086552655

65

linger om de i § 6, F omtalte Arbejder med Stadsarki­ tektkontoret. F. Vej- og Kloakvæsenet. Boligtilsynet kan gennem Stadslægen indhente nødven­ dige Oplysninger hos og Stadslægen som hidtil henvise Sager til Vej- og Kloakvæsenet. 0 . Statistisk Kontor. Boligtilsynet leverer Statistisk Kontor det indsamlede Naar et saadant Kontor oprettes, maa det mindst en Gang maanedlig meddele Boligtilsynet en Oversigt over ledige Boliger. 1. Skattevæsenet. Boligtilsynets Chef kan udbede sig fortrolig Meddelelse om enhver Persons Skatteforhold. Iøvrigt anbefales det at sikre Boligtilsynet Ret til at be­ gære de for dets Virksomhed nødvendige Oplysninger hos alle kommunale Myndigheder. Desuden maa det anbefales, at Sundhedskommissionen — repræsenteret af Stadslægen eller en af Stadslægen udpeget Læge, samt Boligtilsynets Chef — faar Lejlighed til at udtale sig om og stille Ændrings­ forslag til Bebyggelsesplaner for nye Bydele. Materiale i Afskrift (§ 5, Pkt. 9). H. Kommunalt Boliganvisningskontor.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker