Vejviseren 1906

Ve j v i ser

for

Gjentofte Kommune

<

<=?

Udgivet a f Ska tte inspek tør L. Lars n.

(7de Aargang.)

P r i s : 2 K r.

Kj©benhavn. I Kommission kos Universitetsboghandler G, E. 0, Gad. TRYKT HOS NIELSEN & LYD1CHE (AXEL SIMMELKIÆR)

*

3

Avertissementer.

GeorgR.ØllgaardogViggoPetersen cand. po ly t

cand. polyt.

H e lle r u p

I n g e n i ø r e r

Gen to fte

I N D H O L D .

Telefoner: Hellerup 161x og 161 y Kontorer: Strandvejen Nr. i 28 . projekterer — leder — lader udføre røan&værftgg og P a n & f o r s g n tn g s g a n læ g , tt>ej= Tkloak» og SeptiotlanftsgHiUæg. W Kloak- og Spildevandsplaner (tn. IV. C.) fo r større og mindre Ejendomme.

Side 1. Real-Register giver. Oplysninger om de i Kommunen væ rende In s titu tione r øg Forhold, der have a lm en In teresse . 25 2. Mus-Register, ordnet alfabetisk efter Vejenes Navne. E jerens Navn er d e t første , og hvor de t er i Paran thes, be tyder d e t , a t vedkommende ikke selv bebor E jendom ­ m en . * anb rag t ved Navnet be tyder, a t vedkommende kun bebor S tede t om Somm eren . E jendommens Matr.- Nr. og Vurderingssumm en til E jendom sskyld er an fø rt i Parenthes um idde lbart efter Husnum re t. Bylaget findes ang ivet ved hve r t Vejnavn, ligesom ogsaa Angivelse af det K irkesogn, hvortil Vejen hører. Hvis en Vej er p r i­ va t Vej, s ta a r dette an fø rt ved V e jn a v n e t .................. 47 3. Person-Register i alfabetisk Orden. Pos td is trik terne ere betegnede m ed henh. Ch., G., H. og Kl,, hv ilke t betyder Charlottenlund , Gjentofte, Hellerup og K lampenborg. Tel. H ., G., O., B., Kr. e ller S. be tyder henh. Telefon Hellerup, Gjentofte, Ordrup, Bellevue, K ristiansho lm eller Søborg. 147 4. Fag=R egister......................................................... ................. 225 o. E r ind r in g sliste ...................................................................... 247 6. Vejkort. ■ Telefon Gjentofte 103

Assistance ved Udparcelleringer * Tekniske Konsultationer

Telefon Gjentofte 103

Chr. Andersen Entreprenør Villa »Charlottendal«, Bernstorffsvej, Hj. a f Maltegaardsvej pr. C U a r l o t t e r L l - a n d . - Udfører Vej-, Kloak=, Jord- og Betonarbejde Spildevandsledninger • S e p t i c - T a n k s &W. C. Cementfliser til Fortov og Indgange til Villaer, Sten- og Brolægningsarbejde*Rensning af Kloak m. m.

Ait udføres solidt og til b i l l i g s t e Priser og efter Autoriteternes Forskrifter.

4 i

j

5

Avertissementer.

Avertissementer.

4

©jentofte Derreelwipecing øam t l|te Masses ShræbevforretninQ (Bjentofte Ibovefccjabe 19 b illig s te ip riser ©. IRaømuøsen v s/s/s/s/s/jø y /s/s/s/s/s/rfs/ssr/s/s/s^ ^ M. L ILLELUND 5ymaskin^forpetning etableret 1881 a n b e f a le r s it s to r e L a g e r a f Symaskiner for Familier og Haandværksbrug.

Telefonadresser for Hellerup u d g i v e t a f Hellerup B o g tr y k k e r i udkom mer i B e g y n d e ls e n a f hv er t A a r . Telefon 334 Hellerup.

L a g e r a f Synaale S k y tte r etc. • R ep aratio n er u d fø re s . »Onsgaard«, Strandvej 187 , Telefon H. 98 . tøouis Glæsner Hellerup /Vlaterialhandel Strandvej. Hj. af Carolinevej. ¥

Tube farve til

Kunst- og Dekorationsmaling. P. W T 7 L F F ’S anerkendte gode Cigarer faas i Hellerup kun hos E l i s M e l l e r u p , Cigarforretningen » Blink «. Strandvej 157.

Hellerup Annoncetræl

Telefon H. 160,

i

Avertissementer

Avertissementer CENTRALBANKEN FOR HANDEL OG INDUSTRI

Hellerupældste Colonialforretning

(Gr und l a g t 188 0)

P. fl. Nielsen ^ Telefon 49 ^

^ Strandvej 171

Brændselsforretmng P. H. NielsensEM., Chr. Knudsen S trandvej 171. Telefon 4 9 H leverer alle Sorter K u l og K o k e s fra Det danske Kulkompagni i Frihavnen fr it i H u s * f l t i l K a i l k o m p a g n i e t s b i l l i g s t e Dagspr P a r tie t' s lu tte s til senere Levering Ildfaste Sten, Ler, Rer, Cement, Tjæ re og Tagpap

Sl

In d sæ tn in g og Hæ vn ing Jean sJee p r . P o s t „Hjemmets Sparebank“ udlaanes gratis

8

Avertissementer.

AVERTISSEMENTS FORTEGNELSE Side

Side

Jensen, Søren, Pianofortefabrikant, Bredgade 33................................... 46 Jenssen, Soph., Murerm., H. A. Clausensvej 1 ............................... 16 j Jørgensen, N. J., Tømrerm., Gjen- tofte Stationsvej 9 ....................... 16 Kiilerich. Ernst. Snedkermester, Strandvej 187 ............................... 224 Kiosken i »Strandborg«................. 23 Kjøbenhavns Amts A v is ................. 249 Knudsen, Clir., Brændselsforret­ ning, Strandvej 171 ................... 7 I.aub & Saltos højere Idgeskole , Charlottenlund............................. 10 j Lillelund, M.. Gasmester, Syma­ skineforretning, Strandvej 187. 4,12 ; Mellerup, Elis, Cigarhandler, Strandvej 1 5 7 ............................... 4 Moller, C., Hørkræmmer, Strand­ vej 74 .............................................. 23 j Vielsen, J. S., Blomsterforretning, Frederiksborggade 21................. 14 Nielsen, Lars, Uhrmager, Strand­ vej 9 2 .............................................. 46 Nielsen, P. .4. A Co., Møbelmaga- sin, Skindergade 2 8 ............... 24 Nielsen, P. IL, Urtekræmmer, Strandvej 171............................... 7 ; Nielsen, Rudolph, Brændselsforret­ ning, Hellerupv. 44..................... 45 Nielsen, Villiam, Manufakturhdl., Gjentoftegade 2 0 ......................... 15 I Olsens Glas- og Porcellænsforret- ning, Strandvej 157..................... 14 | Ordrup-Charlottenlund Bank, Jæ­ gersborg Allé 3 1 ......................... 223 Petersen, Laurits, Fiskehandler, Strandvej 1 4 9 ............................... 13 i Rasmussen, Gustav, Ravnsborg Vaskeri, Gjentofte....................... 17 ! Rasmussen, O., Skrædermester, Gjentoftegade 1 9 ......................... 4 | Sidenius Anna, højere Pigeskole, C. L. Ibsensvej 3, Gjentofte. . . 19 Skandinavien-Amerika-Linie, Dampskibsselskab....................... 146 Skotøjsmagasinel » Rosenborg «, Strandvej 173............................... 13 Strandvej Gasværk Strandvej 72 8 ! Teller, Otto, Bogbinder. Strandvej 72...................................................... 11 j Ulriksen, II., Malermester, Liljevej 26, Gjentofte................................. 19 Wolff, Jørgen. Snedkermester, Hellerupvej 1 ............................... 18 j Øllgaard, Georg R. og Viggo Pe­ tersen, Ingeniørel’,Strandvej 128, Hellerup ............ . . . . 3

