Villabyerne1943

V ILLABYEW i:S B]LAD

4. Januar. 1943

SkotevæsnetsStandardska! ho!de$ H r . D tM M n d o k u m e n te r e r N ø d v e n d ig h e d e n * f to n y e S k o le b y g n in g e r

t u r # SkovMrpi<< tog Mai' giio!rl(r G.-;r(;r og iravaM'-r Rikfird Tbont.^en skal tage e'-.e Stadton. de[<^ d in dag'.ge læ- ig flr'.- t.i.r-'tr .Aftap; om S ta '\n e r i'.: Nr ? - h'. or Stad- mgei.ior . .;m -i 4-i' F ü ir.a u d . og ir... Upga\(- [ i! Bo o T; >.yn n-ed .suofBiue Idiads- 1 (P 'ijo ftn K "nim uue b.o' faa(*t inlc Saimm-nsætntng: Stad.-^ingeiror *' 'G'.a'G Loal.'i't-.-.tgfO!)';' i 'of * Ha?- I * ( IrMto!!)- Tenni''k!uh ; Ha-ffUf tiP \'. 1 ; f ' H. 1 . K ' og ( n .-t Dm h ktiM* -Bor n '.o' /\ r " F' m - g a* F i.l.FRUP HANK h a r paa et Resty- re]M's^l(w^o \<'d!ago! at fr^roslaa ct l'dbytto ;vaa R p('t. til AkBonærerno.

L ø k to r A * i e B r ic k a , H c< !eru p ORT fa r Ju l døde den dygtige og af- h oidte Skoiemand, L ektor ved Gi. iieiieru p Gym nasium Aape Bric^a. p ara d e re d e ved Siden af den hvide Kiste med Skotens (lorbehæ ngte Fane. Foran Kisten iaa bl. a. K ranse fra K ronprins F rederik og fra Generaiknnsuiatet for Thaiiand. E fter Saimen „Fht H t r r e K rist" talte L ek to r B rickas Ven gen nem 55 A ar, P a ­ tto r K rittia n J e n te n fra Timotheuakirken. P asto ren gav bi. a. en K a ra k te rittik af Afdødea mangeatdede Sind og akiidrede, hvo rd an han v a r d y b t fo ra n k re t i den klassitke K u itu r vg elskede Musik. Aage Bricka v a r tillige en god D ansker, for hvem Nationens Flag og dens Konge var ileiiigditmme. i alle sine S tudier fo retrak han F ortid en for Nutiden. P astoren slut­ tede m ed a t omtaie, a t Lektor B ricka og hans tidligere afdøde tlu s iru havde skabt et Hjem for de Unge fra Thaiiand, et Hjem, som de sikk ert aldrig glemte. H an elske­ de disse Østens S øn n er som en F a r elsker sine Børn. Siden sidst Den fjerde Krigsvinters Jui vil faa et smukt Eftermæle Som Julen blev fejret i Gentofte Kommune S' J^IDKN sidst h ar det v æ ret b aade Jul ojf Nytaar. og der er vist almindelig Aar. den sidste Søndag før Jul. flyttet sin P ørneha\e over paa den anden Side af P're- densvej og arrangeret en særlig Jule-Op- visnlng 1 Chariotteniund Palmehave. Pro­ grammet omfattede Ikke mindre end 25

