​ناسخ التواریخ​

التّواریخ ‌ ناسخ

آی ‌ در ‌ باب ‌ جنبش نۀ ‌

بهائی: ‌ آئین ‌ از ‌ ایرانی ‌‌

تخیّل ‌ گیری ‌

شکل ‌

‌ بوده ‌ بهائی ‌ و ‌ بابی ‌ آئین ‌ به ‌ نسبت ‌ گوناگون ‌ ای

‌ گستردۀ ‌ شیوع ‌ ایران ‌ اخیر ‌ قرن ‌ دو ‌ ویژگیهای ‌ انگیزترین سوء ‌ تفاهم ه

شگفت ‌ از ‌

‌ از ‌ پیش ‌ تا ‌ که ‌ گفت ‌ بتوان ‌ شاید ‌‌. است ٢٠‌ ‌ بوده ‌ استوار ‌ بهائی ‌ جامعۀ ‌ و ‌ آئین ‌ و ‌ ایرانی ‌ روشنفکران ‌ میان ‌ بلند ‌ دیواری ‌ گذشته ‌ سال ‌ آیندۀ ‌ از ‌ تابناکی ‌ طلیعۀ ‌ خود ‌ این ‌ و ‌ است ‌ بوده ‌ سقوط ‌ حال ‌ در ‌ اخیر ‌ سالهای ‌ در ‌ ضخیم ‌ دیوار ‌ این ‌ خوشبختانه ‌ ‌ . است ‌، ایران می ‌، مذهبی ‌ خشونت ‌ از ‌ فارغ ‌ ایرانی ‌ ‌ توسّط ‌ هم ‌" فرهنگی ‌ "دیگر ‌ بعنوان ‌ بهائیان ‌ تعریف ‌‌. باشد ‌ طرف ‌ از ‌ هم ‌ و ‌ مذهبی ‌ پیشوایان خودکامگان ‌ است. ‌ شده ‌ رهبری ‌ و ‌ تشویق ‌ سیاسی ‌ ‌‌‌ سرچشمه ‌ چشمگیرترین ‌ از ‌ یکی ‌ خیال ‌ های ‌ بهاء ‌ و ‌ باب ‌ آئین ‌ بارۀ ‌ در ‌ ایرانی ‌ پردازی ‌ که ‌ است ‌ تاریخ ‌ کتاب ‌ دو ‌ الله ‌ ‌ دهۀ ‌ در ١٨50 ‌ می ‌ تحریر ‌ رشتۀ ‌ به ‌‌ را ‌ قاجار ‌ تاریخ ‌ ن آور ‌ التوّاریخ ‌ ناسخ ‌ کتاب ‌ اوّلین ‌‌. د است ‌ تق ‌ محمّد ‌ میرزا ‌ که سپ ‌ به ‌ معروف ‌ ی ‌ به ‌ را ‌ آن ‌ تأخّر ‌ التّواریخ ‌ ناسخ ‌ به ‌ نسبت ‌ اندکی ‌ که ‌ الصّفاء ‌ روضة ‌ میان ‌ این ‌ در ‌‌. پردازند ‌ میان ‌ این ‌ در ‌ التّواریخ ‌ ناسخ ‌ سبب ‌ همین ‌ به ‌ و ‌ است ‌ گرفته ‌ التّورایخ ‌ ناسخ ‌ از ‌ او ‌ جنبش ‌ و ‌ باب ‌ بارۀ ‌ در ‌ را ‌ مطالب ‌ اکثر ‌ دارد ‌. دارد ‌ بیشتری ‌ اهمّیّت ‌ ‌‌ د گونا ‌ مراحل ‌ به ‌ آغاز ‌ در ‌ مقاله ‌ این ‌ ر گ ‌ ایرانی ‌ تخیّل ‌ ون می ‌ بهائی ‌ آئین ‌ از ‌ پرداز آنگاه ‌ و ‌ م ‌ ‌ تاریخ شیوه ‌ ‌ در ‌ را ‌ کتاب ‌ دو ‌ آن ‌ نویسی آئ ‌ باره ی می ‌ قرار ‌ پژوهش ‌ مورد ‌ باب ‌ ن ‌ بخش ‌ آن ‌ در ‌‌. دهم ،‌ ‌ به ‌ اوّل شش ‌ بی ‌ از ‌ نمونه ‌ بی ‌ و ‌ اطّلاعی ‌ ‌ بارۀ ‌ در ‌ نویسنده ‌ دو ‌ سوادی می ‌ توجّه ‌ باب ‌ نهضت ‌ آنگاه ‌ ‌ . کنم ‌ عوید ‌ ‌ هر اباحه ‌ آئین ‌ را ‌ باب ‌ آئین ‌ که ‌ را ‌ کتاب ‌ دو ‌ می ‌ معرّفی ‌ گری ‌ ‌‌. شکافت ‌ خواهم ‌ نمایند خیال ‌ توصیف ‌ به ‌ سپس ی ‌ ‌ کتاب ‌ دو ‌ بارۀ ‌ در ‌ تبریز ‌ در ‌ باب ‌ محاکمۀ پردازم ‌ می ‌ ‌ آنگاه و ‌ نظر ‌ کتاب ‌ دو ‌ مورد ‌ در ‌ را ‌ ‌ برخورد می ‌ بررسی ‌ قاجار ‌ دولت ‌ و ‌ بابیان ‌ میان ‌ مسلحانه ‌ . نمایم ‌ ‌ در پایان ‌ توصیف ‌ خصوص ‌ در ‌ را ‌ کتاب ‌ دو ‌ ‌ باب ‌ اعدام پژوهش ‌ ‌ خواهم . نمود ‌‌‌ ‌ 1. ‌ دگرگونی خیال ‌ مراحل ‌ و ‌ آئ ‌ از ‌ ایرانی ‌ پردازی بهائی ‌ و ‌ بابی ‌ ین ‌ ‌ بهائی ‌ و ‌ بابی ‌ آئین ‌ به ‌ ایرانیان ‌ رویکرد ‌ در ‌ که ‌ آنچه ‌ همواره ‌ باقی ‌ پایدار ‌ و ‌ استوار ب ب ‌ تعریف ‌ ماند ‌" فرهنگی ‌ "دیگر ‌ بعنوان ‌ هائیان ایرا ‌ . است ‌ نداشته ‌ چندانی ‌ تحوّل ‌ بهائی ‌ آئین ‌ از ‌ ایرانی ‌ تخیّل ‌ جهت ‌ این ‌ از ‌ ‌ . است ‌ بوده ‌ ن ‌ ‌ امّا مفهوم ‌ این ‌ به ‌ فرهنگی ‌ دیگر ‌ می ‌ تلقّی ‌ پلید ‌ و ‌ بد ‌ فرهنگ ‌ در ‌ که ‌ چه ‌ هر ‌ که ‌ معناست ‌ ‌ قربانی ‌ که ‌ گروهی ‌ به ‌ شود دگر ‌ این ‌ ‌ و ‌ پرتاب ‌ است ‌ شده ‌ پردازی فرافکنی ‌ یم ‌ اس ‌ زشت ‌ و ‌ پلید ‌ چیز ‌ چه ‌ اینکه ‌ امّا ‌‌. شود ‌ دگرگونیهای ‌ ایران ‌ فرهنگ ‌ در ‌ ت عمده ‌ ‌ تعریف ‌ جهت ‌ همین ‌ به ‌ و ‌ است ‌ داشته ‌ ای ‌ دگرگونیهای ‌ دستخوش ‌ نیز ‌ فرهنگی ‌ آینۀ ‌ در ‌ بهائی ‌ آئین ‌ و ‌ بهائیان ‌ خیالی ای ‌ عمده ‌ ‌ که ‌ شد ‌ خاطرنشان ‌ باید ‌ البتّه ‌ ‌ . است ‌ شده ‌ اخیر ‌ دهۀ ‌ چند ‌ در ‌ ایران ‌ فرهنگ یگانه ‌ مرحلۀ ‌ به ‌ قدم ‌ گ ‌ ای جنبه ‌ آن ‌ در ‌ که ‌ است ‌ ذارده ‌ چش ‌ م های در ‌ دیگرپردازی ‌ این ‌ از ‌ گیری ‌ تباه ‌ و ‌ زوال ‌ به ‌ رو ‌ بهائیان ‌ مورد می ‌ ی ‌ ‌ امّا ‌‌. رود پیش ‌ دو ‌ این ‌ از ‌ بازشناسیم. ‌ یکدیگر ‌ از ‌ را ‌ گوناگون ‌ مرحلۀ ‌ دو ‌ باید ‌ اخیر ‌ دهۀ ‌ ‌‌‌ می ‌ مربوط ‌ نوزدهم ‌ قرن ‌ سر ‌ تا ‌ سر ‌ به ‌ اوّل ‌ مرحلۀ ‌ ‌ از ‌ پس ‌ و ‌ بابی ‌ آئین ‌ نخست ‌ دوران ‌ این ‌ در ‌‌. شود ٢٠‌ ‌ بوجود ‌ بهائی ‌ آئین ‌ سال می ‌ می ‌ بهائی ‌ آئین ‌ به ‌ بابیان ‌ اکثریّت ‌ و ‌ آید ‌ می ‌ ادامه ‌ ایرانیان ‌ میان ‌ در ‌ بهائیان ‌ توصیف ‌ برای ‌ بابی ‌ واژۀ ‌ اگرچه ‌ گروند ‌ ‌ تمامی ‌‌. یابد ‌ قرن ١٩‌ بع ‌ و ‌ بابیان ‌ دگرپردازی ‌ در ‌‌. است ‌ بهائیان ‌ و ‌ بابیان ‌ کشتار ‌ و ‌ غارت ‌ و ‌ تبعیض ‌ از ‌ آکنده سه ‌ بهائیان ‌ً دا ‌ نوع ‌ گفتار ‌ ‌ چیره ‌ . است ‌ بحث ‌ گفتاراوّل ‌ ی اینج ‌ در ‌ ‌ . است ‌ مذهبی مطرودند ‌ و ‌ ملعون ‌ بهائیان ‌ ا ،‌ ‌ موعود ‌ قائم ‌ و ‌ است ‌ دین ‌ آخرین ‌ اسلام ‌ که ‌ چرا هزا ‌ از ‌ بیش ‌ است ‌ موجودی حکمران ‌ و ‌ شمشیر ‌ با ‌ آمدنش ‌ که ‌ ساله ‌ ر می ‌ تعریف ‌ ظالمان ‌ کشتار ‌ و ‌ ی ‌ ‌ دوم ‌‌. شود گفتاری ‌ ‌ و ‌ اجتماعی بها ‌ آنکه ‌ یعنی ‌ است ‌ سیاسی بی ‌ که ‌ افرادی ‌ بعنوان ‌ ئیان ‌ بندوبا ‌ بی ‌ و ‌ دین ر ‌ ‌ هیچ ‌ به ‌ و ‌ کرده ‌ هرزگی ‌ زنانشان ‌ و ‌ بوده ‌ فاسد ‌ و ‌ بوده می ‌ تعریف ‌ نیستند ‌ پایبند ‌ اخلاقی ‌ اصل ‌ اباحه ‌ گفتار ‌ گفتار ‌ این ‌ دید ‌ خواهیم ‌ چنانکه ‌ ‌ . شوند ‌‌ ‌ اباحه ‌ و ‌ به ‌ بهائیان ‌ و ‌ است ‌ گری اباحه ‌ می ‌ متّهم ‌ گری ‌ ‌ سوّمین ‌‌. شدند گفتار ‌ ‌ قاجار ‌ سلطنت ‌ مخالف ‌ که ‌ کسانی ‌ بعنوان ‌ بهائیان ‌ آنکه ‌ یعنی ‌ است ‌ سیاسی ‌ً کاملا ‌ بحثی فتنه ‌ و ‌ انقلابی ‌ و ‌ تروریست ‌ نتیجه ‌ در ‌ و ‌ بوده ‌ قاجار ‌ استبداد ‌ رژیم ‌ برانداختن ‌ هدفشان ‌ و ‌ بوده ‌ می ‌ تعریف ‌ هستند ‌ گر ‌ شوند. ‌‌ ‌ در ‌ امّا دگرگون ‌ دستخوش ‌ ایرانی ‌ تخیّل ‌ این ‌ بیستم ‌ قرن ‌ در ‌ یعنی ‌ دوم ‌ مرحلۀ ‌ ی ‌ هعمد ‌ می ‌ ای ‌ ‌ باز ‌ دوم ‌ و ‌ اوّل ‌ بحث ‌ دو ‌ که ‌ ترتیب ‌ بدین ‌‌. شود می ‌ ادامه ‌ هم ‌ بهائ ‌ یعنی ‌ یابد نیز ‌ و ‌ خداوند ‌ و ‌ اسلام ‌ مخالف ‌ هم ‌ باز ‌ یان ‌ ‌ قلمداد ‌ جنسی ‌ لاابالیگری ‌ و ‌ فحشاء ‌ و ‌ فساد ‌ و ‌ اباحه ‌ اهل می ‌ می ‌ واژگون ‌ً کاملا ‌ سوّم ‌ گفتار ‌ امّا ‌‌. گردند ‌ ‌‌. شود مرحله ‌ این ‌ در ‌ بهائیان ،‌ دیگر ‌ ان ‌ افراد ‌ بعنوان مخالف ‌ که ‌ قلابی ‌ و ‌ قاجاریه ‌ ‌ شاه نمی ‌ تعریف ‌ دارند ‌ سر ‌ در ‌ را ‌ شاهی ‌ نظام ‌ براندازی ‌ قصد ‌ و ‌ بوده ‌ سلطنت ‌ و ‌ ‌ نوزدهم ‌ قرن ‌ در ‌ که ‌ ویژگی ‌ این ‌ برعکس ‌‌. شوند آورد ‌ قلم ن ‌ بدستور روض ‌ دیگر ‌ کتاب ‌‌. ة ‌ نوش ‌ شاه ‌ اصرالّدین ‌ که ‌ است ‌ ناصری ‌ الصّفای آن ‌ نویسنده ‌ ‌ هدایت ‌ به ‌ مشهور ‌ قلیخان ‌ رضا باشد ‌ می ‌ کتاب ‌ دو ‌ هر ‌‌. ‌ و ‌ شده ‌ ته ‌ سال ‌ تا ‌ را ‌ قاجار ‌ رویدادهای ١٨5٧ ‌ قلم ‌ به ‌ می ‌ تفص ‌ به ‌ کتاب ‌ دو ‌ هر ‌‌. آورند ‌ باره ‌ در ‌ یل می ‌ بحث ‌ به ‌ گوناگون ‌ بخشهای ‌ در ‌ باب ‌ نهضت ‌

هر

1

Made with