Microsoft Word - 03-02-2009-10-58-34-RandNo-19861.doc

'גש " מתק

, 'בש " מתק

', ש א" מתק

: פעלמ

מפרט מס ':

: מחלקה ציפויי CVD

99 059 824 160

הבטחת איכות

אישור ר% צ יפוי

: מפרט ש ה

2010

מאי ( 7)

ס" ת ואיה "בג

מתו' 1' עמ

5

המטרה : 1.1.

1.

להגדיר אופ אישור ר ציפוי בתנורי CVD .

: השיטה 2.1. ר ציפוי יאושר לפי תוצאות ה פרמטרי הבאי :

2.

2.1.1 . אישור תהלי הציפוי , מפרט 99 059 71 130 2.1.2 . בדיקת עובי ציפוי , מפרט 99 059 824 140 2.1.3 . בדיקת אדהזיה , מפרט 99 059 824 150

2.2. אישור ר ציפוי :

המפורטי בסעי% 2.1 , נמצאו תקיני , הר

2.2.1 . במידה ותוצאות שלושת הפרמט רי

. מאושר 2.2.2 . בכל התהליכי אישור הר יבוצע ע " י מבקרת הציפויי לאחר קבלת תוצאות תקינות ממעבדת ייצור ) עובי ציפוי , עובי העשרה , עובי שכבת אטא .( : הערה בא תוצאות אדהזיה ועובי ציפוי סטנדרטי תקינות נית לפרוק רא ללא קב לת תוצאות אטא . 2.2.3 . במידה ותוצאות אחד או יותר משלושת הפ רמטרי המפורטי בסעי% 2.1 נמצאו לא תקיני , יוגדר הר כחריג וייפתח BRB/MRB על פי הקריטריוני שהוגדרו . 2.3. טיפול ברני המוגדרי כחריגי : 2.3.1 . קריטריוני לפתיחת BRB "ע. ) פ סדר חשיבות .( 2.3.1.1 . במקרה בו התגלתה חריגה בתהלי . 2.3.1.2 . ב מקרה בו מתגלה חריגה באחת מהתכונות הביקורת כגו אדהזיה /ו או עובי ציפוי ואשר מאפיינת 100% מההוראות .

רשימת מאשרי : ארנו% הורבי( , ניסי מויאל ,

אבי גלט

קובי שמלה , אולג ודוב , טלאל קיס , ירו% ניר , ברק לוטבק

מנהל איכות :

: ער' תומר ריינרמ%

yehuda_g

All printed copies of this document are considered to be uncontrolled

Made with