פרסומידע - גיליון 929

ידִע

פרסו בס”דִ, יום שישי, ער”ש פר’ פקֱודִי |

929 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

8.3.2019

|

תשע”ט

א’ אדִר ב’

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online