Villabyerne1949

Torsdag den 6 . januar 1949

44. a a rg a ñ g

Nr 1

N y ^r/su re 1 det nye onr Kunne De taenke Dem en forandrtng < trtsuren, saa !ad os give Dem et sacr- pr.eget og personiigt forsiag med smukke, bfanke kroi- !cr skabt basis af en af vore moderne, holdbare permanenter. Desuden an­ befaler V. fransk haarfarv- rung. tonebad samt

K u ! - K o k s - C i n d e r s danske briketter, formbrændsel, kakkelovnsbrænde, optændingsbrænde, trækul — Bestillinger modtages på underfyringskoks. — Brændselsmærker modtages til deponering. Holger EA agaa rd ANNETTEVEJ 8 ORDRUP 3646

U n S A L B AF H ERRE -H AH E

Dome^^sørsofonen V t KA Bernsto rffsvej 67 HE ) 3 S 1 - 1371

2 4 0 0

Hatte i fineste hårflt, alle farver. - Før kr. 42-, nu . . .

9 85 1 85 1 85

t

Prima f Ithatte, alle farver også sorte Eden-hatte................... 14,85 - 11,85

„mtlait ,lejes-

U D L E J N I N G

Sportshuer i alle størrelser

Borde. Stoic. Bænke, Scrvtec. I !ag, Flagstænger, I'lagdekorationcr. Selskabsteltc, Dansegulve.

Har De brug Rir remburs er vi I stand ttl at yde Dem den bedste betje­ ning paa enhver plads saavcl I udlandet som

Vi dækker ti/ i600 Personer Vi raader over saavcl det Itnc- ste som almtndcltgt, billigt Alatertel, men bestil i god Tid, ring ttl Ordrup 2S30 ¡liere Ledninger .

!!avca!!a!d fjernes i'rima tørt optiendingstira-mie ipvrrps ti! maksima!pr!^. OlutAndersen. Ordr. 6189

Restpartier af smukke slips fra . . .

Brdr. Rasmussen

l-rcderiksborgve} !9^ . Kobenhavn NV. lett. Suborn ^62 . Sfsbor){

Herremagasinet

-

' Køreskole

Udlejning

indlandet. DEMDAHSKE LAMDMAMDSBAWK

K. !V!. F .s Autoværksted V a s k o g S m ø r i n g Waitegaardsvej 18^ Gentofte 4500

m B o r i i e t O O c m lir. m B o r d e K l a p s t o l e S p i s e s t u e s l o l e B a r B a r s t o l e G a r d e r o b e s t a t i v Fl at t f ! T a l l e r k e n e r D y b e D e s s e r t T a t i e r k S a u c e s k a a l e K a r t o t t e l t a d e S t e i j e t a i l e G l a s s k a a l p P u i i c h e O o w l e r m S k e S k y t l e s k a a l e Is A s i e t t e r I s t a d e R e d v m s q l a s R h i n s k v m s i j l a s P o r t v m s q t a s S n a p s e q l a s S j u s g t a s O t q l a s K r u s P u n c h e q t a s "'nc t<*I 3 ^ . . M e l l e m — - B l o m s t e r q l a s m B o r d e

75 c m b r . 70 c m b r .

P a r K o p p e r K a q e t a t t e r k e n e r K a t t e k a n d e r K a q e t a d e S u k k e r F t e d e s t e l B o i u t t o n k o p p e r S a l t P e b e r b e s s e r S e n n e p s q l a s M) S k e

Gentofte 1665

B E R N S T O R r r S V E J AED. . .} . 3 G E N T O F T E A F D E L I N G

Prima optændingsbr. Kakketovnsknuder. formbrrfndse! samt danske ng udeniandske koks tt! om- -aaende levering Søberg 4663

