Texaco White Spirit

05.03.2013

VERNEBLAD Uno-X White Spirit

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Kjemikaliets bruksområde

Tynner

Førstehjelpstiltak Innånding

Personen bringes ut i frisk luft og holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag:Transporter til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Ta av tilsølte klær og skyll huden grundig med vann. Ved eksem eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon: transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Skyll straks munnen og drikk rikelige mengder vann. Hold personen under oppsyn. Ved ubehag transporteres personen til sykehus og ta med sikkerhetsdatabladet. Fremkall ikke brekning. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. Vær oppmerksom på at symptomer på kjemisk lungebetennelse kan oppstå flere timer etter eksponering Ved utilstrekkelig ventilasjon eller når produktet varmes opp, må det brukes egnet åndedrettsvern med gassfilter (type A2). Ved fare for kontakt: Bruk vernehansker. Best egnet er nitrilhansker, men væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte. Andre hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren.

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Annen informasjon

Verneutstyr Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

Annet hudvern enn håndvern Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Tiltak ved utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Personlig verneutstyr

Bruk forkle eller vernedrakt ved fare for sprut.

Ved brannslukking benyttes karbondioksid eller pulver. Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser.

Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler.

Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Følg forholdsreglene nevnt i dette sikkerhetsdatabladet

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.

Metoder for opprydding og rengjøring Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Andre anvisninger

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13.

Ansvarlig firma Firmanavn

UNO-X Smøreolje AS

Postadresse

Postbox 127, 1325 Lysaker

Postnr.

1366 LYSAKER

Land

NORGE

Telefon

04210

Nødtelefon

Nødtelefon:Giftinformasjonen: tlf. 22 59 13 00

Made with FlippingBook flipbook maker