ספר התקציב האבוד

Citizens’ Empowerment Center in Israel

CECI

המרכז להעצמת האזרח

A Government that works. For us.

ממשל שעובד. בשבילנו.

ספר התקציב האבוד הפער בין תקציב המדינה לבין ניצולו בפועל ניתוח נתונים במבט רב־שנתי

מוגש מטעם המרכז להעצמת האזרח 2016 נובמבר

Made with