Villabyerne1943

16. Deoomber IQA*) Aften fra den begynder tii den siuttsr Gissdø køndøs øf aiia. Kun tænkes o ., paa dan der har d et store Ansvsr meo e j beredeiserne. Anevaret, Arbejdet 6g ningen af dan gamie, hyggeitge Julemio ger ait paa sig den Aften for fremmede U ] nesker. Tænk paa hende, eom biiver i g j kenet, tæ nk paa a t hun ogsaa vii være i! og føie sig i Juiestemnlng ved biot et kh) kaldt paa og taget med ind tii JuietræM , Ju.eealm erne som de andre. Jeg Sende, Kogerske. som i 17 Aar har kogt. ^ep rettet an. hvert Aar forskeiiige Sieder atdrig nogen Aften fik hun Indbydeise tt¡ ] komme ind tii Juletræ et. Lad Engelen dale ned 1 Skjul pae rin MM ^i. 8. Wj For XirA^o og Hjcin] To betydelige Beger ef Forfattere W. F. 8. G rundtvig. — Fhv. HøjikrieJ starider Johan Borup. Ordrup, har nu fuj ført sit store A rbejde: Bogen om GruM tJ Som Stifter af Borups Højskole 1 Kebenhså er Johan Borup uden Tvivl den. der her , mest Indgaaende Kendskab til GrundtsJ Liv og Virke, og en af de faa. der ger-J hele aln L itegem ing er Lndlevet i Grundb T anker og Idéer. Bogen kidehoider en BiHeder af G rundtvig aamt af Grundtvipt H ustruer og F ru Constance Leth. (Reit Fortag). Paa denne Kiippe. — Provat Johs Sche[J terns store Menighed i Gentofte vii utvtJ som t med fnteresse iæae denne Ssmliag f Præ dikener, som Provsten hsr holdt 1 tofte Kirke i A srene 1932—1942. Takket ' en Pengegeve, eom Provst Schepeiem overrakt af Gentofte Menighed pee an { Aara Fødselsdag, har det været muligt faa Bogiadepriaen paa Bogen betydetigt < aat. (Nyt Notdiak Fortag) Danske Møjtidsaktkke. — Arkivar Hjj EHekiide fortæ iler i deruæ smukt udc!jT. Bog, der iige er udkommet pas Schultt' M lag. een de endnu bevarede Skikke. M

VILLABYERNES BLAD

12

!9!"

Forretningernes Juieiukning Ingen Vareudbringning Juie- eftenadeg — De Heate Forretnin­ ger iukker K i. 12 T*hAA SØNDAG har Butikerne Lov at t holde aaben fra Kl. 14—19. men efter hvad Købmand Viopo Jørpettaen oplyser, vil dog sikkert de fleste af Forretninger­ ne i Aar undlade at gøre Brug af Tilla- d ^M m Juleaftensdag vH Forretningerne 1 Almindelighed lukke Kl. IZ, og Hr. Viggo Jørgensen understreger, at Vare­ udbringning Juleaftensdag overhove­ det Ikke vi! kunne paaregnes. Det er derfor de Handlende indtræn­ gende henstiller til Kunderne: Kob nn. f ------ K o m I * r i YRER man med dansk Brændse], er der J - attid en Rtstko for Løbesod. Derfor gæ lder det om a t komme Løbesoden 1 For­ købet ved st give Skorstenen en ..Vinter- I frakke" paa. V interfrakken bestaar af „Roekwoot" og I kan monteres i Løbet af faa Timer. E. Børge I Petersen & Co. (Tetf. Gentofte 956) giver be- redviiijgt a ilt Oplysninger. dscsnnge Hatgr##n nz Erik Thaning TBOEN STAAR HVORTYiYLEN FALDT

B a g e r , De vD bMve Danske Sæ der o g Skikke h !)

t A f /c n — Skæi tn*n ikke tneddeie det tii de Herrer Indbrudatyve, aiger De forenede Vegtaeiakebera Direkter s LLEREDE nu møldes der alt optaget fra A . de fleste V inter-Pensioner 1 Nordsjæ l­ land, og navnlig blandt Gentofte Kommu- M s B M ^ ^ e r ^ ^ u ^ M t M m t m M M . Mm vil benytte Jule-U gen tU en Ferie 1 rolige og idyiiiske Omgivelser. Et Spørgsmaat. der straks m eider sig i en uroiig Tid, hvor Ind­ brud og andre Forbrydelser er i stæ rk S ti­ gen, er da dette: Hvad skat m an gøre, hvis m an rejser bort i Juten? For at bringe et udtømmende Svar paa Probiem et h ar vi henvendt os til den adm. D irektør for De Forenede Vagtseiskaber Hr. Philip Sørensen og tit D irektøren for Dat- terseiskabet „Danske Securitas". Hr. Poui R ^ ^— Hvis man rejser j Juten — siger Di­ rektør Phitip Sørensen — skal m an selv­ følgelig først og fremm est undgaa at med­ dele det til de H errer Irsdbrudstyve. — Man skal ikke kridte V induerne eller rulle ned, fortsæ tter D irektør Rude, men derimod huske a t afbestille Mælken og Avi­ serne, sam t meddele Postvæsenet den nye Adresse. En Ophobning af Post og Aviser sam t Mælkeflasker er det samme som at sige til Tyvene: Værsaagod, her kan I a r­ bejde 1 Ro. — Det kan være besværligt baade at hu­ ske og at naa alle disse smaa Form aliteter, siger Vagtseiskahets D irektør, men vi ord­ ner gerne det hele for Publikum — som en Service. — Ydertigere kan vi med vor 42 Aars E rfaring tiiraade Publikum at iægge Væ rdipapirerne i Bankboksen og iade Søtv- tø jet afhente tii Opbevaring i Sølvkamme- re t paa D. F. V. S.s Station for Nordsjæl- Der er mere end L&egene, der g k a i iæ æ ø eg — — Desuden m aa man huske a t tappe Van­ det af C entraivarm eaniæget. at iukke Spjæid i Kakkelovn og C entralfyr, at afbryde Ho- vedhaperne tii Lys, Gas og Vand, sam t at laase Brandstigen. Endvidere vil det være praktisk at deponere en Ekstra-Nøgle paa Vægtergaarden, saaledes at der kan skaf­ fes Adgang tit Lejligheden i paakommende Tilfæ lde, og den sidste, der forlader Vil­ laen, m aa huske at sætte Alarmen tit, hvis m an h ar en saadan. Er det et A larm -Aniæg fra Danske Securitas. kan det ordnes saa- iedes, a t Vægteren udefra kan se. om A lar­ m en er sat tit. 4 ----- ¡ndbyggere T^ORGMESTEREN gav i Tirsdags i - D Kommunalbestyrelsen Besked om Re­ sultatet af Folketællingen den 5. Novem­ ber. Kommunen havde 1 alt 90.5M Indbyg­ gere, hvilket er 1188 mere end for et Aar siden. Tilvæksten er størst 1 Vangede Sogn. der er gaaet 530 frem. Dyssegaards Sogn er vokset t. Jægerspris 69. Maglegaard ¡9 Ordrup 217 og Skovshoved 218. Gentofte Sogn er gaaet 7 og Hellerup 59 tilbage. 8 0 , 5 8 5

g

Bagerne hos Cen to ite Kommunes Boghandiere

Aarets store amerikanske Roman ^r. ij.jo Tfr. jo VARDIS FISHER: Det forfulgte Samfund Romanen omMormonerne, de­ res Troskamp, Flerkoneriet og dets frygtelige Konsekvenser.

PM Bktpedttion ti! Denmartt. Vi ter bagiigtivet i Nutidens Gen- nenttnittby og tærer danske Steder og Skikke, deres Oprindelse og Udvikling at kende. Lysende Satire - StrMiende Humor. „Et sMdant Vterk har vi længe trængt til. Det er en Opslagsbog, om man vil have en Ting oplyst og en Underholdningsbog for de lange, mork- lagte Aftener. Der er en morsom Bog og samtidig en vittig Lærebog i sund Fornuft**. (Otto Rung). ATr. ^A.to A/f. — ATr.

Et Indblik i det historisk- khtiske Syn paa det nye Testamente. P ria: Kr. B.7B i.)ÍYI)¡nMtSKF[)¡!LA8.A¡)mH!t!S!!!(a

' /

i!'?

Yi I m i Xf. Guntnv Snndgren: Mafåa. En ung Pigt kommer tti FU- men, etdiee overfor Veiget meMem Knrrieren og Kmr- i^heden. Hun gear i Styh- ker pM denne Kon6ikt ..en Romen, eom ger det gterrkeete lodtryk**. (Nieie Kene Joheneen).

4)^ W M a Ar. 7.7J fedk. Ar* Håne Håkeneon: Henrå. Et erottek Forhold meilem en gih Mend, e^ocentriek og veg, og en Kvtnde med elle Ungdommene hede Lmng- der . . . . en hende velekre- ven og fmngelende Romen".

WILLIAM ATTAWAY: To Maend og en Dreng . . . en Perle blandt haardkogte Amerikanere, kynisk, men fuld af Menne- skeiighed og Længsei efter Skønhed i en bedre Verden. - En Tom Kristen- sen-Oversaetteise.

§ '

Ar g.^o /ndh Ar. rd.oo Aend meiiem unge Sporte- meend. Forfetteren ekiidrer med „hemtngwevek" Aeben- hjertighed Nuttdene Unge pee godt og ondt . . . „Det

t.

CHR. NORLEV J E S U S

¡^AiSAiRETT Oghans Evangciium set paa Datidens sociale Baggrund. P ^ ^ Kr. ^ 7 6 — MYI MROiSK FORLAB- AMOLO OOSCK— MessiasMrken Sognets Børn med Forætdre indbydes til kort yM/gg^Mefaf/gæøafø 4 . Søndag i Advent, d. 19 . ds. Kl. !6 Ceøfg leøsea Agnete Malling-Mlelsen Børge Hjerl-Haasen

Ar 7.7J /"dk Ar. Vå mee vove noget. Underholdende Romen om to Kvlodere lengvertgeKemp om en god og dygttg Mend „En Bog, eom men teen- ker over" . . .

.Händler om en ung Kunet- ner. der er ved et gee 1Hun­ hungrer mod kvindelig Omhed. men kun moder profev- tionel Elekov.PerRundquhte R o m M h M ^ id ^ ^ ^ M m vi! Itere et betydeligt evenek Telent et kende. (Niele Keee Joheneen).

g

sfen A-fcr < rf.r ?. drev (7, søVm*yey frr,*/ø réife re^rrer .rer ^ re rr A-//. J f n/^yr arr/Øgerr.re Ø.rr rgr/i (2r.Ver./Ai-rgjry^rre Biartdt de mortpe Hundreder Løsninper paa „ViHabj/ernes Blad's Julekonkur- rence fandtes bl. a. ouenstaaende spøpe- fuide Idé, der skpides Hr. Poul Petersen, Ordrup Jnpttief 42 A. Tegninpen er pen- nemført med saa minutiøs Nøjaptiphed at man endopsoa paa Oripinaten uden Lup kunde ttese Peters Julebreu med t/nderstrepninp af de 15 Fefl. om oJi og ..Hvem — Hvad — Hvor" T ^ E N populære Haandhog „Hvem—Hvad— L e Hvor" foreligger 1 Aar i H . Udgave og ør større og mere righoldig end nogen Sinde „Hvem—Hvad—Hvor" er forlængst blevet en Institution, og de 125.000 Eksemplarer, som er tryk t 1 Aar. er forlængst revet bort fra Forlaget og hos de fleste Boghandlere fortængst forudbestilt. Det kan derfor være risikabelt at anbefale. ..Hvem—Hvad—Hvor der altid vii være en kærkommen Juiegave. men maaske en af de iokale Boghandlere trods alt i H. Time ly n frem trylle et Eks empiar. OgBAA HJaaipen i Kakkanat aka! tnaarka, at dat av Jui V) har modtaget: TUUCAkTEN er .A fstutntng paa en lang U Tids Spekulationer om at gøre denne Af­ ten t() sae stor Otsede som muiigt. deis for sig seiv. men mest for andre. Det er en meget stor Glæde tsær for os Jttd sø a t ovarraaks og fasttighotda danne —

. /r r w f f f f

m i''L R

Karf Mays Romaner Wild West - Ørhentpystik - Aandetøs Spænding ! samme Serie hndes desuden: Winnetous Han^ - Winnetou pM Sporet - Oid Surehand - Old Surehands H e m m ^ ^ ^ ^ - S k M ^ n t S ^ ^ ^ n Bøgerne er indbundet i smukt stift Bind, og heie Serien kan købes i Ra- tesubskription etter enkeitvis tii Kr. y ^ ^ p n B m d m ^ ^

# 00 /wd^. Kr. i#.JO Deetnond HewUne: Hog biendt Spv^ve. 1en engehk Femihe ekener en nyenkom- Sptending. aom udlneer en heder. Fn fremregende pey- Itologieb Romen.

Kr e.fo fndk Kr. rd oo Normen Dougiee Sciroc­ coen blæeer . . . en etree- B ^, derne engetek Lirteretur.

Kr 6.00 faJS Kr re.fO H D. en indi,k Kvindes forfærdende Skæbne Igennem Bo- M n ^ M H M ^ ^ t m F n g æ K ^ i ^ MWS M i e n S ^ i H M w m ^

1(UP()N .......................................................................... ............ ......................................................... De bedes venligst sende mig:

r i ?

Hat Da aetv Slot, gaa tad M skaba Dam an virkalig atagant og raflinerat Mo- datkjota. Vi garanlarat for Snit og Paafprm, og vora P h M t a r y d a ^ d

Kr. g.oo é/f. Kr. ra.fomgk. Bruno Brrbm : Paa Oasæyæ. Sæaaææa . . . an 6n og idyi- Mak Bog om $u,annas Ud- atkiing fra Barn !i] handas førsia paatisk dæmranda

7 00 #( 7 . ÍF JO K un Kluge: TfyllevloååMa oae Muellt^eHe Megt otw ^enneelLeelnde! og om TU- fietMåghedemoe apå! 1 Livet

t Underskrift:.................................................... I ...................................................................... æ A d rM M ^ ^ ............ S D M ^

! r ) s t g s 6 s ) t t m s m 6 < s m m t ) t ) n s m m " " ) " " " " " " " " " " *

e y e / ^

Made with