KENT - GASKET AND CARBON STRIPPER

Annen informasjon Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

Fjern alle tennkilder. Hold uvedkommende på trygg avstand. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt.8

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. Relevante myndigheter må informeres dersom produktet når vann eller avløpssystemer. Metoder for opprydding og rengjøring Samles opp med væskebindende materialer (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel) Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se pkt. 13). Andre anvisninger Jfr. seksjon 7, 8, 11, 12 og 13. Ansvarlig firma Firmanavn Frimann-Berner A/S Postadresse Holmaveien 25 Postnr. 1339 Vøyenenga Land Norge Telefon +47 67 17 49 00 Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker