S_UgentligOversigterSydommeDødsfaldFødsler_1908

Ugentlige Oversigter

o v e r

F ø d s l e r ,

S y g d o m m e

o g

D ø d s f a l d

i

K ø b e n h a v n .

B u l l e t i n h e b d o m a d a i r e d e s t a t i s t i q u e d é m o g r a p h i q u e e t m é d i c a l e

d e l a v i l l e d e C o p e n h a g u e .

1 9 0 8 T r e o g t r e d i v t e A a r g a n g

N r . 1 - 5 3 .

_

v \ v _______________

K ø b e n h a v n . Rud. E h b r e c h t’ s B o g t r y k k e r i. 1909 .

Made with