SKOVSHOVED 7.10 og 9.10. For^. . Telt. Ord. 390! Strandvøj 343. Ô. Søndag !. Kl. 1 MMs])rK!MF.903 s K(. .g $ 6E 33M ffå K). S ! lr%da!!, DEM BLODRØDE BLOMST (Forbudt for Børn) Det hede Blods Forbandeise Sæsonens stærkeste og mest gribende 1lim l or^dat!. Freda^^. 9.ørdaM, Sønda;^: MENNESKEDYRET (1 orbudt for Børn) Jean (uibin og Simone Simon i et stort betagende Kunstværk Sø!!dap Kl. 4 Se D ag sp ressen F ra Alandat^ d. !! EN KV!NDE OM BORD t.dvin Adoiphson og Karin Lkelund. i. !. KJ.s l'iddlkumsstykke som aJJe maa se TKATPST WetterMP 3 2 2 2 i !nsaig fra Kl. K!. 7 . ! 0 og 9 . ! 0 Hciligdage K!. ! hhf H.nte — ....... Hnnnyrt '.øndn^ il\l. t: Hillinr fruer „W ) ! K! \ ! ) Ih S.ltwnherø — \rlhue Jen.øn Fra .Mamlaa " il t.rh. [. Horm ! u r m i H i i Mtlr )) n iM )M - n d iH h e d e r \ r l e l ! . — \l lchel lølmøn F lo t og sp æ n d e n d e F o lk e k om e d ie Den maskerede Kava!er ! limen er baade ..Botiin Ho)ai' og „i)e !] uske(erer paa en (tang skrev i kstrabiad) LVNOBV^Yo F.whiiim Ki. Ü.10-21.10 Lyngby 26Mb. g), i? Man(iac—Torsdag ! \H) B . F K \ 1 \ B ! n Søndag Ki t(i Nedsatte t*r. - Nnmr. i K B I B ^ \!! )! A L W m i l W \ i HH F n h i H E Îl^ji m E \ HLLE-TEATREl J ro til.Ordrup l ! b 4 Btiietsalgirn Ki KB 7 . !Uog 9 .!d. tieiiig.tage fra h!. SURMANÎPAÎK^ ^'¿EÎ&EKL!N!r'''''''' '^øintnn i .!!tn. f\ ¡. -(; LANDEVEJStiROENFeh'r^ll'r X N N M K E D Y R E I Kun Kl. 7.41) Lrtir 4090 4G: ) « r K ( i .

læ k to r B rirka. d er b!ev 66 Aar, blev y. J u ie d a g bisat fra Heiierup Kirke, h vor k ræ m m e r Johs. Tofte, C hariotten iu n d (o unge Eiever fra H eiierup Gymnasium

T Ko-mmunalbestyreb^nssidsteMtKte fandt m an opstdi^t e t stort K a r t (.ver Ucn- to fte K omm une med a)ie Konnnunen.s Sko­ le r tydeligt indtegnet !nt-d v(d\'oksne rode F irk a n te r. J^ted tyde!ige Tal fandt nnin indsk rev et i disse P'eltt^r h.-^r !uange Born. d e r g aar i h\^er Skoie. h*. e r mange af dtsse der luir m ere e:id syv A;ir tdbage a f deres Skn!eti(^. og eiidehg har :nan i F olkeregistret faiift en (^pnort-!.-c o \ e r h v o r mange Horn u nder den sknlephg- tige Alder, der ftndes i hvert Skoledi­ strikt. \'ed H ;e'p af di^se Tai iian det regnes ud. h \ o r mange Klext-r. dtn* findes til hver Skole d<*n 1. Au^u^t 1!'4!'. Det frenigaar htn-af. ;i! B.ik'!.eg.)a'd<

Skolevæsen ved en stæ rk ere Udnyttelse af Lokalerne. Jeg anbefaler, at man og- san finb ered er Nordvestskolen. Hr. Hmesen. Jeg ta kk er for T iH u tn in - gen. Jeg er enig med ilr. Hei!e.''en i. at (^gsaa N(u'd\est.^ko]en haster, (^g jeg h a a ­ ber. at de begæ rede Oplysninger kan fo re­ ligge kort e lte r Nyta:ir. Forslaget \'cd toges enstemmigt.

,,Vi h a r a i d r i g R j o r t n o g e t Kunsten**, i n d r ø m m e r B o r g m e s t e ­ r e n v e d AfA t ø r i n g en

109R. saa man !a.<: e Den næste : Ha'.xkt !ned ?'.!!a!sk(^le, de* inP7 ^ I.ttbel a' -h Nod\ end.g'a'den Sko!eud' a.get ^ r paa at Itebeiede. Utrdrnp. til A'ene d

Enighed om. at — trods Tidens Vanske­ ligheder og Mangelen paa flere af de Ting. som horer Ju le n ti! — lykkedes det ogsaa d enne Gang at fejre baade J u l cg N ytaar saa smukt, festligt og fornøjeligt, som det altid har v æ re t Skik i danske Hjem. Her i Kommu n en er Jul'-n ogsaa uden for H j emmen e b )e\ et feiret i smuk Ov e r ­ ensstemmel se med gr^d gammel Gentofte- Tradition. la'or de fleste storre F o r e n i n ­ ger samler Me dl emmer ne og deres Born til Hu'enirtg--Ju!etrae med Nis-er. ?'est. Dans og (iaver. Fn Aften, som Hornene gla' der sig ti! Afaaneder i F or \e jen.

