DTA.indd

DTA theorie en praktijk

Inleiding

Vanaf 1 oktober 1993 is het verplicht gesteld dat tijdens asbestverwijderingswerkzaamheden die beroepsmatig plaatsvinden, een gecertificeerde en deskundige toezichthouder asbestverwijdering (DTA, bijlage 13c) aanwezig moet zijn. Dat is tot op heden nog steeds zo. Er zijn in de afgelopen jaren nogal wat veranderingen doorgevoerd, met name in het profiel van de DTA. De laatste ingrijpende veranderingen voor de DTA scholing en examinering vonden plaats op 1 maart 2016. Dit heeft natuurlijk gevolgen gehad voor de wijze waarop de toekomstige DTA wordt geëxamineerd.

De kernwoorden waar het in de praktijk-exameneisen om gaat zijn: “ besluitvaardigheid ” en “ communicatie ”.

Ascert (voorheen SCA) omschrijft het als volgt: De toekomstige DTA moet kennis hebben van de wet- en regelgeving betreffende asbestverwijdering en kan aan de hand van deze kennis:  besluitvaardig optreden binnen het asbestverwijderingsproject.

Tevens dient de DTA vaardig te zijn in:  zijn communicatie met toezichthouders,  zijn communicatie met en aansturing van DAV’s.  zijn handelend optreden bij incidenten .

Dit houdt in dat kandidaten worden beoordeeld op:  Het leiding geven en het toezicht houden op de werkzaamheden en zo nodig effectief kunnen optreden. Vanaf nu zal in de DTA-opleidingen een zwaarder accent worden gelegd op het waarom en hoe van heldere communicatie. Er zal bv. uitvoerig aandacht besteed worden aan het leren instrueren. Verder krijg je manieren aangereikt (en ga je oefenen) om op een goede wijze corrigerend te kunnen optreden, je wordt getraind op manieren waarop met calamiteiten moet worden omgegaan en je werkt aan het doelmatig communiceren met opdrachtgevers en toezichthouders. Per 1 januari 2017 worden nog een aantal regels verscherpt. Deze regels gaan over de verlaging van de blootstellingsgrenswaarden en een nieuw risicoklasse-systeem. In dit boek, en natuurlijk de opleiding, word je uitvoerig geïnformeerd over die veranderingen en deskundig voorbereid op je toekomstige examen. De grenswaarde voor amfibool asbest en de risicoklasse-indeling voor het verwijderen van asbest in het Arbeidsomstandighedenbesluit zijn per 1 januari 2017 gewijzigd (staatsblad 340, 19 september 2016). Deze wijzigingen houden verband met de invoering van een nieuwe (lagere) grenswaarde voor blootstelling aan asbest amfibolen op de werkplek. Herziening grenswaarde asbest Per 1 juli 2014 is het Arbeidsomstandigehedenbesluit al aangepast in verband met de herziening van de grenswaardes voor chrysotiel asbest. Als gevolg van problemen aangaande de haalbaarheid kon op dat moment de grenswaarde voor asbest amfibolen nog niet worden verlaagd. Per 1 januari wordt de grenswaarde voor asbest amfibolen wordt verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m³.

© Opleidingscentrum Westpoort, versie oktober 2017

1

Made with FlippingBook - Online catalogs