Vejviseren 1909

Vejviser

Ordrup-Charlotenlund Bank. Jægersborg Allé 31. Tlf. Ordrup 407. Kontortid 10—12 og 6—8. G jen to fte A fd. J e rnban e ve j 19. Telf. Gent. 185. 10— 12 og 5 - 7 . Z z i d s kud forrentes med k, Vi* og 5 pCt. 5pCt. Indlaansbeviser m. Rentekupons udstedes i Stk. paa 200 Kr. og 1000 Kr. Vekseldiskontering, Kassekredit, Laan paa Børspapirer, mod Pant eller Kaution, Byggelaan. Indlosning af Kupons og udtrukne Obligationer.

I b 3 f h s b 3 - 3 h 3S b I

for

Gjentofte Kommune

b

Udgivet af Skatteinspektør L. Larsen.

(10de Aargang.)

P r is : 2 Kr.

Boxer udlejes for 15 Kr. Værdier modtages i Depot.

K jø b e n h a v n . I Komm ission hos Gr. E . C. Grad. TRYKT HOS NIELSEN S LYDICHE (AXEL SIMMELKIÆR)

Bankens Hjemmesparebøsser anbefales. j

ru

Made with