!)aiide ..Snehvide" og dc syv D\ærgc" og ..K!(uls Hans" med Prinsessen og aUc Sg!i\erne. Sirtltg imponerende var en Af- ha\do samlet (a. igSd f)ettacere og som Af­ slutning kom Nisserne ind med et ..hvidt Juietiæ " og uddelte Codter til Børnene, h'.oiefter aeheste Nissemor dansede Vals paa Rulleskøjter! J u / € ^ o n c € r 7 Til Aarets trafiitionelle Julefester ho­ re r ogsaa Læ rer- op F ierorkesfrefs J u le ­ koncert. som i Aar paa G rund af den store Tilslutning v^r flyttet fra H ellerup Skole til Dyssegaardsskolens Aula. Samtidig havde man allieret sig mod Dpssepao^ds- skofrns u dmæ rk ed e Kor og forskellige af Skolens I v r e r e , der o p traa dte som So­ lister. B rogramm et v ar smukt og lodigt med bl. a. Haydns ..Londonersymfoni" i en smuk klangfuld Udfurclsc og Alozarts ..Ave verum " for Kor og Strygere. Fndehg K uhlaus pompo-øc F lv erho j-O u v erture og som A fslutning Dyssegaard.'skolens sm u k ­ ke J ule k an tate, som tidligere har været u dsendt i Radio. Alt i alt en smuk og vel­ lykket Konrert. sum forhaahentiig gav et stort 0 \ e r s k u d til ..Fm e k o lo n iern c " og Julevel gorenheden Mange Danseskoler sluttede af før Jui m^^d d^'t tradBioneile Julebal for Kle\erne og derea Foræidre. — paa Hj. Andersens Danseskole \ a r F!e\antallet saa stort, at der maatte hele tre Julefester tB. før alle havde \ ær e t med. Alorsiimst og smukkest var Børnenes Julefest paa (^entofte Hotei. Her b!ev der holdt Juleta!e af Pastor Nor­

1 5 , 0 0 0 K r . tit A r k i t e k t k o n ­ k u r r e n c e n Hr. ag'k p...^ S-. -Iv . } missionens <-C Sk<- < .a i g('*s \ *^gr.^' P'< j s:ag i-ni at ud-s.: e-. i re; e . . : ' .-.. . . - . - 'o .''S pla

se. Sh.ii ' n -h. Pd' ' i o !.. ., <--r

Poo

Uie'. er T . ' oe - '

< P' ' ^ -g. n.- f-a --

siaas

c ' ' , j :<* if-r.ri.*

Skf'(-nr! ' a .g'

B g' ' e -

rer. Raann and i'*' . IP

\

t e r r '' S U h.. ge^ ..id.'.; teKt i k<' 1 '.lo Da;-.- ' d:;.'- m-. . 1 ge- ' . n K '

-n B

1 V i v d i k k e s a n k e S t a n d a r d e n n., B , .. \ ;e* g-o- ^ ar K "" '' '.' l.e* . i .- \ r-; ' \ :tlr

at ..^h'r "g Barn . snni en B) Ih \ m (t^n .u)d.

] -V Jnlefesf o/ tixæ tirnnhj Arf ) j torleiien i h(2dmnmferiglpibriken .Iro-fdor'. h ' o r F obrtkant ABels Han.sen Imrde indhadf alle .. 7 'orofor'B J u n k h o n æ - rer Arbej deres Horn fil J al e f rm i Fn- hrB en.s Fe.sfsfil i def pumle Nkf. Andrens KoBf-p;an! GmP ri np d('f .^'o-e -^mio.'f ppn- frpede '-i-d J'denmaden.iie- op.'.im nridehe K u r r e ^-.ed Konfekt op Frupf Fffer nf d r r !f;r serreref Kaffe 'ned Fupl'tipr. fop T'pBrkun. sfneren fnf. op .snn konr O r e r - rn.-;l (dsen.' Uden nf tape Hen.spn fd de T:df r jfo- Fndmmduxfrien. hnr- de f n h rik nrf Hnnsen købf J n le p n re r for en hr! !i!!e F orrom Hornene i'nr sefiføl- prbp Jpkkel'pe op Idrr hurfipf om. nf dnf rn r en dnd;p .fuie^e.sf

' j

AI' ; !- - f y - ' . !

r Sog .

t f'.e'.:

K' *' I'

..Ofl' .

Ml

r'n.a

- '

K' '!.

t. H:-- k - \

ne--. ? med !.......... de 1' < H æ ; f" fl - Rp- ne'a e* sikkert ' .4" .st : ' ' ' . go- '' J ' ' r \ " e !.. . r - d. d . ' ' F ^

Bi.n.,

. ! ; '.rd if.i-

ge!) t.

O e n sti/.!/)*

fM-

insBO.t' t ! Pi.tliarioBe (îade.

gr.i-,.. . . . . . . . 1 S..I, r . . ' ' ' . k.l!) . s ' .. . R\ C'. ; g- " 1I." <-

,4* h'.iB'' ! '..1 ' - u - B i . .......

'G ' . F

Et .. t-' Bf.-g

- . -t

e # ( i o r y / i g e / . s e . s k n r

.

' K :' - ' ' .- 1" 'if' '1 h;)' \ I . ' -

!

E*

tw!i j

r- df" .' ; 1 i ' B R.j ) 71

df" SU'.

m

S )'

\ '

t.^ - '

-.!3 ] dc dan^- < ' if-df". t-aj - ; ' r ' DÎT' o* ' d ' Mr N'' d ' F' -IMG", o !.3d tv.

'

(if-'d*'^ S' l'llCt rii !{^ !d' 111

t.

C'-.H' ' dr ' ...... ^... G . '' ' I - fnrbeiede en i.' h-" F- : ( !' n-- [

/ / a a n t ^ t ^ e z r ^ c r / o r e n l n g ^ n ø ^landag mcUciti .lul og N.st^ar holdt HdUMdrmrker/nreiiinpen for Gentofte Komm une .stor Julefest paa Gentofte Ho­ tel. Festens tørste Halvdel var som sæd­ vanlig !agt ti! rette for Børnene. Nisser­ ne Hum-^ti og Bum^ti samt ..luse og Fiik"

3* don

Jul.

; E' ' ........ ' - .tm . N'.

........... n K ... '.i-n -.v ie

T i l s l u t n i n g f r a A ! [e S i d e r

H:' .t 'd r - .. f

.t ifi-" ' li'

3 ' i: 1 i

D e n o a r / ! y ^ J u i e - U i ^ J e i m g F f tr r O u v rr tu rrn m rd d fn sb^rp Julr- k onrprt i G rn tcfte Raadhushal h rg y n d tr d('n r g r n th g r ..G('nt(Btr-.!ul" rn stiHr Af- trn i don sid^tr Ugr for Højtid-'n, da A!i-d- Irm m rrn e af Odd F rllow -F o rrn in g rn F re ­ derik Vfi/ d r rig ü g r ..and^tr .Julrms- yrr" i G rn to ftr - sam lrdrs m rd Hrstyrrl- urn for Vrlpprrnhrd.^-A'eJ.sknhrf og Med letTimrr af K imimunalbestyrelsens norinle f'drfflp samt .S*orinIdfrrkfornfrfj? Fmbed* mamd for at forrbige den aarlig r Jule- uddeling ti! ..skjult Nod" i Kommunen. T ak k e t virre Vrlgørenhedsf()dbo!dkamp('n og shBrkonrrrtrn.s Oversktid suppleret med Juletræ.^-Rossernes Indliold og Vel- gprenheds Selskabets (Hro-Indsam ling var der i Aar '^aa rigelige Midler, at n!!e. der kunde ng *^kulde komme i B etragtning — fik et Juleheløb. cg der blev endda en m indre Sum ti! Raadighed for A^elgoren- heds-Selskabets staaende i,epnfudna!ø. som e r i Funktion hele Aaret rundt. Alt i alt blev d er uddelt 440.5 Kr. til Julens F'attige. Der kunde d esvæ rre skrives mange S palter om Jule-Uddelingens forskellig­ artede Skæ bner. ! de fleste Tilfælde var Aarsagen Sygdom og uforskyldt Nod ogsaa mange F nk er med \iforsorgrde Børn fik De! i den kæ rkomne Julehjæ lp. N ø r n a / ! a p # - 7 u i Søm ef n y t tslæt i Aarets mange .tule fester havde Børnehaveleder frk . Sanne I

