C theorieboek havo

Hoofdstuk9 Enkelvoudigeen samengestelde interest 9.1 Enkelvoudigeen samengestelde interest 9.2 Berekeningvandeeindwaardevanéénbedrag 9.3 Berekeningvande contantewaardevanéénbedrag 9.4 Aflossenop leningen Dit hoofdstukgaat over enkelvoudige interest en samengestelde interest. Bij enkelvoudige interest ontvang je alleen rente over het oorspronkelijke beginkapitaal. Bij samengestelde interestwordt niet alleen rente vergoedover het beginkapitaalmaar ookover de al eerder bijgeschreven rente. Zoals je in de eerste hoofdstukken hebt gezien, kan een organisatie eigenenvreemdvermogenaantrekken.Over vreemdvermogenmoetenwealsvergoeding voorhet terbeschikkingstellenvanhetvermogen interest (rente)betalen. Eenkenmerkvan vreemdvermogen isdat het tijdelijk is. Ookeen leningmet een looptijdvan30 jaar is tijde- lijk. Kortom: elke leningmoetenweopeengegevenmoment aflossen. Eerst besprekenwe het verschil tussen enkelvoudige interest en samengestelde interest. Vervolgensberekenenwesamengestelde interestoveréénbedrag.Weeindigenmethetaf- lossenop leningen.

Hoofdstuk9

Enkelvoudigeen samengestelde interest

CE

Management&Organisatie inBalans

99

Made with