פרסומידע - גיליון 873

ידִע

פרסו

873 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

22.12.2017 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ ויגש דִ’ טבת תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

מחסן העצים הגדִולֹ בגוש עציון

כלֹ סוגי העצים, עבודִות בעץ מגוון פרגולֹות, דִקֱים, גגות רעפים, ספריות מעץ גושני, ספסלֹי גינה ועודִ...

פריסת גזעים במקֱום < מכירת פרוסות עץ טבעיות <

עובדִים עם מוסדִות ופרטיים ייעוץ מקֱצועי וחיתוכי עץ לֹפי מידִה

053-2321815 | 02-6234188 |

קֱיבוץ ראש צורים )בכניסה(

8:30-13:00 ’ ו 8:30-17:30 ’ שעות פתיחה: א’-ה

Made with FlippingBook - Online catalogs