Andersen, Anders, Skomagerm.. Hellerupvej 1 ............................... 13 Andersen, Chr., Entreprenør. Hj. af Bernstorffsv. og Maltegaardsv. 3 Andersen, N.A., Skomagerm.. Gjen- toftegade 2 0 .................................. 1!) Andersen, P. L„ Viktualiebandler, Strandvej 169............................... 46 Andersen, V., Blikkenslagermester. Strandvej 9 8 ................................. 20 Buch, Peter, Vinhandler, Helmer- h u s ..................................................... 15 Bruun-HoumøUe, Ingeniør, Godt- haabsvej 29...................................... 24 •Christiansen, C„ Giarm., Strand­ vej 110 .............................................. 12 Christiansen, J Beslagsmed, Jæ­ gersborg .......................................... 18 » Constantia «, Restauration. F. Wil- helmsen, Strandvej 2 3 1 ............. 15 Dahl, F. C , Manufaktur-Oplag, Frederiksborggade 31 ................. 23 Danmark i, Cigar- og Tobaks­ fabriken ............................................ 22 Frings, H„ Confiture-Fabrik, Jo- hannevej 7 .................................... 224 Gjentofte Boghandel, N. C. É. Niel­ sen ................... 224 Gjentofte Cycleforretning (Johs. H. Staugaard), Gjentofteg. 21........... 21 Cjentofte Vaskeri (Hartvig Hansen) 14 Glindemann, Hans, Galanterihand ler, Strandvej 1 8 9 ......................... 17 tilæsner, Louis, Hellerup Material­ handel, Strandvej 7 2 .................. 4,16 (¡ran, P. J., Smedemester, Sø- gaardsvej 1 0 ...................... 145 Hellerup Blomsterhandel, (Maria Jørgensen), Strandvej 177........ 144 Hellerup Bogtrykkeri, Strandvej 110 B ___ *.................................. 5,18 Hellerup Børnekonfektion (Alma Larsen), Strandvej 177............... 11 Hellerup ny Cycleforretning »Dan­ nevirke«, Strandvej 1 8 3 ............. 17 Hellerup L igkistem agasin ............. 44 Hellerup Tændstikfabrik, Hellerup­ vej 4 4 ............ 45 Hellerup Vinhandel (Carl Qvistorff), Hellerupvej 3 2 ............................. 22 Hildebrandt, Carl A., Ingeniør, Sigridsvej 3 ................................... 24 Jacobsen. O., Skolebestyrer. Hvlde- gaardsvej....................................... 222 Jacobsen, Thorvald, Urtekræmmer, Strandvej 189 ............................... 247 Jensen, Frantz, Skrædermester, Gjentoftegade 21 ......................... 16

o fG a s g l ø d e n æ t

Uor at imødekomme et ofte * udtalt Ønsl

. w.

•■**■■ -

10

Avertissementer.

11

Avertissementer.

C H A R L O T T E N L U N D . V. LAUB’S& A. SALTO’s HØJERE PIGESKOLE STIFTET 1888.

HELLERUP BØRNE-KONFEKTION

D R E N G E - & P IG E ­ D R A G T E R • L I N N E D E N G E L S K E B Ø R N E S T R Ø M P E R F O R K L Æ D E R H A T T E & H U E R D A A B S K J O L E R U D S T Y R T I L N Y F Ø D T E R E G N S L A G

S T O R T R Ø J E R B Æ R E K A A B E R

v J

^ O STRANDVEJ — - 177 -— (VED TAKSTGRÆNSEN)

TELEFON 342 K

TELEFON 342x

Gel. Ibellerup 376 ©tto Celler ^ Stranbvej 72, i. Sal. iRort op ftlæ b eø p aa x æ r r e o og S to k k e og la k eres a n s t a lt for p e r fo r e r in g . JSroDerler m o n teres protokoller i a lle X in terin g er og J n b b in b in ger BEsker e fter o p g iv e t flRaal

BØRNEHAVE OG 10 KLASSER. Dimissionsret til Alm. Forberedelseseksamen. T ilsk u d til F rip la d ser fra Hds. kgl. Højhed Kronprinsessen sam t fra Staten , Amtet, Kommunen o . fl.

MUSIKSKOLE

K UR SU S I SLØJD .

(K la v er, V io lin , S a n g ). U N D E R V I S N I N G I D A N S O G G Y M N A S T I K . In dm e ld e lse a f Voksne og Born . PROGRAM faas paa Skolen og i Fru RØNN0W;s Boghandel.

Hit til mo&erate iPriser

Avertissementer.

13

12

Avertissementer.

Telefon 127 .

Telefon 127 .

Hellerup Skotejslager

D e ø n s k e r ?

A n d e r s A n d e r s e n Strandvej 173

T e le f o n 475! C.Christiansen Glarmester & Forgylder

Største Udvalg i Hellerup * Største Reparationsværksted

Indleveringssted og Udsalg:

Hellerupvej I.

Telefon 127 .

Telefon 127 .

Tit. Laurits Petersen, Tit.ioe (Sletten) Strandvejens ældste Vildt- og Fiskehandel.

Nyt! Nyt! Nyt! Nyt! Gasbelysning ved NedadlmdeadeGasglsdelamper e r den b illig s te B e ly sn ing1; e r s ta t te r fu ld s tæ nd ig e lek tr isk Lys , g jø r d ek o ra t iv t den samm e E ffect m ed større L y s ­ s ty rk e . E t s p a r s o m t G a s f o r b r u g Stort Lager af Gaskroner til alle Priser. „Onsgaard‘, Strandvej 187. Telef. 98. M. Lillelund. Gasmester.

Strandvej 149.

A n b e fa le r : F i s k , V i l d t o g Ø s t e r s i prima Varer til billigste Dagspriser.

Avertissementer.

14

Avertissementer.

anbefaler sine gobe & reelle Dine og Spirituosa. Ibelmerbus, ID. Boulevarb 13 Gclefon U07. Xeveres franco i Ifojemmet. H o T Y S \ & w \ \ & .

anbefaler sig med sm u lte Kranse og Kul

Constant ias velrenommerede Restauration, aaben Sommer o g Vinter, anbefales. MA3NTUFA G T U R H U 8 E T William Nielsen G e n t o f t e ^ Telefon: Gentofte 70 >' anbefaler gode kurante Manu factu rvarer til lave kontante Priser.

M i t s c h . e l s t i * æ d e 3 0 . Telefon 69 modtager alt til Vask og Strygning. H a r tv ig H an sen .

17

16

Avertissementer.

Avertissementer.

Louis Glæsner, H e l l e r u p M a te ria lh an d e l, Strandvej, Hj. af Carolinevej.

HANS G L I ND EMANN .

p A L A N T E R I H A N D E L .

^ S t r a n d v e j i 8 g ( I M E L L E M j ^ A R G R E T H E V E J OG ^ U R E H Ø J V E J ) ff E L L E R U P

Foto^ s ke

fo r Am a tø r e r

Damp-Vaskeriet Ravnsbarg

SOPHUS JENSSEN Murermester, XZ. A . Clausensve j 1, udfører alle

Tlf. 62. Gentofte. Tlf. 62.

^ /Murerarbejder og Gntreprenørarbejder. ^ Modtager Indmeldelser for østifternes Brandforsikring.

A nbe fa le r sig til de t æ rede P u b l i k u m m e d sm uk og proper Vask og S trygn in g . Stort og smaat Tøj tilsammen vasket og rullet 1,50 pr. Snes. S p e e i a l i t e t : M a n e h e t l in n e d .

T e l . 1 4 3 y G j e n t o f t e T e l . 1 4 3 y . N. J. JØRGENSEN Tømrermester, G j e n t o f t e S t a t i o n s v e j 9. T e l . 2 2 G j e n t o f t e T e l . 2 2 , F ran tz Jensens Skræderforretning. G e n t o f t e H o v e d g a d e 2 1 anb e fa le r s it 1ste K lasses A rbe jde til m ege t m od e ra te P r ise r . —

ellerupnyCycleforretniny „Dannevirke" S trandvej 183, Hj. a f M argretheve j anbefaler sine iste Klasses Herre- og Barnecykler af eget Fabrikat Reparationer udføres prompte til rimelige Priser Lager af Symaskiner. Lege- og Barnevogne til Fabrikspriser Største TJdvalg af Cykledele og Tilbehør. A abent hele Søndagen. Forretningsprincip: Arbejde leveres altid til bestemt Tid T el.: H ellerup 456 x. ÆRB. C. JØRGENSEN.

Fæ rd ig syede H e rre - og J io rnehab itter sam t a lt Slags A rb e jd s tø j h av e s p aa L ag e r til sm aa P r ise r .

18

Avertissementer.

Avertissementer

19

Vogn- samt exam. Beslagsmed.

JÆGERSBORG. Tel.: Gjentofte 29. Møbelsnedkeriet Hellerupvej 1 (ved. Bommen). HjS

Tel.: Gjentofte 29.

Ene -U d sa lg f r a OTTO H E R T Z & Co., F r a n k fu r t a /M

FRX Å, S IDENIDS’ FÆLLESSKOLE

C om p le tte U d s ty r ud fø re s p a a B es tilling e f te r T egn ing m ed f u l d G a r a n t i f o rde ts So lid ite t. T egn ing ligger til E f te rsy n og O ve rs lag leve res g ra tis . — L age r a f m a led e M øb le r ti l F o r re tn in g s ; og P en s io n sb ru g t i l b illige P r ise r . O ppo le r ing e r , R ep a ra t io n e r s m u k t og b illig t. Sk r if tlig O rd re m od tages .

FOR DRENGE OG PIGER FORBEREDELSES- OG HØJERE ALMENSKOLE ST IFT ET 1887 S kolen har sin egen Bygning C. L. Ib sen sve j 3 , Gentofte med 9 Klasseværelser samt Sløjd- og Gymnastiksal. Elevantallet c. 114. Skolen forbereder til Mellemskoleeksamen (afholdes første Gang 1908). Der undervises i de alm. Skole­ fag samt 3 Sprog, Fysik og Matematik. Amtet og Kommunen yder aarligt Tilskud til Skolen. H. Ulriksen, Malermester, Liljevej 26, a n b e f a l e r s i g m e d Bygnings-, Møbel- og Vognarbejde. Sk ilte -D ekora tion .

Snedkermester JØ R G E N WOLFF . T elefon 6 6 8

H e l l e r u p J u l e t i d e n d e T e l e f o n a d r e s s e r f o r H e l l e r u p H e l l e r u p A n n o n c e t r æ k p a p i r udgaax- fra Hellerup B og trykk er i. Strandvej 110 B. Telefon 334 Hellerup.

O v r e r s l a g g ± - v ^ 2

Avertissementer.

23

22

Avertissementer.

C i g a r - & T o b a k s f a b r i k e n D A N M A R K Niels Hemm ingsensgade 20 K ø b e n h a v n

b e s e rg e r A lt . S a m t a l e s t a t i o n . Udsalg af Itifius Udfers ftigarec cg HotaKer. S t r a n d v e j 110. T e le fo n H e lle ru p 561. Hellerup ældste Herkramiorretning

Grundlagt 1888

---- —

—-----

Telefon 5621

Største Fabrik for direkte Salg til Private ff ^ Forhandlingsrabatten 3 2 °|0 tilfalder Forbrugerne Sæ rlig anbe fa les : C asi lda C ig a r (haand ru lle t) Brasil fortrinlig Kvalitet. Kr. 5 , 0 0 pr. lOO S t k . P r . 5 K a s s e r 5 %, p r . lO K a s s e r 10 % Rabat

K u l, Co ke s, Bræn de , T ø r v leveres under Kjøbenhavns Pris.

)Cçirl I^øII e r

T elefoi J-13.

Specia litet |ma afn J f t Ø f l S g ;

Hellerup Vinhandel anbefaler gi. lagrede Vine di r ekt e fra 1ste Klasses Huse. S p e c i a l i t e t : B o r d e a u x v i n e . Stort Udvalg af W h i s k y til billigste Noteringer. Sæ rlig anbefa les m in e an erk end te V ine f o r Syge og R ekonva lescen ter. N B . Større Partier stor Rabat. Carl Qllistorff, H ellerupvej 32. Telef. H. 635.

Strandvej 74. H j. a f C a r o lin e v e j.

Fineste norsk Flomme=Sild.

D a n s k e F a b r i k a n t e r s JVI ANUFAKTUR- ØPLAG Udsalg til en gros Priser h o s F . C.D A H L « 31. Frederiksborg gade 31. e r N r . E n og T red ive . Te lf. 3 3 6 8 .

A . K i ti v e r Strandvej 82 156.

Glarmesterforretning.

24

Avertissementer.

CARLA. HILDEBRANDToTH. BRUN-HOUMØLE

Gas-Spare- K n u d H a r i l d , Is en k r a m - & Udstyrsforretning. Gas-Spare- Appara t. T e lf. 10». — H jø rn e t a f H ellerupvej &. S tra n d v e j. — T e lf. 108. Appa ra t.

CAND. POLYT. INGENIØRER. M. ING. F. K O N T O R E R :

S1GR1DSYEJ 3. HELLERUP, GODTHAABSYEJ 29. CHARLOTENLUND, LIGE VED STRANDVEJEN.

REAL-REGISTER

LIGE OVERFOR RAADHUSET.

TELEFON; HELLERUP 125.

TELEFON: ORDRUP 366.

RAADGIVENDE INGENIØRER SPECIALITET: R A T IO N E LLE KLOAKANLÆG. KLOAK- OG SPILDEVANDSPLANER MED IV. C. SEPTIC-TANKS, SKYLLEBASSINER ETC. CENTRALVARME- OG BADEANLÆG. V E J A N L Æ G O G U D S T Y K N I N G E R . A L L E T E K N I S K - H Y G I E J N I S K E A N LÆ G .

Aandssvageanstalten fo r Kvinder. Gam­ melmosehus ved Vangede. Læge: C C Riis. Plejemoder: Frk. A H Friis. Alderdomsforsørgelsen sorterer i Hen­ hold til Lov af 9. April 1891 under Sogneraadene. Blanketter til Be- gjæringer om Alderdomsunderst, erholdes gratis paa Kommunekon­ toret, Raadhuset, Charlottenlund (10-3). Alderdomshjem, Foreningen. Forenin­ gen Alderdomshjem er stiftet d. 21. Aug. 1890. Ny Fundats af 11. Maj 1901. Foreningen ejer 3 Bo­ liger bestemte til Fribolig for gamle hæderlige Trængende i Gjentofte Kommune. Saalænge Foreningens Bygninger ikke ere gældfri, kunne Boligerne udlejes til moderat Leje efter Bestyrelsens Skjøn. Bestyres af Gjentofte Sogneraad: Tilsyns­ havende ved Hjemmet paa Trane- gaardsvej Sogneraadsformand Krii- ger, ved Hjemmet i Ordrup Mur­ mester Nic. Petersen og ved Hjem­ met i Gjentofte Sogneraadsmedl. Juul Steen. Alderdomshjemmet „Solhjem" (den tid­ ligere til Børnehospital bestemte Ejendom, der er beliggende ved Godsvej, ogsaa kaldet Smakke- gaardsvej ved Gjentofte Jernbane­ station, er nu overtaget af Gjen­ tofte Kommune). Det er beregnet for saadanne Personer, der nyde Alder­ domsunderstøttelse, men som enten paa Grund af Sygdom eller Alder trænge til stadig Pleje. Det afgiver Plads for 20 enligtstillede Personer og for 5 Par Ægtefolk. Beboerne faa hele deres Forplejning i Hjem­ met, hvis Læge er Prof. Livlæge Petersen, K DM. Indvielsen fandt

Sted den 15. Sept. 1904. Bestyrerinde Frk. A Fibiger. Bestyrelse: Sogne- raadsfmd. Krilger, Sogneraadsmed- lemmerne P Juul-Steen og Fr. Schjøth samt Lægen, {sgf 137 Gj. Amtets Forligskommission (cand. jur. Amtsraadssekretær Chr Andersen og cand. jur. J E Køster, R) holdes paa Thinghuset, Blegdamsvej 6, hver Lørdag Kl. 9‘/2- Kontoret er paa Amtsraadets Kontor, Carit Etlars Vej 4, Kbhvn. V. (1—4). Amtets Sygehuse, a. Nyelandsvej, 3162, Frederiksberg. Direktion: Stiftamtmand, Kmh. C P MBache, SK DM, Etatsraad N Andersen, R DM, cand. jur. J E Køster, R, adm. Forvalter: F Syberg-Petersen, Over­ læge) Prof. Dr. med- V Heiberg, Reservelæge: A Helsted. Besøgstid: Hovedsygehuset 11—12, 2—4, Epi- demiafd. 11—12. b. Lyngby. Direk­ tion: Jægermester F Breit, cand. theol. E Jensen og Proprietær E Pi­ per. Forvalter: M Sander. Læge: Distriktslæge J Ditlevsen, R DM. 65$= Lyngby 47. Besøgstid: 2—5. Amtets Thing- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Blegdamsvej 6. 4568. Arrestforvarer: C Hanson, DM. Amtmand. Stiftamtmand, Kmh. C P M Bache, SK DM. Kontor: Carit Etlarsvej 4. 10—4. Am tsforvalter: C O Gemzøe, R. Amtsraadet. Kontor: Carit Etlarsvej 4. 12—4. Formand: Stiftamtmand Kmh. C P MBache, SK DM. Med­ lemmer : ........................................ ......................, Etatsraad N Ander­ sen, Søholm, RDM, Jægermester F Breit, Løjtegaard, Propr. I P Hansén, Stenagergaard, Propr. M Pedersen, L. Vejlegaard, Propr. E

^

%

-

T u b o r g 0 1 o g M in e r a l v a n d e a n b e f a l e s .

A . K i t i v e r

Centralbanken i Hellerup, Charlottenlund og Gjentofte, se Side 6 . Rente af Indskud 4 à 4 '/2 °/o P- a.

Glarmesterforretning.

Strandvej 177

662 x

27

Real-Register.

26

Real-Register.

