Hans Barhow og hans Kjøbenhavns veiviser fra 1748

CANI). THEOL. HANS BARHOW OG HANS KJØBENHAVNS VEIVJSEB FRA 1748. VKI) ■H’l.ir S CI.AUSK.N. I de svundne I v j i r del i boj Grad almindeligt, at llaandvaukel og Fmbedel fulgie Slægten. I del niind- slt' én, olie Hero af Sonnerne la*rlc Faderens Profession: af (ni Pra'sls mandlige Arvinger fulgte de Heste i lians Kald og Fodspor. Saa slor ei' denne Vedlnengen ved Skeglstradilionen, al del ad denne Vej offo er muligt at linde Tilknytning mellem Skaglens Medlemmer, hvor Per­ sonalhistorien svigler og Slanilavlerne liar aahne Plelter. l'd fra denne Tradition man del da suge sin Forklaring, naar Johanne. s- eller Hans Barhow. Son af Pneslen As- mund Barhow i (JvaTiiæs i Fiondlijt>nis Still, hlev — om ikke jusl den sorle Kjoles Mand — saa dog Theolog. Thi alle de Sjior. han Jiar efterladt sig. [leger paa. al var der noget, han ikke egnede sig for. saa var del Iheologisk Tænkemaade og dermed forbunden Adstndighed i Leve­ vis. Saa vidt man kan domme, laa denne udprægede Va­ gabonds Inleresser og Viden i Naturvidenskaben. Men for lo Hundrede Aar siden var den tbeologiske Attestats jo næsten eneste Adgangsport lil Videnskaben. Mellem Hans Karbows efterladte Papirer, som op­ bevares paa Kigsarkivel (hvorfor de er havnet her. vil vi 25

Made with