tr<-r' -i' K - ' . .:v .. b-. ggrt c - dl g rn dr E.t- .1 )!'- U. . . . . . I '.'1 .7 ' TiH.r lii Bot-ic'ïVv' '.p 3; N ' : '' L

' .æ a.' 'iQ

d"' ''l ir .g 1 .. .... S'7'i!o .\'--'.t'rmEcn '-'^r ikk'- . M..'.. t'.. .il-....:i:' ' ('.<;! AIru*cn''Cn'^ ...Allot" i)!f\* ' ftp - "i - i Hcl!f'! up S*! Rf'tdpiirk nllot ''du ]:i Nu :u3a mmi jo hint Ivuiho : 1. . . 1 K '' " '.:tcrs Hicpirtr. pMcrsfUii

or

!'**" r.u 3' hf!' r. .-)! 1 m.i'.n- a!- 'ip-

".- sknl ftulcbc cn læiigo- . ! f.'inr flore kummu! i'.'-

fæ!*) or 07.:g nm ikdiP 3* f 'M'.nio \t-:t j d'-r 'k-:o p;U4 7

l i r \ .1' ' k ; o. ^ K !" d'. æ rk rr.

y^i^uü-cJ.

:

/ircf

< i F f pnm lr ..Ordrup Apofrk" pna f.in- ! (irj/nnrd.srr;, r;r,y nf .Apofrkrr

Skal Dc have en riøtt): Aiande- Aften sammen med gamle \'en- ner. saa er .Sikrøndee/kmen' ..Ruisrue" det helt r'ctige .*s!rd: Hyceetme. ugenerte (^mgisel- ser. ingen hektisk [arr.-t.arm. Keglebane lo r de „gamle Drenge" — og saa tørsr og fremmest Skovridrrkroens u d ­ søgte Mad, det veipieiede 01 og den fini Vin. Retienmgtn vil gøre ur til. at der hhver en a* de Aftener. De rutnrfes

R u s i j i t a f e t a f v o r J n fe - k o n k u r r e n c e ^ ^ A N D A ( i for -ful ff'rriaa Rf .-ultatot kf idst^ Omgang i t o r Jul^konkurr^n- D^ rigtige Svar paa d r tiP Sporg.smaal 1. Fornn Nkom'dfrkrocn. 2. (g^'nfoffr Ktrkp og 3. Hnpnhiid ff' '"prr N a \n h g drt sid

k '/r'. .\fofirrni.srrinprn r r forr^fnnrf nf A H ifrk f H. K o rn h rik . O rdrup, d r r hnr Bfhkrf xnnrrl f.nhornfonnm nom Konfo- rrr o^/ Prr.sonnirf.s 7rokoxf.sfnr nd t rn T'lhi/(;n!np. h r o r r f f r r Fk.sprdiBo?n!nkn!rf r P r r Offirtiirf. som drf h rd d rr. hnr fnnrf rn. ri! T rrd jr d r l m r r r P!nd.s ^nmfidtg m rd OnBB/pmnprn r r n!f f n rr n f n r for- n;/rf. O rrn s fa n ra d e h rin p rr r i ff Jnfr- ripr. d r r i'i.srr d rf pnnBf Apofrk.% ..npf" fndpnup op d r T i'odrrm sfrrdr VTrppf. Nou) r r h lrr rf hrklf^df turd p iø n p o lrrrf Rof!hl fk op Pnli.sniidr rf r(r v in ^ ø a i) i fBisws^rrr N V. .fohansrn har vfd P!r maft St.iødl Søn sn!gt ViN^fn S\anfmøiif- %'fj 15, til Dlrøktør Sigurd Andersen.

P

k t i r u p 6^gn

Made with