Bibliotheker : se under Folkebiblio-1 theker Bicycle Klub, Dansk, stiftet 1. Maj 1881, Banen i Ordrup anlagt 1888. Fmd.: Manufakturh. L Kalom. Næstfmd. og Kasserer: Overretssagfører F Phister. Birkedommer. C Valeur, R. Biskop for Sjællands Stift: Dr. theol. og phil. T Skat Rørdam, K DM Bispekontor Nørreg. 11. (9—2). B randdirektører for Landbygningernes alm. Brandfors.: cand. polyt G iE Schmidt. Kontor Aurehøjvej 17 Hellerup. 257. (9l/2—4). for Østifternes Brandfors.: N C. I Madsen, Strandv. 183 Hellerup, {igf j 150. Brandvæsenet: Brandinspektør C Bendz, Strandvej 72, Hellerup, Jgff 517 Hell. Brandfoged i Hellerup: Murermester Carl Rasmussen. 179 Hell. Ogf> 201 Hell. for Brand- j allarm. i Gjentofte: Gartner M Jensen Jal 51 Gjent. f. Brand- 1 allarm.

then, Tømrerm. S M Grumstrup, Murermester Nic. Petersen og Prof. Arkitekt Thejll. Børnehjemmet Christianshvile, Sofievej 12, Ordrup. Forstander: Lærer C Christensen. Børnehjemmet Jomsborgvej, Hellerup, se Foreningen af 23 April 1882. Børnehjemmet „Ove Hohlenbergs Minde“, Hellerupvej 40 optager ukonfirme- rede, ulykkeligt stillede Pigebørn. 270 H. Forstanderinde: Frk. A Herreborg. Charlottenlund Jernbanestation. For­ stander: Mullertz. Charlottenlund Skov tilhører Forst­ væsenet og er ca. 150 Tdr. Land stor. Skovfoged: Jagtjunker S Petersen, Klampenborg. Charlottenlund Slot. hed oprindl. Gyl­ denlund (hvorefter endnu et Trak­ tørsted har Navn) og tilhørte Stat­ holderen Ulrik Frederik Gyldenløve. Frederik 4de ombyggede det imid­ lertid 1733 til sin Datter Prinsesse Charlotte Amalie, efter hvem Slottet og Skoven fik Navnet Charlotten­ lund. Nu er det (siden 69) Som­ merbolig for Kronprinsen. De Fattiges Kasse. a. G jen to fte K irk e so g n : Sognepræst A T Jantzen, R DM, Formand, Professor Th. Petersen, K DM. og Snedker Oscar Hansen, b. Ordrup K irk e ­ sogn: Handelsgartner P Brandt, Formand, Arbmd. Th. Jensen og Fisker Chr. Møller, c. H e llerup K irkesogn: Mejeriejer J Bonde, Formand, Snedker P M Nielsen og Det danske Travselsksb. Formand: Direktør J CTvede, HugoJørgensen, Sekretær. Distriktsjordemoder i Gjentofte Fru T Mortensen. Distriktslæge. Dr. med. .1 Ditlevsen, R DM. Lyngby. Dyrehaven ejes af Forstvæsenet. Areal ca. 2000 Tdr. Land. Inden­ for Hegnet findes ca. 200 Stkr. Kronvildt og over 1000 Stkr. Daa- vildt. Overførster for 2den Inspec­ tion: Kmh. Dr. phil. P E Muller, K. DM Skovfoged: Jagtjunker S Petersen, Klampenborg. Til Dyre­ haven hører de mindre Indhegnin­ ger: Ordrup Krat og Ermelunden. Ejendomsskyld (Lov af 15 Maj 1903)

Has-Spare- K n u d H a r i l d , Is en kr am - & U ds ty rsf o rr et ni ng . Oas-Spare- Apparat. Telf. 1 0 9 . — H jø rn e t a f H ellerupvej & S tran d vej. — Tel f. 1 0 9 . Appara t. Apotheker i Hellerup Strandvej 165, i Ordrup Lindegaardsvej 51 og i Gjentofte Jernbanevej 6,men sidstn. Apothek er endnu ikke aabnet for Publikum. Arbejdsanstalt: se Stolpegaarden. Auktionsdirektør. Birkedommer C Valeur, R. Aviser Kjøbenhavns Amts Avis (Lyngby Avis). Redaktør og Ud­ giver Ch.s Herdahl. Bladet er stif­ tet 1872 og udgaar hver Søgnedag. Lyngby 27. „Nordre Birks Tidende“, udgives af et Aktiesel­ skab, udgaar hver Søgnedag. Re­ daktør: cand. theol. Åge Sorterup. Hovedkontor: Lyngby. 209. „Politiken“ har 16/10 05 aabnet et Filialkontor i Hellerup, Strandvej 78. {i^Hell.600, Forretningsf.: Re­ daktør V Hermansen. „Sandheds­ søgeren“, Tidsskrift til Drøftelse af oversanselige Spørgsmaal. red. og udg. af Sigurd Trier, cand. mag. Udg. 2 G. mdlg. Kontor Sofievej 27 Heli. {s#3Hell. 495. Badeanstalter. Ved Hellerup: Win­ thers, GI. Vartovs Vej, Møllers, Onsgaardsvej, og Karns, L. Strand­ vej. Ved Charlottenlund: Badean­ stalten ved Strandkaféen og Ras­ mussens ved Traverbanens Opkjør- sel. Ved Skovshoved : Alfs, „Codan“. Petersens og ..Bellevuo“ samt Hol­ ger Nielsens udfor Christiansholm. Paa „Solhjem“ ved Gientofte Jern­ banestation er indrettet en Bade­ anstalt forvarme Bade, som er til­ gængeligt for Publikum Mandag, Onsdag. Torsdag og Lørdag. Banker og Sparekasser. Kjøbenhavns Laane- og Diskontobank, Hellerup Afdeling, Strandvej 96 (Sundborg- hus). aaben 10—2 og 6—7. Spare­ kasse. Boxafdeling. Bankbestyrer: Th.Krüger. Jgf Hell. 119. Ordrup- C h a rlo tten lu n d Bank, Jægers­ borg Allé 31, aaben 10—12 og '7-8. ®gji=407Ordrup. Boxer udlejes. Bank- raad: OverlærerF Rasmussen(Fmd.), Læge L Andresen, Bankfuldm. G Andersen, Apotheker Bauer-Peter- sen, Købmand CFrederiksen, Over­ retssagfører Dam-Nielsen, Bankdi­ rektør Hassing-Jørgensen, Tømrer­ mester N Jacobsen, Købm. Høy- Petersen, Snedkerm. F Schjøth, Isenkræmmer Johs. Tofte, Kunst­ handler V Winkel. Bankbestyrer: P Brandt. Virksomheden begyndt % 05. Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, Hellerup Afdeling, Jo- hannavej 20 (Posthuset), aaben 9—3 samt Lørdag Aften 5—7. C en tra l­ banken for H andel og In d u ­ s tr i har Filialer: Gjentoftegade 19 (5 -7 Aften) {Jgf Gent. 131, Strand­ vej 157 (10—2 og 5—7) Cgf Hell. 612, og Fredensvej 1 (10—2 og 6—8) {ej? Ordr. 446. Belysning offentlig og Brandvæsen Udvalget for: Købmd. P Juul Steen, Fmd., Overlærer F Rasmussen, Professor C Ph Teller, R og Bank­ direktør Th Kriiger. Belønnings- og Forsørgelsesforeningen for Tyender i Kbhvn. og Omegn, stif­ tet 1881, Kontor: Bredg. 42 K (9— 11), har til Formaal: 1) af belønne det mandi. og kvindl. Tyende, der forbliver i sin Tjeneste mindst 5 Aar, ved Tildelelse af Anerkendel­ sesbeviser og ved at give Adgang til at opnaa Pengebelønninger, der fordeles aarl.; 2) at aabne det kvindl.Tyende, der har modtagetAn­ erkendelsesbevis, Adgangtil Forsør­ gelse, idet der gøres Tilskud til de af Tyendet i en Sparekasse indsatte Beløb. Mindste Aarskontingent er 2 Kr. Foreningens samlede For­ mue c. 130000 Kr. Geh.-Etatsr. S Hennings, K DM, Formand, Afde­ linger af Foreningen er oprettet i Gjentofte (Formand: Sogneraads- medl. P Juul Steen) Hellerup (Fmd.: Bankdirektør Th Kriiger) og i Or­ drup (Fmd.: Pastor MOhlmann). Bernstorff Slot opført i 1765 af Johan BernstorfF. Siden 1848 har det væ­ ret i Statens Eje og benyttes nu af Kongen til Sommerresidens. I 1904 er der afsløret en Mindestøtte for A P Bernstorff paa en Plads udfor Slottet. Bethania. Kirkelig Forsamlingsbyg­ ning i Gjentofte. Formand: Pastor A T Jantzen, RDM. Piper, Hummeltofte, og Propr. M P Tønnesen, R, Øbakkegaard. Amtstuen er i Børsbygningen. Kon­ tortid 9—2. Cgÿ 2105. Amtsvejvæsenet. Inspektør: R W Winkel, Østerbrogade 54. 364. Assistenter: H C Jensen og H J Nyborg.