STRANDVEJ 187 HELLERUP 1301 - 6301

Brændsetsforretningen „ B R ! K E T *

H E L L E R U P A F D E L I N G

S K A T T E O P G Ø R E L S E ,

S a u r e s k e e r K a r t o t t e t s k e e r K a q e s k e e r W u m m e r g a t l e r S m e r r e b r s t a t i v f a d e I R u s t t r i t S t a a l ) V i n k ø l e r e C o c k t a i l r y s t e r e t r e a r m e d e S e r v e r i n q a b a k k e r p l a d e s p i l l e r e

Æ H e r J e n A s e n n

O R D R U P A F D E L I N G :6- 1 . t S O B O R G A F D E L I N G

z

U - HeU 1231

itmll. tt. !!i )

80 . 85 '.,s 3 FbespInrr.pr kg 3.75 80 "„l 4 vendet-tnndsybe 0.60 An^lys 80 " „ toiletsirbe. pr. stk .....................

1 olir. pr d$ .. 1.06

Garn. fiskrboMer. ' , kg . 1.09 Bornholrnsk torskerogn 2.23 Skind-ogbenfns'tdpr ds. 1.09

Fortarm a t

M)N

Hvod porionger De Deres Brændseisieverondor? ^ tn heflig og elskværdig Beijenmg ^ Prima Varer ti! fornuftige Priser ^ Reel Maa! og Vægt Æt i tndenlondsk og udeniondsk Breendsei boves poo Loger Har De et Prob em ang. Brændsel eller F/rmg. rtng da venligst ti! os og lad os ve led^ Dem. Hell. 2112 - Rebekkavej 41 - Hell. 212 Hell. )932 P. O S T E R G A A R D Hell. 1932 BRÆNDE til Centralfyr og Kakkelovn. - Tørt Optændings­ brænde. - Skæres efter Ønske til Naksimalpris. HELLERUP BR/ENQESK/ERERI Heir. 2 2 1 1 2 HELLERUP BANK Hcir. 1932 2 1 1 2

-

i p a p t r s p e r s i e n n e 1 ruttafrardtnar , tsartonparalannar traaparatertner

S k a l D e t i l F e s t —

. fl. 1.58

kraftig tomatpure. Fineste ketthup. pr. ti. dukkersod riossatt. .'t

2 .<6 1.15

io'let.u'pt . p . ti

u.jh

Vaskeriet nLindeborg <( i h'uktisl 'Jk t'edfrsen Lindegaardsvej 17 SPEC COTTON CO\T VASK Telefon Ordrup 203

fl. 1.55 fl. . 1.85 fl. 1.10

Vvifidsor-krep. pr. ri ... O.Ab

— — —

htndbiers. solbærs. b! frugts.

I

Tændstikker, pr pk Mentons b.irvand. , I ..

. O.kk

(tcm denne (bersigt til næste (lanp De skal ha\e (læster. Ring .Stticns .Waal ttl os, saa skal VI regne ud. hw-rmangc der kan stdde; men rtng t god l'id. De er htertchg velkommen til at se \or Lslstilltng.

8.50

barbersprit. ,1 3.50 Fine Cox orange, pr kg 1.20 lavendelv . , I . it .50 Faste Ztttauer-log. pr. kg 0.65 eau de col . ' , I ^.50 Citroner, pr. kg 2.08

— — — —

A O E R B E K - P O U L S E N Hetrup 4045

Koks - Cinders—Formbrændsel

ettr. cold-crea n 2.00

Husblas. 10 blade.......... 0.48 Jordbærmarmelade, pr.

/igteCoty-cold-creme. . 175

. 26.50

2.75

/^gte Coty parfume

gi* .

