RosenborgDeDanskeKongreskronologiskeSamling

109 Ting, der endnu den Dag idag betragtes som uopnaaelige. Man lægge f. Ex. her Mærke til de 3 P o r c e l l æ n s m a l e r i e r (1766): hvor fine og dog kraftige i Form og Tegning ere de ikke. Den blaa Farve paa V a s e r n e og det Øvrige er klar, dyb og blød, Forgyldningen saa kraftig, som om den var smeddet paa G jen standene, og de anbragte Blomstermalerier friske og varme. — Den d a n s k e Afdeling vidner ogsaa smukt for den danske Industri i denne Retning. En stor Del deraf hører til det berømte F l o r a d a n i c a S t e l , hvilket man har tillagt en saa stor Betydning, at det i Resolutionen om den kronologiske Samling nævnes udtrykkelig som en af dens Bestanddele for Fremtiden. Oprindelsen dertil skriver sig fra Slutningen af forrige A ar- hundrede, idet det efter en Tradition oprindelig skulde til Rusland ifølge en Bestilling fra Katharina II, der igjen frafaldtes af Kejser Paul. Det kjøbfes da for Statskassens Regning af Fabriken for 10,000 Rd. ifølge Ordre fra Kronprinsregenten (Frederik VI) til Overhofmarskalk Hauch, dateret 2den Janu ar 1803. Det har en sjelden ren og klar, hvid Farve og hvert Stykke er prydet med et eller andet Exemplar af den danske Flora. Billederne ere udførte af dygtige Kunstnere efter Værket »Flora danica«. Endvidere findes i denne Afdeling bl. A. flere k a ra k ­ teristiske ældre Vaser og en ypperlig Biskuitbyste af Enkedronning Juliane Marie. Alle disse Gjenstande ere fra den tidligere kgl. danske Porcellænsfabrik, der blev anlagt efterat Materialist F. H. Muller 1772 havde fundet Porcellænsjord paa Bornholm i Nærheden af Rønne. Det var først et privat Aktietoretagende, men Fabriken blev 1779 overtaget af Kongen og bragte det, væsenlig følgende Fabriken i Meissen i Spo ret, snart meget vidt. 1868 er den, som bekjendt, gaaet over til Private og betydelig udvidet. I Forbindelse med Porcellænssamlingen skulle vi nævne de to store Sévres Vaser, som Kejser Napoleon III skjænkede Kong Frederik VII og som elter dennes Død af Lensgrevinde Danner bleve forærede til Rosenborg. De findes nu opstillede i Frederik V II’s Værelse. Her findes ogsaa de to smukke Biskuitvaser, hvoraf Billedet foran fremstiller den ene. Disse to Vaser, der ere forarbejdede paa Porcellænsfabriken Gustafsberg, bleve for endel Aar siden overbragte til den kronologiske Samling som en Gave fra Kong Karl XV af Sverrig-Norge. Han havde allerede tidligere ved flere Lejligheder „viist Samlingen sin Interesse, og disse toV a s e r staa som et smukt Vidnesbyrd om denne, saavelsom om det høje Standpunkt, hvorpaa Sverrigs Porcellænsfabrikation befinder sig. De have en Højde af 17-^ Tomme og ere udførte med overordenlig Dygtighed og Skjønhedssans. Lette og elegante i Formen, ere de omslyngede af Rosenkviste — Blade, Knopper og udsprungne Roser — der ere saa skjønt tegnede, saa fint byggede, Blad ved Blad og Knop ved Knop, at det skulde synes, som om et let Vindpust maatte vifte dem bort.

Made with