150107_Forskningsetikk_nr2

Forsknings etikk B–blad / Returadresse: De nasjonale forskningsetiske komiteene • Kongens gate 14 • 0153 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

De nasjonale forskningsetiske komiteene – rådgivende ressurser innen forskningsetikk

Våre oppgaver er å: • fremme god og etisk forsvarlig forskning • gi råd til forskere og myndigheter om forskningsetiske spørsmål • arbeide for å gjøre forskningsetiske prinsipper kjent • stimulere til debatt • utvikle forskningsetiske retningslinjer • forebygge uredelighet • opplyse allmenheten om forskningsetikk

• Komité for medisin og helsefag – NEM • Komité for naturvitenskap og teknologi – NENT • Komité for samfunnsvitenskap og humaniora – NESH • Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning – Granskingsutvalget • Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger – Skjelettutvalget

DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE Kongens gate 14 • 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 www.etikkom.no

NEM • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag . NENT • Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi NESH • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. GRANSKINGSUTVALGET • Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

Made with