KjøbenhavnsBrandforsikring_1731-1911_II

30

Vurdering. — Værdien.

Vurdering. — Fortsættelse. Prioritetsvurdering (og Eftersyn): 58, 64, 129. Vurdering til Assuranceefterretning: Direktionen skal være repræsente­ ret ved enhver Assurancevurde­ ring: 51, 60, 117, 128. . Edelig Bekræftelse: 12,31,38, 243, 304. Eftersyn og Omvurdering, se neden­ for Omvurdering. Etagevis Vurdering: 240, 243. Forandringer og Forbedringer: 130. Forringelser, se under Vedligehol­ delse nedenfor. Første Ejendomsvurdering 9. Oktbr. 1731: 50. Generalvurdering: 241. Gcnopførelsesværdi er Hovedprin­ cippet for Vurderingen: 128 tf. Misbrug med for høje Vurderinger: 67, 128, 145, 304, 327. Omvurdering (og Eftersyn): afgrundmurede Bygninger og Bin­ dingsværksbygninger: 10,39, 44, 60, 241, 262, 319. af Faste Genstande: 321, 357. Regulativ og Tabeller for Vurderin­ ger, 1735: 128; 1769: 130; 1796 (15. Juli): 242 11'.; 1896 og 1911: 408. Forhøjelser: 328 ft'., 408. Fravigelse fra Regulativet: 329. Synsforretning: 32, 131. Tilsynshavende ved Vurderingen, udnævnt af Kongen: 233, 292. Undtagelser fra Forsikring skal op­ tages iVurderingsforretningen : 130. Unøjagtigheder: 128, 241, 304, 318. Vedligeholdelse (daarlig) skal der ta­ ges Hensyn til ved Vurderingerne: 129, 242, 244. Vurderingsforretninger: Beskrivelse (Indhold): 38, 41, 57, 60, 128 11'., 241—245, 318, 388. Brandfarlige Næringsbrug opta­ ges: 388. Bygningsposter specificeres: 130, 243. Faste Genstande &Maskiner spe­ cificeres: 318. Forbedring: 77, 130. Forskrifter: 128. Udarbejdelse, se Beskrivelse.

Vurdering. — Fortsættelse.

Uorden: 128; (Højesteretsdom 7. Decbr. 1859): 316, 318. Vurderingsgebyrer: 38, 59, 242 ff., 262, 329 tf. Misbrug: 304 tf., 318, 329. Vurderingsmestre: 7, 9, 11 ff., 16, 20, 38, 67, 75, 128, 242, 304. Antal: 329. Faste Vurderingsmestre: 75, 128. Instruks: 128, 242tf., 388, 398, 408. Konflikt med Tømmerlavet om Gebyrerne: 243. Maskinkyndige: 318. Pligt for Mestrene at istandsætte Partialskader for Brandskade- Vurderingssummen: 56, 326. Skiftende Vurderingsmestre: 128. Streike af Mestrene: 329 tf. Vurderingsregulativ, se ovenfor un­ der Regulativ. Vurderingssum (Vurderingsværdi): Værdien paa det Tidspunkt Vurde­ ringen linder Sted: 129. Fastsættelse: 7, 12, 20, 12811'., 243, 327. For højt ansat: 12, 67,71,128,146, 304, 327 IT. Fbrandringer og Forbedringer af Ejendommen: 130. Grundlag for Beregning af Bidrag til Brandvæsenet: 377. I Forhold til Forsikringssum: 59, 134, 150, 243. Omskrivning fra Rdl. Curant til Rdl. Sølv: 329. Reparationsomkostninger: 130,327. Vedligeholdelse, Ælde: 129, 245. Vægbetræk: 129, 243. Vægtere (i Brandforsikringen): 111, Bio­ grafi: 626-32. Vægternes Raaben og Fløjten: 167, 363. Værdiansættelse, se henholdsvis under Brandskadeerstatning, Bygningsværdi, Ejendomsværdi, Forsikringsværdi, Grundens Værdi, Vurdering. Værdien af kgl. Slotte og offentlige Byg­ ninger: 187. Værdien af samtlige Landets Bygninger i 1807: 282. Vægterkassen: 142. Vægterkorps: 177.

Made with