פרסומידע - גיליון 845

ידִע

פרסו

845 גלֹיון

בס”דִ, יום שישי, אחרי-קֱדִושים ט’ אייר תשע”ז 5.5.2017 | |

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

צומת הגוש )במשתלֹה(

מ ר שלֹ ” 200 אופניים איכותיים תיקֱון כלֹ סוגי האופנים סדִנת תיקֱונים מקֱצועית

הנחה 20%

משקֱפי רודִי פרוג’קֱט

עלֹ כלֹ הדִגמים

8:30-13:30 ' , יום ו 10:00-19:00 ' צומת גוש עציון // שעות פתיחה: ימים א'-ה // שירות, הכוונה וייעוץ מקֱצועי אלֹעזר: טלֹ: 050-3389485 1599-595949 יבוא מכירה תיקֱון השכרה | | |

Made with