G werkboek vwo

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

DomeinG Externeverslaggeving

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

e Omwelke redengeeftondernemingRoosendaal niet ‘zomaar’ devoorkeuraanhetprojectmetdehoogste netto contantewaarde?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

f Welkprojectwordt gekozen?Motiveer het antwoordmet behulpvaneenberekening.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

g Wordt eenproject snel ofminder snel geaccepteerdbij eenhogere interestvoet (dan ingeval vandezeop- gave8%)? Licht het antwoord toe zonder berekening.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................... h Omwelke reden zoueenondernemingbij berekeningvandenettocontantewaardevaneen investerings- projectmet verschillende interestpercentages rekenen?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave2 RupertNVoverweegt ineenproject te investeren. Zij stelt aandit project deeisdat denetto contantewaarde tenminste € 800.000 is. De jaarlijkse cashflows, die steeds aanhet eindvanhet jaar binnenkomen, zijn € 900.000. Deeconomische levensduurvanhetproject isvier jaarwaarnahetproject verkocht kanwordenvoor € 600.000. Gevraagd Berekenopbasisvaneen interestpercentagevan7%per jaar, hoegroot de investering indit projectmaximaal mag zijn (afgerondop € 1.000).

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CE

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uitgeverij VanVlimmerenBV

320

Made with