11111

הרשות לשירותי ם ציבוריים חשמל - ספר אמות המידה החדש

ישיבה

אמת מידה

החלטה סטטוס

עדכון

תחולה

עמוד

סימן

פרק

חשבונות

: 'ב

: 'ב

צריכת

2 2

167 332

29.11.05 04.04.11

05.07.02

2 /2

26 .

מאושר מאושר

סופיות

חשבון

ותשלומים

חשמל

על אף האמור בס )ק " 1 ( , לעיל במקרים של צריכה בלתי חוקית במוני תעו ז " ושימוש בלתי , חוקי החוזר על עצמו , יישלח החשבון המתוקן בתוך פרק זמן של שמונה עשר חודשים לכל . היותר

)2(

פריסת תשלומים

(ו)

, דלעיל יפרוס ספק השירות החיוני את

טעות כאמור ב סעיף קטן 26) ()ב 1)( ( א

במקרים של

)1(

נוצר החוב ללא ריבית .

התשלום לתקופה מקבילה לתקופה

שבגינה

את התשלום בתוספת

לאפשר

ספק השירות

במקרים

)2(

לצרכן לפרוס

החיוני

אחרים רשאי

ריבית כאמור באמת מידה 6 ) ריבית פיגורים .(

49

Made with