Henry Schein Dental - KFO Katalog - Bracket Systeme

BRACKET SYSTEME

1

2 6

Sensation

Sensation M Lotus Plus

10 22 28 34 38 41 46 55 60

PURE

Reflections

Encore! Avalon

OrthoFlex

BRACKET SYSTEME

Bionic Votion

Marquis

PURE ®

SENSATION™

SENSATION™ M

LOTUS PLUS ®

Aktives selbstligierendes Keramik-Bracket-System

Aktives selbstligierendes Edelstahl-Bracket-System

Passives selbstligierendes Saphir-Bracket-System

Edelstahl-Bracket-System

REFLECTIONS™

ENCORE!™

AVALON ®

ORTHOFLEX™

Keramik-Bracket-System

Keramik-Bracket-System

Komposit-Bracket-System Komposit-Bracket-System

mit Metall-Slot

mit Metall-Slot

BIONIC™

VOTION™

MARQUIS™

Edelstahl-Bracket-System

Edelstahl-Bracket-System

Edelstahl-Bracket-System

Made with