KENT - GASKET AND CARBON STRIPPER

Side 2/10

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 07.04.2017

Versionsnummer 47

Revision: 22.02.2017

Handelsnavn: GASKET AND CARBON STRIPPER

(Fortsat fra side 1)

· Faresætninger H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn. H370 Forårsager organskader. H335-H336 Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. · Sikkerhedssætninger P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke tåge/damp/spray. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse.

P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P312 I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. · Mærkning af emballage med et indhold på højst 125 ml · Farepiktogrammer

GHS02 GHS07 GHS08

· Signalord Fare · Farebestemmende komponent(er) til etikettering: dichlormethan toluen methanol · Faresætninger H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H361d Mistænkes for at skade det ufødte barn. H370 Forårsager organskader. · Sikkerhedssætninger P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. P260 Indånd ikke tåge/damp/spray. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse.

P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P312 I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge. · 2.3 Andre farer · Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

· PBT: Ikke relevant. · vPvB: Ikke relevant.

*

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer · 3.2 Kemisk betegnelse: Blandinger · Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer. · Farlige indholdsstoffer: CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 Reg.nr.: 01-2119480404-41 dichlormethan Carc. 2, H351;

50-75%

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335-H336

CAS: 74-98-6 EINECS: 200-827-9

propan I flydende tilstand Flam. Gas 1, H220

10-25%

1-10%

CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 Reg.nr.: 01-2119433307-44

methanol

Flam. Liq. 2, H225;

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331;

STOT SE 1,

H370

(Fortsættes på side 3) DK

44.1.1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker