KENT - GASKET AND CARBON STRIPPER

26.01.2016

VERNEBLAD GASKET & CARBON STRIPPER SG-S 60065

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader H370 Forårsaker organskader

Generelt Artikkelnr.

SG-S 60065

Kjemikaliets bruksområde

Fjerning av karbonrester

Førstehjelpstiltak Generelt

I tvilstilfeller bør lege kontaktes. Ta med sikkerhetsdatablad eller etikett og vis legen. Symptomer på forgifning kan opptre flere timer etter eksonering. Observasjon på sykehus kan derfor være nødvendig i minst 48 timer etter uhellet. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern forurenset tøy øyeblikkelig. Vask snarest huden med vann og såpe. Kontakt lege hvis symptomer oppstår eller alt ubehag ikke gir seg. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer eller symptomer oppstår. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege øyeblikkelig! Nøddusj og øyespylingsutstyr skal finnes på arbeidsplassen. Ta kontroll på alle tennkilder og unngå statisk elektrisitet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Bruk vernehansker av nitrilgummi. Tykkelse: > 0,5 mm. Gjennomtrengningstid < 4 t. Gjennomtrengningstiden kan variere med arbeidsoperasjon, eksponering og hanskens tykkelse. Ta kontakt og rådfør deg med hanskeleverandør i valg av riktig vernehanske. Gjennomtrengningstiden kan variere med hanskens tykkelse, eksponering og type arbeidsoperasjon. Sørg for at hansken er hel uten huller eller rifter. Bytt hansker ofte! Kontakt evt. hanskeleverandør for hjelp til riktig valg av hansker. Sørg for at hansken er hel uten huller eller rifter. Bytt hansker ofte! Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type AX/P2. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Data ikke registrert. Data ikke registrert. Sørg for tilstrekkelig lokal og generell ventilasjon der det arbeides med produktet. Unngå direkte kontakt. Les alle sikkerhetsinstruksjoner nøye før bruk.

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Informasjon til helsepersonell

Annen informasjon

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Øyevern Håndvern

Åndedrettsvern

Annet hudvern enn håndvern

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt.

Annen informasjon

Velg personlig verneutstyr i henhold til relevante CEN-standarder, og i samarbeid med utstyrsleverandøren. Nøddusj og mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen.

Tiltak ved brannslukking Egnede slokkingsmidler Uegnede slokkingsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Pulver, skum eller karbondioksid.

Bruk ikke vann.

Ekstremt brannfarlig. Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Fosgen (COCl2). Hydrogenklorid (HCl). Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann. Ved flukt bruk godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt. 8.

Personlig verneutstyr

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker