G werkboek vwo

g Waarom staandegebeurtenissennadebalansdatummet belangrijke financiëlegevolgen inhet jaarver- slag?

Opgave41.3 (§41.3) DomeinG Externeverslaggeving

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

a ......................................................................................................... moetenhun jaarrekeningdoor eenaccountant laten controleren.

b Welkeaccountantsmogeneen controleverklaringafgeven?

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

c Deoverheidheeftbepaalddatde jaarstukkenvanbepaaldeondernemingenmoetenwordengecontroleerd

door eenaccountant omdat .............................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

d Drievoorbeeldenvan stakeholders vaneennv/bv zijn .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

e Het komt voor dat een accountant weigert eengoedkeurende verklaring af te geven. Noem vier redenen waaromhij dit kanweigeren.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgave41.4 (§41.4) Debalans van schaakverenigingDenk enZet inOotmarsum ziet er per 1 september 2014als volgt uit:

Balansper 1 september 2014

Materialen

310 Eigenvermogen

6.830 1.040

Nog teontvangen contributies Nog teontvangen interest

470 Nog tebetalenbondsafdracht 250 Nog tebetalen reiskosten

160 480 420 240

Depositorekening

6.600 Nog tebetalen zaalhuur 1.230 Nog tebetalen trainer

INGBank

Kas

310 Vooruitontvangen contributies

9.170

9.170

Depenningmeester vanDenk enZetmoet debalans per 1 september 2015 samenstellen. Daartoe staanhem devolgendegegevens ter beschikking.

• Aan contributie isnog teontvangen € 510. • Devooruitontvangen contributie is € 220. • Dematerialenhebbeneenwaardevan € 260. • Denog teontvangen interest is € 210. • Denk enZetmoet nog € 950aanbondsafdracht voldoen. • Devooruitbetaalde zaalhuur is € 520.

CE

Uitgeverij VanVlimmerenBV

194

Made with