Villabyerne1943

r

? ! ' '

\

ÈA

Nr. 1

':4

38. A a r g a n y

! \ ! a n d a g d e n 4 J a n u a r !i)43

f!S<

Villabyernes Blad \N /NF /M ' / FaZ/ví^FF!- ' FFM'f F)'. / / . ./iFN. i! Ma¡'. ' S' hu r ..\' iHnh.\ ( ¡ur.- i^,.t

/ H. F. AAGAARD *'

HELLERUP BANK S t r a n d v e j 1 5 9 H . . p v e, FILIALER. B e r n s t o r f f s v e j 6 9 a K.id.gaardsvc,) L y n g b y v e j 2 3 5 w i b . ^ . S t r a n d v e j 1 3 6 . . P h ^ e e ) / H í / ^ Á í M í ^ i . a a i M oj5' ß y ; r ; g ' c / a a N y i / e . s / B E N Y T D E N L O K A L E B A N K ORORUP CHARLOTTENLUNO RANK Hovedkontor Jægersborg Aüé 31 Tetf. Ordrup 3600 lAr FILIALER G J E N T O F T E OG O M E G N S BANK - O R D R U P BANK S K O V S H O V E D BANK - V A NG E D E OG O M E G N S BANK Kommunens ældste Pengeinstitut

Kul Koks Brænde Tarv Pillekoks

3!i. ß- !.-^r

!

rri-^rn. "k: d r h. ^^<\;id¡¿r h . r tu'PiPt ud d'[ k.ui a!,\'iidr'^ ^;-Fulr i'.rk !)) h'a.a-.'\d-ki:*ianu'' i Sudt! .¡r-- r r ' - ' i id dr'lUP ¡^\^^': a.,d'' U

'< ^

V o s k

r !?

h o r j u h d c B u m

(ia '

Skjorte rned 2 Nu cf det fi.?).Tgt'gt 1 A.ir Siden, vi indledte vort Samarbejde med Starmount's Vaske- og Serviceafdeling, og vi kan i Dag notere den fuldendte Succes. Den skaansomme Vask og omhyggelige Repara­ tion af Manchetskjorter er blevet uhyre popul.am i vor Kunde­ kreds. saaledes at vi nu daglig kommer hele Gentofte Kommune rundt I fast Rute for at hente og bringe Ring selv og bestil en fast ugentlig Dag — vort Bud kommer omgaaendc V A S K : Skjorte med fa*.' Flip ................................. Kr 1 00 ppr 1 25 Hvide F l i p p e r .................................................. o 0 20 Py j ama s .............................................................. ' 1 20 R E P A R A T t O N E R : F Eks koster SkjO'te pa.asit Manrnotter eller Flip af eget Stof md Visk og St rygning........................................................... Kr 2 7 5 Har De ikke selv Stof. kan vi stadig le­ vere Stof t'l Reparation A lle S k j o r t e r — u a n s e t F a b r i k a t — m o d t a g e s

Z*< ! - f . M Z-

< ¡

¡' FF' - - r . iQ

' ff) ' h - -, ... -

-') V .f -

!fd' f!

(^C aiL'^aa ¡laa

dPM i 1 lanuar.

S/; r/N

H e t t e r u ] . . \ ) d . : S i i ! \ \ l ) \ l . l ,<¡ l . v n . ) t M \ < ' ¡ \ t d . : i . \ X t < U \ \ . t j

SparBkam Atd9rdom(iorwrge!!B ByggeiparBaidBling BBrneforíBrQBi$e

h n n t o r t id : HTprdBo# R!.R—15 L#rdau RI. D—13 Prwdap \l!^n hl. 17—19

^

HERRE- og DRENGEWAGASIN S trandve j 187. Helr. 1301 - 6301

\ P H L L E K O K S r.'u .'r' - t)- ..'i'. ;:.o -¡o; ; - ] H e l l e r u p B ræ n d se ls fo r sy n in g 2410

Vt HAR BRÆNDE

V a r e rn e k a n besea p aa P la d sen

tå! a lle F o rn ta a ! GA!^V!G&JACOBSEN CALLISENSVEJ 10 A

Hetr. 6908

HULSØ l V! — P L I S S E — K N A P P E R M*,M)NBROOER< e SOLPLtS,# # MNAPHULUR L Y N G B Y V E J E N S P L t S S É F O R R E T N t N G LYNOBYVEJ 4 - TELF RYV 96 6 1 8 9 [ P d l c k o k s O p tæ n d in g s o g K a k k e l o v n s b r a e n d e ^ li ix i s l . ' '^.ilL' III. I'm . : . I.i'x t 'iiii., Alt udenter RAtioneringen - Se Udstiltlngen i Vinduet. LINDEGAARDSVEJ II ______ OLUF ANDERSEN O r d r . 6 1 8 9 _________ U d v a t g ! T n i i c t a r t i k t e r !^ ^ ,r" rU iï" J Hellerup Sygeplejeforretning '''lLLL'r...'.:L", G e n to f t e K omm unes V e jv ise r 1943 \at H.Mi} !N'-^!t!!m;2pr tUfwti.