Has-Spare- K n u d H a r i ld ^ Isenkram— & Ud styr sforretn ing, Oas-Spare- A p p a ra t . Telf. 109. — H jø rn e t a f H ellerupvej & S tra n d v e j. — Telf. 109 . Apparat.

i Ordrup: Tømrerm. Fred. Hansen. Qg$> 168 Ordr. j og saa f. Brandallarm. | i Skovshoved: Tømrerm.! L Saunte. 250 Ordr. {Hf- 148 Ordr. f. Brand- allarm. i Vangede: Snedkerm.Oluf Hansen, igjf 105 Gjent. ogsaa f. Brandallarm. i Jægersborg: Kjøbmd. P Nielsen. Cgjp 1 Gjent. og saa f. Brandallarm.

Byggeudvalg, Kommunens: Snedkerm. F Schjøth, Formd., Kjøbmd. P Juul Steen og Gaardejer Chr. Larsen. Bygningsvæsenet. Bygningsinspektør: Professor, Arkitekt A Thejll, Kon­ tor Raadhuset Charlottenlund Man­ dag, Onsdag og Fredag 1—3. {gff 426 Ordrup. Bygningskommissionen f. Gjen-1 tofte Kommune bestaar af 5 Med­ lemmer, af hvilke 2 vælges af Am­ tet, 3 af Sogneraadet, samt af Byg­ ningsinspektøren. Professor C Ph. Teller, R, Formand, Bankdirektør Th. Krüger, Overretssagf. L Zeu-

T u b o r g 0 1 og Mineralvande

a n b e f

Tubo rg 0 1 og Mineralvande

anbefales,

A . K i ti v e r Strandvej 82 156

r W n + r a l h a n l r m i

1 HelleruP. Charlottenlund og Gjentofte, se Side 6 .

Forgylderforretning'.

V jc llL l i l l U d l l l l c I l Rente af Indskud 4 å 4 1/a °/0 p. a.

Real-Register.

28

Real-Register.

29

Gas-Spare- K n u d H a r i l d , Isen kr am - & U ds ty rs fo r re tn in g. Gas-Spare- A p p a ra t . T e lf. 109. — H jø rn e t a f H ellerupvej & S tra n d v e j. — T e lf. 109. Appara t. udredes saavel til Stat som Amts- og Sognekommune og beregnes af Ejendommenes Vurderingssummer. Ejendomsskylden til Staten, der har afløst de hidtilværende Ejendoms­ skatter Land- og Ligningsskat samt Bygningsafgiften, beregnes med l,i pro mille af Ejendommenes Vurde­ ringssum. — Ejendomsskylden til Sognekommunen, der i Løbet af 25 Aar skal afløse den hidtilværende Hartkornsskat, beregnes for Tiden med 0,4 pro mille af Ejendommens Vurderingssum. Vurderingssummerne for samt­ lige Ejendomme i Kommunen, der ifølge ovenstaaende Lovbestemmel­ ser kunne beskattes, androg for Skatteaaret 19°*/06 80,884.900 Kr. O v e rs k y ld ra a d e t har Kontor Walkendorffsg. 16. Formand: Prof. Dr. jur. V Bentzon, R. G je n to fte S k y ld k r e d s omfatter Gjentofte, Hellerup og Ordrup Sogne: Vur­ d e rin g s fo rm a n d : Sognefoged P Brandt, Ellensvej, Ordrup. V u rde ring smæ nd for Gjen­ tofte Sogn: Kjøbmd. P Juul-Steen. Murm. Soph. Jensson, for Hellerup Sogn: Fabrikant Rud. Nielsen,Tøm- rerm. C Styver, for Ordrup Sogn: Manufakturh. Fritz Iversen og Ar­ kitekt Andr. Jensen. Fabrikinspektør for nordre Birk: Th. Florentzen, Reventlovsg. 22. C-v 26501. Fattigforstandere. Bankdirektør Th. Kriiger, Hellerup, Overlærer Fr. Rasmussen. Skovshoved, Kjøbmand P Juul-Steen, Gjentofte, Gaardejer Chr. Larsen, Vangede, Snedkerm. F Schjøth, Ordrup. Flyttedage er fastslaaet til den 3 Tirs­ dag i April og Oktober, men hvis den 3 Tirsdag i April falder i Ugen før eller i Ugen efter Paaskedag, udsættes Flyttedagen tilførste Tors­ dag efter Paaske. Folkebibliotheker findes i Gjentofte, Hellerup, Ordrup. Skovshoved og Vangede. Aarskontingent 1Kr. Ved hvert Bibliothek findes som Under­ afdeling et Børnebibliothek, hvor­ fra Udlaanet, der er gratis, kun sker til Kommuneskolens Elever. Bestyrelse: for Gjentofte: Over­ lærer Vestergaard, Lærer Jensen og Sogneraadsmedl. Manufakturh.

P Juul-Steen (Formand), f. Helle­ rup: Overlærer Andersen, Lærer Christensen og Sogneraadsmedl. Prof. Teller, R, (Fmd.), f. Ordrup: Overlærer Petersen (Fmd.), Lærer Nielsen og Sognefoged Brandt, f. Skovshoved: Sogneraadsmedl. Over­ lærer Rasmussen (Fmd.', Lærer Meisner og Fisker And. Rasmussen, f. Vangede: Overlærer Petersen (Fmd.). Lærer Larsen og Husejer R. Olsen. Samtlige Formænd dan­ ner Bibliothekernes Hovedbesty­ relse, hvis Formand er Overlærer F Rasmussen. Folketal, Areal m. v. Efter Tællingen pr. 1. Novbr. 1905 var Indbygger­ antallet i Gjentofte Sogn 4278 Hellerup „ 8572 Ordrup „ 7796 i alt 20646 I Aaret 1801 1840 1860 1880 var Antallet 1962 27S0 3660 5100 1890 1895 1900 1901 1902 1903 7449 9000 14673 15250 16464 18424 1904 19622. Kommunens Areal udgjør c. 4550 Td. Land. I Kommunen findes c. 3000 Ejendomme. Foreningen af 23. April 1882 har et Børnehjem, „Dohns Minde“, Joms- borgvej ved Hellerup, optager for­ ældreløse eller ulykkeligt stillede Pigebørn. Forstanderinde: Frk. K Frederiksen. Formand i Bestyrel­ sen er Læge O Repholtz, Hellerup. Foreningen Cnnstantia. Formand: Han­ delsgartner Poul Hansen. Forligsmægler i Tyende- og Aftægts­ sager: Kontorchef Th. Christensen, Raadhuset Charlottenlund, Supple­ ant; Skolebestyrer O Jacobsen, Ordrup. Forsvarsbrodre for Jægersborg og Omegn. Formand: Slotsforvalter J C Christensen, Bernstorff. Frk. A. bidenius’s Fællesskole for Drenge og Piger, Forberedelsesskole og højere Almenskole, C L Ibsens Vej 3, Gjentofte, oprettet 1887. 5 Forberedelseski. og 4 Mellemkl. 7 Lærerinder og 1 Lærer. 114Elever. Støttes af Sogneraadet med Fri­ pladser. Fæstekontorer i Hellerup, Strandv.159.

Gasværk se Strandvej Gasværk. Gjentofte Asyl for Børn fra 2 til 7 Aar, oprettet 1862 af Provst Boisen og Hustru. Asylmoder: Frk. Warden- burg. Bestyrelsens Formand er Sognepræst A T Jantzen, R DM. Gjentofte Grundejer- og B o rg e r-F o r­ ening. Formand: Vaskeriejer Chr. Larsen. Kasserer: Fuldmægtig A Sørensen. Medlemsantallet er f. T. c. 100. Mødeaften Torsdag paa Gjentofte Hotel. Gjentofte Jernbanestation. Forstander: Kaptajn O A C Poulsen. Gjentofte Kirke tilhører Kommunen. Sognepræst: A T Jantzen, R DM. Kirkeværge: Graver Georg Nielsen. Gjentofte Kirkegaard (se under Kirke­ g a rd e ). Gjentofte Kommune har fælles Sogne- raad, men er delt i 3 Kirkesogne: a) Gjentofte Kirkesogn med 4278 Indbyggere. b) Ordrup Kirkesogn (udskilt 20/, 1891) med 7796 Indbyggere. c) Hellerup Kirkesogn (udskilt 26/9 1901) med 8572 Indbyggere. Gjentofte gamle Kommuneskole hørtei til de af Frederik IV i 1721 opret- j tede Rytterskoler. En ny Skole er j opført og indviet '/s05. Overlærer; | CVestergaard, Lærer: Chr. Jensen. Lærerinde i Haandgjerning: Frk. S Svendsen, Lærerinde i Gymna­ stik: Frk. N Benzon. Peael: N H Sørensen. Gjentofte-Lyngby Hospital, grundlagt 1712, ejer foruden en Kapitalformue af ca. 215,000 Kr., Indtægten af Stadepenge m. m. i Dyrehavstiden. Hospitalet har tvende Boliger for Lemmer, den ene beliggende i Gjen­ tofte, den anden i Lyngby. For­ uden Fribolig erholde Lemmerne en ugentlig Understøttelse af 4 Kr. samt Brændsel og Medicin. Foruden de faste Lemmer ydes Understøt­ telse til 40 Husarme i begge Sogne. Amtmanden over Kjbhvns Amt er Overdirektør, og Sogne-præsterne i Gjentolte og Lyngby Inspektører. Sognepræsten i Gjentofte er admi­ nistrerende. Gjentofte og Omegns Skytteforening danner 8. Kreds af Kjøbenhavns Amtsskytteforening. Kredsfor-1 mand: Kjøbmand P Christensen, I Skovshoved.

Gjentofte-OrdrupSognsHusflidsforening, stiftet 1873, har Husflidsskoler i Gjentofte og Ordrup Kommune- tu. o skoler. Børnene undervises gratis te S og have fri Afbenyttelse af Mate- g r» rialier og Redskaber. Udstilling af t v Arbejderne afholdes hver Sommer i S t Ordrup Hotel. Formand: Arkitekt " $ Andr. Jensen. Lærere: Tømrer­ mester Einar O Nielsen, Frk. Th. Dantzer og Fru Pauline Petersen. Gjentofte-Ordrup SognsUnderstettelses- samfund, stiftet 1872, Syge-, Begra­ velses-, Laane- samt Understøttel­ seskasse. Samlet Formue ca. 14,000 Kr., deraf til Byggefondet ca. 9000 Kr. Samfundet optager Mænd og Kvinder fra 16 til 40 Aar, fra 40 til 55 Aar mod Extratilskud. Indskud 2 Kr. Kontingent 50 Øre maanedlig. Sygehjælp 90 Øre for Mænd, 60 Øre for Kvinder samt fri Læge. Fuld Hjælp ydes de første, halv de næste 3 Maaneder. Børn faa Lægehjælp mod 2 Kr. aarlig. Begravelseshjælp 50 Kr. Laan uden Kaution indtil 25 Kr. Foreningen ejer en Bygning i Or­ drup, afholder Koncerter og Fore­ drag. Formand: Murmester Charles Ottosen. Gjentofte Sangforening. Formand: Glarmester I P Petersen. Gjentofte Vuggestue (Gjentoftegade 13), oprettet af Grosserer Schmedes' Hustru 1888, plejer indtil 10 Smaa- børn i Tiden fra 15. Maj til lo. Oktbr. Sorterer under Gjentofte Sogns Menighedspleje. Gjentofte Sogns Fortsættelsesskoler for Haandværkslærlinge og andre, Lo­ kale i Ordrup Kommuneskole. Overlærer P V Petersen i Ordrup Formand. Gjentofte Sogns Menighedspleje virker ved Sygepleje, Hjælp til Konfirma­ tionsudstyr, Afh. af Søndagsmøder m. in. og bestyrer endvidere Vugge­ stuen i Gjentofte. Bestyrelsen be- staar af Fruerne B Platou Jørgen- , © sen, Professorinde S Petersen, Frk. ig § Helga Jahnsen samt af Oberst Wo- te L rishøffer, KDM, Prof. Th. Petersen, S te K DM, Organist N H Skjoldager. DM a § og Sognepræst A Jantzen, R DM, ** » somFormand. Menighedssygeplejer ske: Frk. K Johansen (Jernbane­ vej 27), _

K n u d H a r i l d , Is e n k r a m - & Ud styr sforretning. Telf. 10 ». H jø rn e t a f H ellerupvej & S tra n d v e j. — Telf. 109 .

Tu borg 0 1 og M ine ra lv and e a n b e f a l e s . *

T u b o rg 0 1 og M ineralvande

a n b e f

f 1 I vo r i Ir cm *Hellerup, Charlottenlund og Gjentofte, se Side 6 . I jc IlL l t l iU d l lK c i l Rente af Indskud 4 å 4 '/ 2 °/o p. a.

A . K l ü v e r

Spejle & Konsoller.

Strandvej 177

662 x

30

Real-Register.

31

Real-Register.

Torsdag paa „Hotel St. Mariendal“. 85 Medlemmer. Formand: Manu­ fakturhandler AEllgaard, Kasserer: Kjøbmand J P Pedersen.

Grundejerforeninger: se Gjentofte og Hellerup. Haandværkerforeningen for Gjentofte- Ordrup Sogn Foreningens Foimaal er at virke til Haandværkerstandens Tarv. Formand: Murermester Ni­ colaj Petersen, Kasserer: Murer­ mester Ch. Ottesen. Lokale Godt- haabsvej 9. Mødeaften hvei Tors­ dag i Vinterhalvaaret.

Kommune, der er undtaget fra de strængere Bestemmelser i § 1, nem­ lig Terrainet Vest for Lyngbyvejen, gælder følgende Bestemmelser: a) hvor der i en Husstand kun holdes een Hund, er denne af­ giftsfri. b) holder nogen flere Hunde, sva­ res der af alle de Hunde, der ikke er afgiftsfri, en aarlig Af­ gift af 2 Kr. for den første og 3 Kr. for hver af de øvrige Hunde. c) Hundeejere, der er Medlem af andres Husstand, svarer af en­ hver Hund, der ikke er afgifts­ fri, en aarlig Afgift af 5 Kr. Sog- neraadet kan. hvor Omstændig­ hederne skønnes at tale derfor, indrømme Nedsættelse eller Eftergivelse af Afgiften for 1Aar ad Gangen. Afgiftsfri er de Hunde, der, naar de ikke ere forspændte som Træk­ dyr, bestandig holdes lænkede eller indelukkede paa afspærret Plads eller Gaardsrum. Afgiften beregnes for et Aar ad Gangen, regnet fra 1. Oktober til 30. September. Enhver, som ved Afgiftsaarets Begyndelse holder afgiftspligtig Hund, er pligtig i Løbet af Okto­ ber Maaned at anmelde saadant til Politiet. Anmeldelserne afgives: for Hellerup Sogns Vedk. til Politi­ stationen i Hellerup, for Ordrup Sogns Vedk. til Politistationen i Ordrup, for Gjentofte Sogns Vedk. til Politibetjenten i Gjentofte. Lignende Anmeldelse skal inden 2 Maaneder efter Hundens Anskaf­ felse eller Ejerens Tilflytning til Kommunen gøres, og forholdes iøvrigt paa samme Maade som ovenfor, naar nogen i Løbet at Afgiftsaaret anskaffer en Hund, der ikke træder i Stedet for en tidligere anmeldt, eller flytter til Kommunen med en Hund; i sidst­ nævnte Tilfælde udleveres Tegnet dog uden Betaling, for saa vidt det godtgøres, at omhandlede Afgift allerede er erlagt i en anden Kom­ mune. Hunde, som fødes i Afgifts­ aarets Løb, bliver afgiftspligtige, naar de er 3 Maaneder gamle, usmandskreditforeningen for G stif-

Hellerup Skydeselskab, stiftet I2/n 05,1 c. 30 Medlemmer. Formd.: Gross. W Jacobsen. Hellerup Sogns Menighedspleje. For­ mand: Sognepræst Johs. Norden­ toft. Kasserer og Leder Fru Oberst Brandt. Bestyrelsen bestaar forøv­ rigt af Fruerne Pastorinde Hansen, v. d. Osten, Plum, Kriiger og Kauf- mann. Fru Brandt (Hellerupvej 12) træffes bedst 9—10. Menigheds­ plejersken Søster Bertha boer Mar- gréthevej 17. Hellerup Sogn, se Gjentofte Kommune. Hellerup Sygekasse, stiftet 20/394, stats- j anerkjendt 'U 99, c. 300 Medlemmer.! Fmd.: Snedker P M Nielsen, Kas- j serer: Cigarhdlr. H Chr. Hegelund, Strandvej 76. Hellerup Tændstlkfabrik. Aktieselskab. Lokaler i den af Hellerup Træsko­ fabrik tidligere benyttede Ejendom j Hellerupvej 44. Driften paabegyndt [ "/n 04. Teknisk Direktør: J H El- worth. Hesteforsikringsforeningen for GI. K jø ­ benhavns Amt. Formand: Sogne­ foged L Larsen. Gjentofte. Hundeafgiften. Med Hensyn hertil gjælde følgende Bestemmelser for Gjentofte Kommune med Undta­ gelse af den Del af Kommunen, der ligger V e s t for Lyngbyvejen: | a) Hvor der i en Husstand kun holdes 1 Hund, der, maalt med | Stangmaal, har en Højde fra Fodsaalens Plan til Skulder- j bladets Overside af 16 Tommer eller derunder, betales en Afgift | af 10 Kr. aarlig. b) For større Hunde betales den dobbelte Afgift. c) For hver Hund, nogen holder j ud over een, betales dobbelt Af­ gift, og denne erlægges, hvis Hundene har forskellig Størrelse, altid af den over 16 Tommers Højde. d) Hundeejere, som er Medlemmer af andres Husstand, erlægger det dobbelte af den i de foregaaende Bestemmelser under a., b. og c. bestemte Afgift, der, naar Hus­ herren selv holder Hund, og Hundene er af forskellig Stør-1 relse, altid beregnes som for en Hund over 16 Tommer. For ovennævnte Del af Gjentofte!

