Toinette Loeffen & Herma Tigchelaar - Retourtje inzicht

door pioniers op dit gebied, die verhalen vertellen over hun leerprocessen en de manierwaaropzijwerdenenwordenuitgedaagdtot leren. Paragraaf 1.2gaatoverdevraagwatereigenlijkbedoeldwordtmet competenties. Paragraaf 1.3 en 1.4 verhelderen verschillendemanieren van leren (alledaags en noodgedwongen)die jezekerzultkennenuiteigenervaring. Inparagraaf 1.5 laten weeenaantal experts indiversiteitaanhetwoord,die tipsgeven.Vervolgensver- bindenwe inparagraaf1.6hunpraktijkverhalenentipsmetdediversiteitscompe- tenties.Inparagraaf1.7staan leeractiviteiten.

1

Dagblog vaneen reiziger

Ikgaopreis.Hetheeftevengeduurdvoordat ikhetbesluitgenomenheb,maarnu ikalleshebgeregeld,kan ikerookechtachterstaan. Ikgaopzoeknaarmezelf,op zoeknaargeluk.Datklinkt lekkerzelfverzekerdvoor iemanddienooitkankiezen. Kiezen, ikworddaarsomszomoevan!Aldiemogelijkhedendiedagelijksderevue passeren.Alsof ikpreciesweetwat ikwil! Ikkomer juiststeedsmeerachterdat ik alleenmaarweetwat iknietwil!Opdebasisschoolwasdatookalzo.Sommigeklas- genootjeswistenalvervoorgroep8watzewildenwordenenwelkeschooldaarbij hoorde.Bijmijwashetmeerdat ikbeseftedat ikdoorkeuzestemakensteedsweer mogelijkhedenzouuitsluiten.M’nvervolgopleidingwasvooralgebaseerdopde afstanddie ik iederedagopmijnfietsmoestgaanafleggen. Misschienvind ikwel teveeldingen leuk. Ikhebwelwatgeprobeerdhoor!Zoals ruimeenhalfjaardeSchoolvoor Journalistiek(ikvindhet leukom te luisterenen te schrijven),maardatwasveel te theoretisch.Naeenmislukteauditieopde toneel- school (ikhouvanrollenspelen!)was ikweereen illusiearmer.Uiteindelijkbedacht ikom iets indeverpleging tegaandoen (ikhouvanmensen!),maar ikkwameral snelachterdat ikeerstmaareensvoormezelfmoestgaanzorgen.Nuwerk iktijde- lijk indehoreca. Ja, tijdelijk,want ikontmoethierwelveelmensen,maar ikbenniet zo’nnachtdier. Ikmoetmezelfwelnagevendat ikeralheel jongvoorgekozenhebomnietzo te wordenalsmijnouders.Neemmijnvader.Diegaatelkedag jasje,dasje, tasjenaar zijnwerk. Nietzijnzoalsmijnouders.Nou,dat isdan in iedergevalgelukt,maarben iknudan zogelukkig?Hoevind je jezelf? Isergeenschoolvoor levenskunsten?Voor ikecht gakiezen,ga ikeerstmaareensopreis.Opzoeknaargeluk!Waarheen ismenog steedsniethelemaalduidelijk,maarmorgenga ikweg.

Vervolgoppagina30

27

Made with