijvingen

26

Made with