גיליון חגיגי לרגל פתיחת חגיגות ה-80 FEEL the NEWS

FEEL the NEWS אדר תשע”ט | 2019 פברואר | 2 ’ מגזין מפעיל, גיליון מס

גיליון חגיגי לרגל פתיחת חגיגות 80- ה

1 9 3 9 - 2 0 1 9 P a l e s t i n e - I s r a e l

והיום

אז

16 עובדים כותבים

10 עושים עסקים

02 מפעיל מאז ועד היום

Made with FlippingBook Online newsletter