o

$ £ I f

iyas-Spare- K n u d H a r i l d , Is en kr a m - & Udsty rsfor re tning . Gas-Spare- Apparat. T e l f . 1 0 9 . H jø rn e t a f H elle ru p v e j & S tra n d v e j. — Tel f. 1 0 9 . Apparat. Hegnssynsmænd Forpagter GBrasen, Damgaarden, Formand, Gaardejer 0 Jensen, Yangede og Murermester Nicolaj Petersen. Helle up Asyl, en Komité for Opret­ telsen af et saadant er nedsat i 1903. Der er skænket en Bygge­ grund samt i Penge og Obligationer c. 12,000 Kr. foruden aarl. Bidrag til Beløb c. 700 Kr. Forretningsudval­ get bestaarafBankbestyrerTh. Krii- ger, Kasserer, Skatteinspektør L Larsen, Sekretær, Fabrikant SKem- nitz, DM og Frk. A Herreborg. Hellerup Boldklub bar Bane paa Øre- gaards Mark ved Tranegaardsvej. 75 akt. Medl. 30 passive. Formand: Fuldm. Th. Just, Ahlmanns Allé 25, Kasserer: Assistent LHornum, Ma- rievej 2. Hellerup Bygoeselskab Akt,, stiftet Sept. 1904 Aktiek. 100,000 Kr. I Bestyrelsen: Sekret. Chr. Høyrup og Inspektør C. Sørensen. Kontor Ahlmanns Allé 8. Hellerupgaard byggedes 1780 efter Tegning af Arkitekt Harsdorff og ejedes da af Etatsraad Eriksen. Her skal Freden 1807 være under­ tegnet af den gamle Peymann. Paa Øregaards .Strandmark tindes endnu en fredlyst Grav over de faldne Englændere. Hellerup Glasværk ved Tuborg tilhører Aktieselskabet Kastrup Glasværk. Fabrikerer Flasker. Arbejdernes Antal c. 100. Direktør: Fr. Duus, j Bestyrer: L Ludvig. Hellerup Grundejer- "og Kommunalfor­ ening. Formand: Fabrikant Rudolph Nielsen, Kasserer Skatteinspektør i L Larsen. Medlemsantal: 300. Mø-j deaften hver Onsdag paa „Con- stantia“ i Vinterhalvaaret. Hellerup Handelsforening, stiftet 25. j Oktober 1898, optaget i „De kjøben- j havnske Handelsforeningers Fæl-1 lesrepræsentation“. Mødeaften hver Hellerup Idræ ts-Klub (under dansk Idræts-Forbund), stiftet d. 10. Decbr. 1900, har til Formaal at udbrede Kjendskab til og Færdighed i Idræt (Tennis, Gymnastik, Svømning, Boldspil, Atletik, Skøjteløb og Vin­ tersport). Som Medlemmer optages saavel Damer som Herrer, Kon­ tingent for passive Medlemmer 1 Kr mdl. Klubbens Formand er Overretssagfører L A Damm, Kas­ serer: Assistent P Voss. Hellerup Jærnbanestation (tildels be­ liggende paa Kjøbenhavns Grund). Forstander G CMDorph. Hellerup Kirke, der indviedes 14. Oktbr. 1900, ejes af Gjentofte Kommune. Sognepræst: Johs. Nordentoft. Klok­ ker og Organist: Overlærer A CAn­ dersen, Hellerupv. 18, Kirkebetjent: Gartner N Andersen, Lille Strand­ vej 20,’Kirkeværge: Murermester Rasmus Petersen. Hellerup Kommuneskole, opført 1892, ud ­ videt i 1904 ved Opførelsen af en ny Skolebygning, der indviedes ao/804. Overlærer: A C Andersen, Lærere: Alb. Christensen, H Svanholm-Niel- sen og J Norlev, Lærerinde i Haand- gerning og Gymnastik Frk. Alma Madsen. Pedel: O C Richter. Hellerup Latin- og Realskole, højere Almenskole. Bestyrer: D r. phil. C Engeli, oprettet 1897, anerkendt af Ministeriet som Hellerup Latinskole 20. .Juni 1900, støttet med aarligt Tilskud af Gjentofte Kommune og Kjøbenhavns Amts Skoleraad. Sko­ len tæller c. 160 Elever. Den nye Skolebygning paa Frederikkevej 8 er opført 1904 ved Andelstegning blandt Beboerne i Hellerup. Hellerup Læstefabrik ved Hellerup •Jernbanestation (Indehaver Fabri­ kant Rudolph Nielsen). Hellerup Musikforening (Largo) opret­ tet i Foraaret 1904. Formand: stud. jur. Voegtle, Ribeg. 3, optager saa­ vel aktive som passive Medlemmer. Mødeaften 1 Gang ugentlig i Latin­ skolens Sal. Dirigent: Kn. Haase, 45 aktive Medlemmer, 85 passive. Hellerup Sangforening, stiftet 1895, For­ mand: Blikkenslageren.VAndersen.

• ib I

K 3 C

d H a r i l d , Is en kr a m - & Ud styr sforretning. Gas-spare- T e lf. 109. — H jø rn e t a f H e lle ru p v e j & S tra n d v e j. — T e lf. 109. Appara t.

Tu bo rg 0 1 o g Mi neralvande

an be fa le s,

Tu bo r g 0 1 o g Mine ral van de anb ef

A . K i ti v e r Strandvej 82 156

Indramning af Billeder.

P at »f « o 1lu i ri Ir nr» i HolleruP. Charlottenlund og Gjentofte, se Side 6 . V C l l l i d lU il l l J i c l l Rente af Indskud 4 å 4 '/a °/o P- a-

33

32

Real-Register.

Real-Register.

A Petersen, cand. phil. Jul. Petersen og C Simonsen. Kommunelæger: Prof. Th. Petersen, K DM,Gjentofte,for Gjentofte Sogn; Læge L Andresen for Ordrup Sogn vest for Banen, Læge Jul. Jespersen for Ordrup Sogn øst for Banen; Læge O Repholtz for Hellerup. Kommune-Regnskab. Se Regnskab. Kong Chr. IX og Dronning Louises Børne- asyl, opr. 1860. Asylmoder: Frk. Hedevig Petersen. Børneantal ca. 60. Bestyrelse: Pastor MOhlmann, Skolebestyrer O Jacobsen, Fruerne Ohlmann og Lund samt Etatsraad Moresco. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Louises Børneasyl paa Ordrup Jagt­ vej, opr. 1894. Børneantal ca. 60. Asylmoder: Frk. Clausen. Besty­ relse: Fruerne Brasen og Simmel- kiær, Overretssagfører Vald. Friis, Overlærer P Y Petersen og Sogne­ præst M Ohlmann, Formand. Landvæsenskommissærer i Kjøbenhavns Am tsraadskreds. Propr. E Piper, Hummeltofte, Forp. MWestergaård, Petersdal, Etatsraad N Andersen, RDM, Søholm, Propr. MP Tønnesen, R, Øbakkegaai'd, Gaardejer J C Sø­ rensen, R, Kirkebjerggaard, Propr. MPedersen, LilleYejlegaard, Propr. J P Hansen, Stenagergaard, Propr. P M Hansen, Langkjærgaard. Laub og Saltos højere Pigeskole, Linde- gaardsvej 58 i Charlottenlund. Stiftet 1888, ny Skolebygning 1896. 10 Klasser. Fra 1903 Dimissionsret til alm. Forberedelsesexamen. Mu­ sikskole m. Underv. i Piano, Violin og Sang, Danseundervisning, Sløjd samt Gymnastik f. Damer. 16 Læ­ rerinder og 7 Lærere. Støttes af Staten, Amt og Kommune. Legater: Fhv. Brændevinsbrænder F N Holms og Hustrus Legat, opr. 24. Febr. 1892. Kapital 10,000 Kr., for trængende Familier i Gjentofte Sogn. Ren­ terne uddeles i hvert Aars Jan. Maaned af Sognepræsten i Gjen­ tofte i lige Dele til 10 af ham ud­ valgte Familier. Fru Hudtwalckers Legat, opr. 6. Maj 1867, Kapital 600 Kr. Renterne udbetales hvert Aars Juleaften til 1 å 2 værdige trængende Familier

