פרסומידע - גיליון 838

ידִע

פרסו

838 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, פר’ תרומה ה’ אדִר תשע”ז 3. 3.2017 | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - Online catalogs