KENT - GASKET AND CARBON STRIPPER

GASKET & CARBON STRIPPER SG-S 60065 - Versjon 10

Side 14 av 14

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H361d Mistenktes for å skade det ufødte barnet.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming. H311 Giftig ved hudkontakt.

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H220 Ekstremt brannfarlig gass. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H300 Dødelig ved svelging. H301 Giftig ved svelging. H370 Forårsaker organskader Aerosol 1; H222;

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Carc. 2; H351; Repr. 2; H361; STOT SE1; H370; ; H229; Sikkerhetsdatablad fra utenlandsk produsent, datert 18.01.2016

Viktige litteraturreferanser og datakilder Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av infor- masjonen Versjon Utarbeidet av

Endrede punkt: 1,2.1, 2.2, 3.2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 og 16. Dato: 26.01.2016. Ansvarlig: a105888 Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Bilfinger Industrial Services Norway AS, som er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001. 10 BIS Production Partner, Jorunn Martila

Dette dokumentet er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 26.01.2016

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker