Kraks Vejviser Provins Register 1939

2207

VEJVSERENS OPLYSNINGSKONTOR frTORV 17, København K., Telefon ★ Central 308 (9-4) bes v årer gratister for Ve j viserens Købere, Forespørgsler, der angaar de i Vejviserens Stof efter Tryknilgen foregaa- Ændringer, forsaavidt disse er kommet til Redaktionens Kundskab. Oplysningerne gives under For ­ behold if, at de er bf-nit til Brug for Forespørgeren selv og ikke til Offentliggørelse eller Salg. Forespørgsler, der kræver nær ­ mere Undersøgelse ler af anden Grund vanskeligt kan besvares pr. Telefon, bedes indsendt skriftlig med en af Kuponerne paa fortgaaende Si samt med frankeret Svarkonvolut. Eksempler: EmbedsbP'ttelser og andre Ændringer i administrative Forhold. Foreningers og andre Institutioners Bestyrelse, Adres- ni. m. Forretngers og Privat-Personers Adresser i Kbhvn. og Provinsen. Navneændringer og Dødsfald. Nye Ga>r og Ejendomme i Kbhvn. Ændring i Vurderingen til Ejendoms- og Grundskyld for nærmere angivne kbhvnske Ejendomme. Vurdingksunnnerne fra den i 1936 stedfundne aim. 8. Vurdering med senere foretagne Omvurderinger er anført denn Udgave af Vejviseren. Ejerskift, Ommatrikulering m. m. Ændrintr i Firmaers og Aktieselskabers Anmeldelse til de officielle Registre (Bestyrelse, Prokura, Kapital m. m.). Topogragke og statistiske Oplysninger i Tilknytning til Vejviserens Indhold. O plysn, gskon tor et giver ogsaa, i saa vid Udstrækning som muligt, Svar paa Spørgsmaal, der knytter sig til de af Kriks Forlag dgivne personalhistoriske og historisk-topografiske Haandboger. Forsaavit Besvarelsen drejer sig om mere end enkelte Ændringer og kræver et mere omfattende Arbejde, for- behoker Redaktiaen sig at beregne et rimeligt Honorar. Oplysninskontoret kan ligeledes paatage sig Adressering eller Levering af Adresser af særlig Art; nærmere Oplysninger hero; kan faas ved Henvendelse til Vejviserens Kontor. i Paa en f Kuponerne paa foregaaende Side kan Købere af Kraks Vejviser 1939 gratis rekvirere I ' f . 1 Vejviserens Tillæg, der udkommer i Lobet af Foraaret og indeholder de væsentligste paa dette Tidspunkt indkomne Flytninger og andre Ændringer. Bestilingen maa være-Vejviserens Ekspedition i Hænde senest 1. Marts. Vejviserens Kobere modtager ligeledes gratis, naar en af Kuponerne indsendes med Bestilling og frankeret Svarkonvolut er vellagt: J Fortegnelse over Fragtmænd i Kbhvn. — — Hønserier i Danmark. — Barberer & Frisører i Provinsen. — — Brugsforeninger i Provinsen. — — Cafeer, Restauranter & Kroer i Provinsen. — • — Cigarhandlere i Provinsen. — — Frugt- & Grønthandlere i Provinsen. — — Købmænd paa Landet. — — Møller paa Landet. — — Slagtere i Provinsen. — — Viktualiehandlere i Provinsen. der udleveres kun eet Eks ­ emplar af hver Fortegnelse for hver købt Vejviser i Lobet af Aaret 1939.

/ ✓»

(KRAK S FRAGTMANDSLISTE og KRAK 8 HØNSERI FORTEGNELSE faas ogsaa til Købs i Boghandelen

eller hos KRAK S VE JVISER. Pris 75 Øre for hver). ■

1

I ' Udenlandske Adresseboger og Handelskalendere.

Vejvis-erens Samling af udenlandske Adresseboger og Handelskalendere staar til gratis Afbenyttelse for deri interesserede da Mig Kl. 9 — 3 i Ekspeditionslokalerne Nytorv 17, Stuen (Opmærksomheden henledes paa KRAK 8 VEJ ­ VISER, Afdelii lg IX Udlandet, hvori der findes talrige Oplysninger af særlig Interesse for danske Forretningsdrivende).

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online