Sanat haltuun

Lukutaidolla osaamista – osaamisella työtä ja tulosta Liike-elämä tarvitsee osaajia, jotka hallitsevat sujuvasti oman erityisalansa lisäksi myös suuria asiakokonaisuuksia. Hyvä lukutaito luo tukevan perustan, jonka avulla monipuolinen ammatillinen pätevyys on mahdollista hankkia.

TEKSTI JA KUVA: UPM

T yöelämämuuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Kehi- tyksen seurauksena elinikäisestä oppimises- ta on tullut ihmisille avaintaito, jonka avulla yksilöt pysyvät mukana niin yhteiskunnan kuin työelämän jatkuvassa murroksessa. Työpaikoilla muutos edellyttää, että työntekijät pystyvät päivittämään omaa osaamistaan jatkuvan kou- lutuksen avulla. Teollisuuden palveluksessa työn tehokas ja turval- linen suorittaminen edellyttää, että työntekijät hallitse- vat laitteiden manuaalit sekä erilaiset prosessikaaviot ja toimintajärjestelmät sujuvasti. Järjestelmien sisäl- tämät tietomäärät ovat suuria, ja tarvittaessa tietojen on löydyttävä nopeasti. Oman erityisalansa lisäksi am- mattitaitoisten työntekijöiden on hallittava myös yhä suurempia asiakokonaisuuksia, kuten laitoksen moni- mutkaisia arvoketjuja ja prosesseja. Hyvä lukutaito auttaa työntekijää menestymään tässä vaativassa maailmassa. Tukea viestintään Hyvä lukutaito tukeemyös vuorovaikutus- ja viestintä- taitoja, joista on hyötyä kaikkialla. Teollisuuden työteh- tävät rakentuvat usein pitkistä prosesseista, jolloin si- säisen asiakaspalvelunmerkitys korostuu luonnostaan. Tehtailla halutaan esimerkiksi minimoida vuorojen väliset työ- tai ajotapaerot, joten työtavoista sovitaan

ensin keskustelemalla, minkä jälkeen keskustelut do- kumentoidaan kirjallisesti. Metsäteollisuudenhenkilöstön keski-ikä Suomessa on korkea. Jotta vanhempien työntekijöiden osaaminen ja niin kutsuttu hiljainen tieto saadaan talteen, se on pystyttävä tunnistamaan, dokumentoimaan ja siirtä- mään järjestelmällisesti nuoremmille osaajillemestari ja kisälli -mallin mukaan. Globaalissa metsäteollisuudessa kansainväliset kontaktit ovat olennainen osa arkipäivää. Empaatti- suus ja viestinnällinenosaaminenovatmenestyksellisten asiakaskohtaamisten edellytyksiä – ja hyviä asiakaspal- velutaitoja tarvitaan jokaisessa ammatissa. Koulutus kilpailukyvyn perusta Toisen asteen koulutus uudistuu vuoden 2018 alussa. Yksi reformin tärkeimmistä tavoitteista on, että toisen asteen opiskelijat voisivat hankkia osaamista käytän- nön kautta työpaikoilla. Emme ole kuitenkaan vielä täysin selvillä siitä, kuinka palkaton koulutussopimus toteutuu käytännössä. Yritykset eivät voi yksin vastata oppilaan koulutuk- sesta, ohjauksesta ja arvioinnista, joten uuden koulutus- muodon käyttöönotossa tarvitaan työelämän edustajien ja opetusalan toimijoiden välistä tiivistä vuoropuhelua. Päättäjien, opetushallinnon ja yritysten on tiedos- tettava, että yksilöiden osaamisenmäärätietoinen kehit-

täminen on olennainen osa kansainvälistä kilpailukykyä. Kilpailukyvyn edellyttämä ammattitaito on rakennet- tava systemaattisesti ja työelämän kanssa kiinteässä yhteistyössä. Biotalous tarvitsee osaajia Nopeasti kasvavan biotalouden tulevaisuus näyttää vahvalta. Biotalouden avulla vähennämme riippuvuut- ta fossiilisista raaka-aineista, edistämme talouskasvua ja luomme uusia työpaikkoja. UPM toimii koko biota- louden arvoketjussa, jossa uudistuminen on ollut vie- läkin voimakkaampaa. Huippuyritykset panostavat pitkäjänteisesti kou- lutukseen ja kehittämiseen. UPM on käynnistänyt

useilla tehtailla oppisopimusmuotoisia koulutusoh- jelmia. Tälläkin hetkellä noin sata opiskelijaa kou- luttautuu tulevaisuuden moniosaajiksi. Koulutusoh- jelmiin valitut henkilöt perehdytetään, opastetaan ja koulutetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti yhteen tai useampaan tehtävään. Jo si- sääntulovaiheen tehtävät ovat vaativia, sillä työn si- sältämät alueet ovat laajoja ja vaativat monipuolista osaamista. Hyvä lukutaito luo vahvan perustan ammatillisen taidon ja osaamisen hankkimiselle. Pidetään yhdessä huoli nuorista ja nuorten lukutaidosta, jotta he voivat edetä unelmiensa ammattiin ja löytää paikkansa tule- vaisuudessa vaikkapa biotalouden tarjoamien tehtä- vien parista.

Tehtailla halu- taan minimoi- da vuorojen väliset työ- tai ajotapaerot. Työt ja työ- tavat doku- mentoidaan kirjallisesti.

22 | Sanat haltuun

Sanat haltuun | 23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online