Onsdag 9. august 2017

3

• Onsdag 9. august 2017

Jobber på spreng for å bli kvitt søpla

Stenger for biler

Statens vegvesen mener det er positivt at det ikke lenger skal være mulig å kjøre ut og inn øverst på samvirkelag- stomta på Lena. Det kommer fram i merknaden som veg- vesenet har sendt i forbin- delse med byggingen av ny Coop-butikk øverst i Lenagata. Det er i dag mulig å kjøre inn til området fra fylkesveg 246, Alfstadvegen. I de nye planene ligger det inne at det heretter ikke blir noen gjennomkjøring. Vegvesenet mener imidler- tid at det må tilrettelegges for at myke trafikanter kan fer- des mellom bensinstasjonen og den nye butikken. Vegvesenet har også noen innvendinger mot hvordan trafikken er planlagt inn fra Hovdesvingen. Her må kunder med bil, myke trafi- kanter og ryggende lastebiler passere og til dels krysse hverandre på samme areal. Det er derfor nødvendig at organiseringen av kundepar- kering og ganglinjer inn mot inngangspartiet optimalise- res. Poengdeling for damene Raufoss-damene startet høst- sesongen med 1-1 og poeng- deling mot Frigg i Oslo. Etter en målløs første omgang, tok Raufoss ledelsen etter omlag 10 minutters spill i andre omgang. Det var frisparkspe- sialisten Maren Kraby Simenstad som nok en gang fant veien til nettmaskene. Ti

Daglig leder i Horisont, Stein Giæver, ber innbyggerne være litt tålmodige i forbindelse med omlegging av renovasjonsordningen. (Foto: Ragnhild Fladsrud).

Noen husstander risike- rer å måtte vente i flere uker på å få tømt søpla når tømmekalenderen nå legges om. Daglig leder i Horisont miljøpark IKS, Stein Giæver, ber innbyggerne om ikke å fortvile: – Avfallet skal bli hentet, sier han. GLT-avfall har blitt Horisont mil- jøpark IKS, og avfallsselskapet har også omorganisert arbeidsru- tinene. Det betyr nye søppelruter uavhengig av kommunetilhørig- het og ny tømmekalender for både totenkommunene, Gjøvik og Land, og samtidig blir behol- Mina B. Sveen mina@totens-blad-no

deren for farlig avfall borte. Nå er flere engstelige for at fulle søppeldunker skal bli stå- ende i ukevis uten å bli hentet. – Vi har fått en del henven- delser om det, ja, sier daglig leder i Horisont, Stein Giæver. Også Østre Toten kommune har fått mange spørsmål om omleg- gingen. – Den nye tømmekalenderen blir delt ut samtidig med første kjøring av de nye rutene, sier Giæver. Dermed er det ikke godt å vite når man må trille dunkene til henteplassen. Det rammer alle som bor mer enn ti meter unna punktet der søppelbilen stopper. Ekstra tømming – Vi har opplyst om at man bør sette ut beholderne 1. august i påvente av henting, sier Giæver, som forsikrer om at søpla skal bli

hentet. – Men den kan bli stående ganske lenge enkelte steder? Vil dere sette i gang ekstra runder for å hente avfallet hos dem som får lang tid fra forrige henting? – Det er det vi jobber iherdig med akkurat nå. Vi prøver å få til nettopp det, men vi har ennå ikke tilgjengelig informasjon om akkurat når og hvor dette vil skje. De ekstra rundene kommer i til- legg til ordinær henting, men vi prøver å få det til på best mulig vis, sier Giæver. Han bekrefter at noen abonnenter vil få mer enn de vanlige fire ukene mellom for-

denne første gangen at det er noen som må vente ekstra lenge. Og vi har allerede begynt å kjøre ekstra runder, sier Giæver. Abonnentene i Land-kommu- nene og Vestre Toten vil ikke få ny tømmekalender før de nye rutene tas i bruk, men Gjøvik og Østre Toten kan allerede nå få oversikt over datoene på applika- sjonen «min renovasjon» på mobiltelefon. Denne løsningen blir tilgjengelig for førstnevnte kommuner i løpet av året. Nytt er også at den røde dun- ken for farlig avfall blir borte. – Den ble hentet omtrent en gang i året, men den ble ikke brukt i stor grad. Vi ser at folk er veldig flinke til å levere farlig avfall på miljøstasjonene, og der- med ble det avgjort å ta bort til- budet om denne beholderen, sier Giæver.

minutter senere utliknet Frigg, og med det ebbet kampen ut. Kjersti fikk jobben Siden oktober i fjor har

rige og neste henting. App for henting

Kjersti Krageberg vært konsti- tuert kultursjef i Østre Toten kommune, men nå er hun for- melt ansatt i jobben. Krageberg tiltrådte som kul- tursjef fra 1. august.

– Når det er 32.000 abonnenter som er berørt av omleggingen, betyr jo det at det blir en del endringer, men det blir bare

29 00 PR.PK

25 00 PR.PK

8 00 PR.STK

25 00 PR.STK

1,75 l

GRANDIOSA PIZZA Stabburet, frys, 575 g, 69,39 pr. kg

GO' MORGEN YOGHURT TINE, ass. utvalg, 195 g, 66,15 pr. kg

SUNNIVA JUICE TINE, ass.utvalg, 1,75 l, 25,89 pr. l

SKINNFRI KJØTTPØLSE Gilde, 900 g, 32,22 pr. kg

GjelderHedmark,Oppland,Ringerike,Hole,HallingdalogÅrnesuke32.Kun tilprivatehusholdninger.Vi tar forbeholdomeventuelle trykkfeilogatnoenvarerkanværeutsolgt

Made with