Kraks Vejviser 1921 del 1

1 Emnelisten paa de gule Blade foran i dette Bind findes efterfølgende OVERSIGTER over en Del af Real-Registrets Indhold indordnede alfabetisk:

B. Velgørenhed. Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding 4. Bespisning 0. Blinde G. Boligforeninger 7. Born 8. Dovstummc og Tunghøre 9. Fængselsselskabi r 10. Gamle 11. Hjemløse 12. Juleforcninger 13. Konfirmatioushjalp 14. Kvinder, Enligstillede 15. Laancforeningcr 10. Studie- og Undervisningshjælp 17. Syge 18. Tyender 19. Understottelscs* og Pensionsforenin­ ger, der cr begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse U. Forskellige 1. A fholdssagen 2 .Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elovsamfnml o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme G. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Idrøt og Sport 11.1 ndkobsloreninger 12. Kirkelige Foreninger, Missionsvirk­ somhed 13. Klubber o. 1. 14. Kunst og Kunstindustri 15. Kvindesagen 1(5. Landmandsforeninger 17. Musik, Sang og STcuespilkunst 18. Oplysningsarbejde blandt Voksne 19. Patriotiske Foreninger 20. Politik, Sociale Sporgsmaal o. 1. 21. Soldaterforeninger 22. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. 1. 23. Sædelighed 24. Turistforeninger 25. Videnskab,’ Sprog og Litteratur

Hedningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Born Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Falmer o. 1. Sparekasser

Hoffets Institutioner

Domstolo Finansministeriet Handelsministeriet Indenrigsministeriet ■

Stiftelser og Legater So-Forsikringsselskaber Telefonselskaber Ulykkesforsikringsselskabet'

Justitsministeriet Kirkeministeriet Krigsministeriet Landbrugsministeriet Marineministeriet Ministeriet for offentlige Arbejder Undervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

Underretter Vuggestuer

Foreninger

A. Faglige « 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmand, Kom­ munale 3- Embeds- og Bostill ingsnueml i Statens Tjeneste 4. Fiskere f>. Forfattere G. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkerc og Tudustridrivende 0. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere 11. Journalister, Blad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 10. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 1G. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri­ vate Virksomheder J8. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 11). Pengeinstituter, Forsikringsselskaber o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere etc.

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Abnormanstalter Arbejdsanvisnings- og Engageringskon- torer Asyler for Horn Hanker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem

Eksamenskommissioner Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund u. I'. Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. I. Museer og Udstillinger Opdragelsesanstalter Optagelseshjeiu Barker og Anlæg Polikliniker • Politi

23. Stenografer 24. Studerende 2f>. Sofarende 2G. Vognmænd

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online