SauntesvB] ¡3

Beiit 35 85

^ O r d r u p v e j e n s

R u H e i o r r c t n å n g Ordrupsrj !2! - Or'lr 1l'Zl I. <(!. Rmniitq - hurtto tever^no Stavs .g^r udtaias

^

^

^

W \9 s Na ^ Kr pr Hrgn. —

FY^KFTN!

VÆRDIPAPIPLR modtdqesol Opbfvartnq i AABENF DFPOT Alle Oplysntnqer meddeln af MNDMANDSBANKtN

ChArlottPnlund St. Y1Í O rd ru p ?4å ?49 r B O G E S T O D ^ G ra n ;ta d . F a rt O p tæ nd inggb ræ nde johan Rasmussen, S #borg H o v e d g ad e 17$. T!f. Seborg 913

Har De samme Besvær med Deres Merk- I.Tgning som Skipperen, der skal bjærge Sejlet I en Brandstorm, saa tal med Urick jO for ¡o bedre. Med vore effek­ tive Morklaegnings-Metoder er det hale klaret paa Nul Komma 5. og vælger De et Gardin med lys Inderside, er det ligefrem en Pryd for Stuen.

StHMSTOHFFSVtl AFDtUMO GFMTOFTt AFO t UWG Wt L U S U P AFDt LI MO O S D S U P A F D t DMG t e s o a o A F D t DMO De manges Fondet - for atmenfVei.

Nu kommer Regnskabets T im e ------ Vi! De shppe !ct ('vrr P eres !*.}endomsregnskah og Skatteopg(s-

re!se — saa anskaf tL L A E J E R N E S R E G N S K A B S B O G

Hvis E)c begynder at fere denne Regnskabsbog nu — ng det er let ginrt — saa vd [)e ikke have nngen Vanskeligheder med Be- talingsterminerne, med iiH.idte Afskrivninger eller med Skattenp- gnrelsen ng Selvangivelsen, ten er nemlig ngsaa fnrt samtidig — lige til at rive ud ng indsende. Faa den hna Rerea Boghandler eller indsend nedensfaaende Kupon.

Mt-S'

LINOÏOAARDAVKJ B3 ORDRUP 4405

VArøtobertAf skaber dunsk Produkbon. For 1,805,320 Kr. ! danth# V^rer ud- ioddas som G^virsslBr i hver Traakisinq^ Série LoOeriefs Overskud gear li! Wo- spdater og andre société og etmennyl- bge tnsbful'oner

Cnluittår Brænde — PiHekoks Optændingsbrænde Alt uden for Rationeringen E. Rasmussen Werthavej H Ord. 4003 (Tldlutre O rdrupv,j 107)

Mttte UPON. CARI. A H .E R S ROG FOR t.AG . Kolportage Atd., Vigerslev Alle tS, Kbh Valby, t bedes aende mig: V IL L A E J E R N E S R E tiN SK A B S R G G - Reinbet Kr. j. ; o ^lafgges i Erimaerker bedes opkrævet. (Det ikke onskede overstreges). leveret gennem B o g h an d ler:............................................................................................. ')'n f........................................................................................... Stilling : tlreaae. \ ft '

med hojeste Brynd- værdi. A!!e Str. p;t$- sende tit RÜe Pormmt. Tons Torv -- 1 Rm. Brynde.

Lodsed!er lees ! Wovedkoüekbonen, Lexegede 2, Kbb K. C. 12 90. og hos Pris !'! 4. Treekn (13.-15 Jan.) 3,AO Kr. VA R E LO TTER tE T

Avertér i ViMabyernes Blad

eWARLOETENLUND - ORDRUP 948 - 94

0 . NIELSEN GENTOFTE T o ! f s Q o n t o f t o 1 3 0 0 (6 L e d n i n g e r )

S e v o r t s m u k k e U d v a t g

Pi K a k k e t o v n e Kam tner — Kom furer

i 4 -

Made with