פרסומידע - גיליון 853

ידִע

פרסו

853 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ בלֹקֱ יג’ תמוז תשע”ז 7.7.2017 | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו

02-6744744 www. shi raz . co. i l

אסטרטג לֹהשקֱעות נדִלֹ”ן ויועץ משכנתאות בכיר | עופר לֹוינשטיין קֱשרי נדִלֹ”ן שירז

ברימון

ברימון

בדִקֱלֹ

חדִ’ ענקֱית, לֹהשקֱעה 6 6 או לֹמגורים, שיבת ציון & 1,600,000

ױלֹה יפה 2 עם אפשרױות, המורית & 3,600,000

ױלֹה ענקֱית ומושקֱעת, 14 משעולֹ הכרמים & 4,190,000

בלֹעדִי

בלֹעדִי

בלֹעדִי

בגפן

בגפן

בזית

ױלֹה מיוחדִת ונדִירה 3 רח’ מעײן & 4,200,000

ױלֹה יפיפיה 11 נוף מדִהים, הגפן & 4,100,000

חדִ’ 4 חדִש !!! דִירת 47 מדִהימה ומיוחדִת! בזית שמן לֹרצינײם/משקֱיעים

בלֹעדִי

בלֹעדִי

בלֹעדִי

שנים האחרונות 13- משרדִ שירז קֱשרי נדִלֹ”ן פועלֹ באפרת, גוש עציון ױרושלֹים ב ומלֹװה קֱונים ומוכרים באמינות ומקֱצוענות בתהלֹיכי הקֱניה והמכירה. אנו מתמחים בעבודִה עם משקֱיעים המעונינים לֹקֱנות נכסים נוספים לֹביטחון כלֹכלֹי ולֹפנסיה. לֹהערכת הנכס או לֹפגישת ייעוץ לֹלֹא עלֹות התקֱשרו עכשיו: 02-6744744

8 קֱוטג’ ענקֱ תמר

36 דִו משפחתי גפן

32 דִו משפחתי הגואלֹ

24 דִו משפחתי בקֱטורת

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

Made with