292562977

62

såfremt denne frist overskrides, beror det på over­ borgmesterens afgørelse, om kravet skal imøde­ kommes. Indbetalingen af vedkommende beløb kan efter overborgmesterens nærmere bestemmelse ske afdragsvis i et tidsrum af indtil 10 år efter, at op­ gørelsen over beløbets størrelse er tilstillet pågæl­ dende. Såfremt en person, med hvem en sådan af­ dragsordning er truffet, pensioneres, inden beløbet er fuldt indbetalt, nedsættes hans pensionsalder med det antal år, for hvilke efterbetaling af bidrag ikke har fundet sted. f. Såfremt pågældende fratræder sin stilling uden at være berettiget til pension efter § 2 i pensionsved­ tægten, kan han i stedet for at bevare ret til opsat pension efter nævnte vedtægts §§ 22-24 for ansæt­ telsestid forud for 1. april 1971 vælge at få udbe­ talt pensionsbidrag efter bestemmelserne i § 77, stk. 3, 1. afsnit, i vedtægt af 10. februar 1959 for bestyrelsen af staden Københavns kommunale an­ liggender. g. Ved beregning af efterindtægt opgøres den pågæl- dendes tjenesteindtægt under hensyn til vedkom­ mendes normale indtægt i et helt år, beregnet på grundlag af den på dødsdagen gældende time-, dag-, uge- eller månedsløn med tillæg af hans fak­ tisk oppebårne yderligere indtægt, hidrørende fra akkordoverskud, vederlag for overtidsarbejde og lignende, i det sidste år, i hvilket han har udført tjeneste. § 5 . Budgetmæssigt lønnede personer, hvem der ikke er meddelt fast ansættelse, har kun rettigheder over for kommunen af den i vedtægt for Københavns kom­ munes tjenestemænd angivne art, når sådant er fast-

Made with FlippingBook - Online catalogs