השבט השישי - גליון 139

ה מ י ע נ ה ש פ ו ח

גליון מס' 139

משולחן ראש המועצה ארז ארד - מזכיר המועצה | כתב דיווחי ראש המועצה למליאה המועצה תרגלה, כמו כל שנה, התקפה | תרגיל פיקוד העורף רבת טילים על האזור, נפילות, נזק ונפגעים. הממשלה הכריזה על | תוכנית הפיתוח ליישובי הבדואים תוכנית הסיוע הרב שנתית, שהוצגה ביום עיון מפורט ע”י משרדי הממשלה, כל משרד וחלקו. עבודות הבניה של | בי”ס העל יסודי הערבי לקראת פתיחה שלב א' מסתיימות. כרגע עובדת ועדה | סקירת ועדות גבולות לתחומי שיפוט להעברת שטח לקריית ביאליק, ומבוקשות להקמה עוד ועדות מול רכסים, טבעון וחלוקת הכנסות. בהתאם לשינויים בחוק | הרחבת הפיקוח על הבנייה במועצה התכנון והבנייה, והסמכת הוועדה המקומית ל”וועדה מוסמכת” מפקחי בניה לוועדה. 2 אנו קולטים משרות שונות לעובדים חדשים. 13 - ל פורסם מכרז 80 - נערך ערב מרשים לחלוקת מלגות ל | מלגות לסטודנטים סטודנטים! כשהכוונה נערך ערב הוקרה ראשון למתנדבים תושבי המועצה למסד ולהרחיב ערבי הוקרה בשנים הבאות. 13.6.16 ישיבת מליאת המועצה מיום , הכולל עליה מוכתבת 2017 - המועצה אישרה את צו הארנונה ל . כן חוייבנו להוסיף 5% - , ותוספת נדרשת לעסקים ב 1.77% של תעריפים לחיוב גגות סולריים. מנהל מחלקת ישובים הציג את עבודת המחלקה אמיר יעקב, ואת הקשר לועדי הישובים. בשם חברי המליאה על היענות המועצה חזי מלמד מודה לאירוח קייטנת סאנרייז לילדים חולי סרטן. הוצג תהליך ניהול תקציב בלתי על פי בקשת חברים במליאה רגיל, בהמשך אושרו תקציבים בלתי רגילים בסכום של תקציבים בלתי רגילים שהסתיימו. 9 ונסגרו ₪ מליון 14,949

תוכן עניינים

2 4 8

משולחן ראש המועצה ראיון עם קיקה רם ימי הזיכרון במועצה שרותים חברתיים

10 13 14 16 18 20 22 23 24 26 33 36

משהו ממני...

דורות

ביכורים במועצה

ראיון עם סעדה עמרייה

משתלת שלומית

תערוכת ציורים של רותי אילן

ביטחון ובטיחות

אירועי קיץ במועצה

חינוך

תרבות

ספורט ונוער

ות ֹ וד ֹ ת מארכיון יגור על התמונות של קיקה לנטע חכמוביץ' תודה ושל שבועות. מכפר ביאליק, לשלומית שלו מאושה, לרוני חסיד תודות ולשולה מנופית לחנה רון מרמת יוחנן, למירי פיינשטיין מכפר חסידים על תמונות הארכיון של שבועות. במברגר

אריאלה וולק, הלן בוטנסקי, גדי נס, מיכל קציר, ארז ארד, אבי ברוך חברי מערכת: | יערי משה עורך העיתון: יערי משה צלם מערכת: | 04-8478167 : פקס | moshe@zvulun.co.il דואר אלקטרוני: כל הזכויות שמורות למועצה אזורית זבולון. | 04-8722260 . דפוס סמדר טל עיצוב והדפסה: אין לשכפל להעתיק או להפיץ עלון זה או חלקים ממנו ללא הסכמה בכתב מאת העורך.

השבט השישי | 2

Made with FlippingBook flipbook maker