F R E D A G : ^rarsaarter tit a lte !

t r a n d v q å04 Tøtåfoa W#tmp 6$4å fWar# L^datogar) (adgaitp patinam Por 4 aa VaraFR# 6y/aaaa avaratt

Uf. Kontor Gant. 2674 Prrvat Gant. 4120

G e n t o f t e g a d e 94 K. V HANSEN

H L R \ S 1 ( 1 K ! 1 S\ ! J [62 L !V !\!)SVH J 4

VILLABYERNES UDLE JNING ORDRUP

ORDRUP- CHARLOnENLUMD HAMR Hovedkontor Jægersborg A!!é 31 leif. Ordrup 3600 FiLIALER

S r A r S A \ S T A ! . T K \ K ) R ! . ! V S Hm s t R R t \ ( , har fra 1. ¡atmar t'<1'< nprettet et hnsedagentnr fnr G! \T()1 11.. Som hnseriagent er IresLikket : A S S ! R \ A ¡ ) ( ) R ( H \ R I.H .s . ! K A S E A f.entnftegatle 4 1 ' J lt. (.entnfte . 14.11 WtNSTRØMS Køreskote Ordrup Jagtvej 60 (H j. af Hytdegaardsvej) . M a n g e a a n g t ' . r t a r m g s e n t K o r c l æ r e r [ u k k e t i ' g c p v a r m e t l ' c r d \ ' S s a m t \ i m ) r u s . \ 4c t m \ s ' k l e _ Rtng venligst td OKUKL [' H

Strandvej 159 Bernstorffsvej 69 Lyngbyvej 235 Strandvej 136 Sø bo rg Hovedg. 3

! ¡L!-'.

3

GJENTOFTE OG ObiEGNS BANK - ORDRUP BANK SKOVSHOVED BANK - VANGEDE OG ONEGNS BANK Kommunens ældste Pengeinstitut

!7 itr.M.

c

3 " ...j)

Ekstrafine Mause!

NybyarniriHr O m b v c fn in iF R e p a r a t i o n

m u r e r a r b e j d e ud f ø r e s

BENYT DEN LOKALE BANK

Centra!varme$pecia!isten Nyt o^^ Reparationer 35 Aars Erfaring Nye RAd^^^torer paa Lager R I C H A R D O L S E N V n e eg K o H l Ol. V a rtovvoJ 30

^

S. A. VO !GT ¡tYetvt)

HE 7629

F rit lev e re t o v e ra lt Kogeprove kan afhen tes e lie r titsendes

S A r æ c f c f e r / e f DAAt l i - 0 ( , n t s RRHKLA - . D t R

Sv. Aüc SïMilSM. VMKilWüj 131, CMUtH 1576

SPAREKASSEN FOR K J 0 B E N W A V N O G O M E G N

tf

. A n h e t a l e r s d [ K l i t s s r s i l a m e - r < g H e ; ] t " . k [ . r , l r t c r r s a m t R c p . i r a t r r m c r a t t l . m i c - t r g t t c r r e l r r i i rl . l e b r l l r g - s t f t ' r i s c r . . M o d e r n r s e r m g c g f ' n i t r r r a n r l r r r i g ) r r r e t r V e n t e a r h c n l f r i r t t o r e s a t l - a g t r - l k . ) . t r s n r t t g . k r m r s k R e t i s n m g . O p p r r s u r n g . r k k r M a s k i n p r e s n i n g m r t i . S k r i r r l t l c r h a a t u t p r c s n r n g . s a m t K . ) i n s t s t ( ! p [ i m g r r r l l t ' t e s . D e h e d e s v e n l i g s t k o m m e m c t t i o i e t i g e d I i . L

r-r^ri^

Heüerup Ku!- & Koks-Lager

'!cic!t 3 n Hc!rnp

! ! 5 9

Ø trendveJ BH 4^ QJ#ntoft4)f

Rlnumærke tç o){ 33 nyldlg tU Indkob af ^ ht udentandake Kokn pr. Macrke.

Kon tortid Kt. 9—15 Lordaa; Kt 9—13 Frodogt A fton Kt. 17 — IH

Set. Pedersvej 2

B. D. RITTERBAN!)

H E L R u r 10 !

HELRUP 2224

HELLERLPVEJ 5! D

En ekstrafin Vare - 25 %

0

' , Fiaske Kr. 20.40 - ' , Fiaske Kr. 10.50

Gentoftegode 39-45

^

1300.

C ^ c a o - B r a n d y - 28

- , Ftaske Kr 11,35

Made with