BD - Unipak Paksalve Gjenge tettningsmiddel

Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 2015/830

- 2.3. Andre farer -

Anden mærkning Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. (EUH210) Andet - VOC 0 g/l

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1/3.2. Stoffer/Blandinger NAVN: talc (Mg3H2(SiO3)4) IDENTIFIKATIONSNUMRE:

CAS-nr: 14807-96-6 EF-nr: 238-877-9

INDHOLD:

15-25%

CLP KLASSIFICERING:

NA

NAVN:

graphit

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

CAS-nr: 7782-42-5 EF-nr: 231-955-3

INDHOLD:

1-3%

CLP KLASSIFICERING:

NA

NAVN:

natriumhydroxid

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

CAS-nr: 1310-73-2 EF-nr: 215-185-5 Index-nr: 011-002-00-6

INDHOLD:

<1%

CLP KLASSIFICERING:

Met. Corr. 1, Skin. Corr. 1B H290, H314

NAVN:

TiO2

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

CAS-nr: 13463-67-7 EF-nr: 236-675-5

INDHOLD:

<1%

CLP KLASSIFICERING:

NA

NAVN:

paraffinolie (råolie)

IDENTIFIKATIONSNUMRE:

CAS-nr: 8042-47-5 EF-nr: 232-455-8

INDHOLD:

4 - 9%

CLP KLASSIFICERING: Asp. Tox. 1 H304 (*) Den fulde ordlyd af H-sætningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske grænseværdier er nævnt i punkt 8, såfremt de er tilgængelige. Andre oplysninger -

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt

Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. Indånding Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn. Hudkontakt Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere. Øjenkontakt Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 15 minutter. Sørg for at skylle under øvre og nedre øjenlåg. Ved fortsat irritation skal der søges lægehjælp. Indtagelse Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående

UNIPAK PAKSALVE

2/8

Made with