Быстрый Курьер

¹ 2 (2187)

7

7

13 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

7

7

Öåíà ãàçåòû â ðåäàêöèè – 3 ðóá., â îáëàñòè – ñâîáîäíàÿ. Âñå îáúÿâëåíèÿ ïóáëèêóþòñÿ íà ñàéòå www.bkural.ru

7

7

Областная газета Œ Реклама, информация, объявления. Выходит 2 раза в неделю: во вторник и пятницу ÐÀÁÎÒÀ: ÁÎËÅÅ 600 ÂÀÊÀÍÑÈÉ!

WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU

ÐÅÊËÀÌÀ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ: WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU WWW.BKURAL.RU

Made with