Trail Book 2020 Version

7XWWOH &UHHN /DNH 5DQGROSK 6WDWH 3DUN 5LOH\ 3RWWDZDWRPLH &RXQWLHV

$OPRVW PLOHV PXOWL - XVH WUDLO ZLWK WUDLOKHDGV :HOO PDUNHG WUDLOV WKURXJK ZRRGHG DUHDV 0RGHUQ FDPS VSOLW LQWR WZR ULGLQJ XQLWV QRUWK DQG VRXWK RI +Z\ 7RLOHW VKRZHUV SRWDEOH ZDWHU WKURXJKRXW FDPS GXPS VWDWLRQ HOHFWULF KRRNXS DQG ZDWHU VLWHV )RXU IXOO KRRNXS VLWHV DYDLODEOH 5DQGROSK - &DPS KRVW LQ WKH FDPSJURXQG )URP 0DQKDWWDQ WDNH +Z\ QRUWK WR +Z\ ZKLFK JRHV QRUWK WR +Z\ IROORZ HDVW DFURVV EULGJH ULJKW WR 5DQGROSK 6WDWH 3DUN - - NGZSW WXWWOHFUHHNVS#NV JRY NVRXWGRRUV FRP 0DNH UHVHUYDWLRQV IRU 5DQGROSK &DPSJURXQG WKURXJK ZZZ UHVHUYHDPHULFD FRP

&DUQDKDQ 3DUN 7XWWOH &UHHN /DNH

&RUSV RI (QJLQHHUV - PLOH ORRS WUDLO RU - PLOH OLQHDU WUDLO WR *DUULVRQ /DNH DFFHVV URDG 7UDLOV DUH URFN\ DQG PRUH FKDOOHQJLQJ FDQ EH KDUG WR IROORZ 7UDLOV VXEMHFW WR KLJK ZDWHU PXG GXULQJ ZHW ZHDWKHU 1LFH YLHZV RI ODNH 3ULPLWLYH RYHUQLJKW FDPSLQJ 9DXOW WRLOHW VPDOO VKHOWHU KRXVH )URP 0DQKDWWDQ FURVV 7XWWOH &UHHN 'DP RQ +Z\ WXUQ OHIW RQ &DUQDKDQ 5G DQG FRQWLQXH WR 3DUN 5RDG WXUQ OHIW RQ 3DUN 5RDG 6LJQ DW FRUQHU UHDGV ³&DUQDKDQ 5HF $UHD´ IROORZ 3DUN 5RDG WR 5HF $UHD VLJQ 0DLQWDLQHG E\ 3RWWDZDWRPLH &RXQW\ - -

Made with FlippingBook Learn more on our blog