i Jægersborg. Bestyrelse: Sogne­ præsten i Gjentofte og Organist N H Skjoldager, DM. Gaardejer Soren Jacobsens Enkes Mindelegat, opr. 6. Septbr. 1894, Ka­ pital 1700 Kr. Den aarlige Rente udbetales i Portioner å 15 Kr. som Hjælp til Konfirmationsudstyr til Pigebørn i Ordrup og Skovshoved Haandgjerningsskoler. Bestyres af Gjentofte Sogns Skolekomm. Gaardejer Søren Jacobsens Legat, opr. 3. Aug. 1867, Kapital ca. 2100 Kr. Renten uddeles 1. Decbr. i Portioner å 12 Kr. til værdige Trængende i Gjentofte Sogn. Bestyrelse: Pastor A Jantzen, R DM, Proprietær O Ja­ cobsen, Skjoldgaard og Apotheker Bauer-Petersen. Grev Johan Hartvig Ernst Bernstorffs Mindelegat, Fundats af 12. Marts 1867, er oprettet ved frivillige Sammenskud af Sognets Beboere, Kapital, ca. 5600 Kr. Renterne anv. til Understøttelse af trængende Familier samt til Vedligeholdelsen af den Æresstøtte, som Sognets Hartkornsbrugere i sin Tid have oprejst for Grev Bernstorff ved Kildegaarden, samt af Familiegrav­ stedet paa Gjentofte Kirkegaard. — Sognepræsten i Gjentofte er Bestyrelsens Formand, og Ansøg­ ninger skulle indgives i November. Henning Bojesens og Hustrus Diamant­ bryllupslegat, opr. ved Fundats af 11. Oktober 1878, Kapital 2000 Kr. Renten uddeles hvert Aars 30. Ok­ tober til fire værdige trængende Familier eller enkelte Personer i Gjentofte Sogn, fortrinsvis til hæ­ derlige Arbejdsfolk, der igjennem en længere Aarrække have tjent eller arbejdet paa Gaardene i Gjen­ tofte Sogn. Legatet bestyres af Sognepr. A Jantzen, R Dm (Formd.), Bankdirektør Th. Kriiger og fhv. Gaardejer Lars Petersen. Holger Schmedes’ Mindelegat til Ud­ styrshjælp for en værdig og træn­ gende Konfirmand i Gjentofte By. Fundats af 31. Maj 1884. Kapital 1000 Kr. Bestyrelse: Sognepr. A Jantzen, RDM (Formand) og Sko- magerm. H Mortensen. Jomfru Louise Lunds Legat, opr. 19. Febr. 1877, ejer en Kapital af 3000 Kr., hvis aarlige Renter tildeles

la s-Spa re- K n u d H a r i l d , Is enk ra m - & Udsty rsfor re tning . Oas-Spare- A ppa ra t. T e lf. 109. — H jø rn e t a f H e lie ru p v e j & S tra n d v e j. — T o lf. 109. Appara t. Jordboniteringsmænd: Gaardejer Chr. Larsen, Sognefoged Poul Hansen og Sognefoged L Larsen (Formand). Jægersborg hed oprindelig Ibstrup og tilhørte Familien Ulfeldt. Christian IY byggede der Jagtslottet Jægers­ borg, som Frederik Y imidlertid lod nedrive, fordi han brækkede sit Ben dér 1761. En Del af Udbyg­ ningerne blev staaende og benyttes nu til Kaserne og Kommuneskole. Jægersborg Kommuneskole. Enelærer: N H Skjoldager, DM. Lærerinde i Haandgjerning: Fru Lundqvist. Kapiteltaxtmand i Henh. til Lov af 10/266: Gaardejer Chr. Larsen. Elle- gaard. Kassekontrollør Kommunens. Apothe- ker Bauer-Petei sen. K irkegaarde tindes i Gjentofte og Or­ drup. Den oprindelige Kirkegaard i 1 G je n to fte er udvidet 1827, 1874 og 1891. Graver: Kirkeværge Georg Nielsen (Kontor paa Kirkegaarden). Ordrup K. er indviet 1892. Graver: P Christiansen. Reglement for Kir- kegaardene vedtaget af Sogneraa- det d. 13/n 1894, stadfæstet af Kirke­ ministeriet d. 22/2 1895. Enhver Sog­ nebeboer, hvortil anses enhver, der ved sin Død har sit Hjem i Kom­ munen, har Ret til mod den fast­ satte Betaling at forlange sig et særligt Gravsted udlagt, naar Stør­ relsen af det begærede Fladerum ikke overskrider passende Grænser, i hvilken Henseende Sogneraadets Skøn skal være afgørende. For 20 Aar, som udgør del mindste Tids-1 rum, for hvilket Brugsretten kan erhverves, betales pr. □ Al. 1 Kr., | for de følgende 20 Aar 1,50 og for de følgende 10 Aar 2 Kr. pr. □ Al. j Ønskes Retten for længere Tid end 50 Aar, maa der træffes særlig [ Overenskomst med Kirkebestyrel-! sen (Sogneraadet). Intet Gravsted I udlægges mindre end 8 □ Al. Uden­ sognsboende kunne ogsaa erhverve Gravsted, menKirkebestyrelsen har Ret til, naar Omstændighederne kræve det, at nægte at overlade Gravsteder til andre end Kommu­ nens Beboere og de i Sognet af­ døde. Betalingen er da henhv. 3 Kr., 4,50 og 6 Kr. pr. □ Al. Hver Gang et Lig ønskes nedsat i en Grav, skal Retten til Gravstedet fornyes til Tyveaarsdagen efter Ligets Ned­ sættelse For Anbringelse af Hegn, naar dette ikke er Plantning, be­ tales af Sognebeboere mindst 5 Kr. og for Anbringelse af Gravmonu­ menter, Kors, Ligsten eller Tavler ligeledes 5 Kr., dog maa Trækors og Betonkranse samt Ligsten og Tavler, som er under 1 Kvadratfod store, anbringes uden Betaling.' Udensognsboende betale det dob belte. For Gravskødet betales 1 Kr" og for senere Paategninger 50 Øre' For Gravens Gravning og Tilkast­ ning er Betalingen i Tiden for et Barn indtil 12 Aar 2 Kr., for en Voxen eller et Barn over 12 Aar 3 Kr., i Tiden — sl/3 henholdsvis 3 og 4 Kr. For overordentlig Dybde erlægges til enhver Tid en Tillægs­ betaling af 4 Kr. For Kirkens Be­ nyttelse (derunder Tænding af Al­ terlysene) betales af Sognebeboere 5 Kr., Udensognsboende 10Kr. For Tilladelse til at benytte Kirkens Klokke ved Begravelse erlægges 1 Kr. 33 0. For Benyttelse af Lig­ huset paa Kirkegaarden erlægges for Liget af en Udensognsboende 4 Kr. Gravstedet kan ikke ved pri­ vat Overenskomst overdrages til andre uden Kirkeejerens Samtykke. Kjøbenhavns Amts Landboforening, stiftet 24. Oktober 1841. Medlems­ antal ca. 800. Formand: Professor V Maar, R. Kjbhvn. V. Klampenborg Jernbanestation. For­ stander: N Johansen. Knud Haases Musikkonservatorium, Ma- rievej 10, Hellerup. Oprettet Febr. 1904. I 1905 besøgt af 42 Elever. Kommunalforen. fo r den ostlige Del a f Gjentofte Sogn. Formand Over­ retssagfører Vald. Friis, Kasserer: Kjøbmand I P Schjøtt. Kommunekontoret, Raadhuset Charlot­ tenlund, 10-3. 426 Ordr. Chef (tillige Kasserer og Sekretær): Th. Christensen, Bogholder: N C Chri­ stiansen, Assistenter: J Mortensen, terne. Kontoret, Ny Rosenborg, St., er aabent fra 10—2. Repræsentant for Kjøbenhavns Amt: Mælkeforp. 0 Svendsen, Bagsværd. Ingeniørkontoret, Raadhuset Charlot­ tenlund, 10—3. 88f 280 Ordr. Chef: cand. polyt. V Westergaard, Assi­ stent: G Hansen.

¡§ I

S §• A l

R 3 c S R e» ej N* ' P. Æ" o w 3 »

2 - © . S %** 1 1 * *

coCj s g-

I I il ® O~ *r> 4 S© (ø ef ‘ 3M* 3

s. ® Wa

? ! I

Tub or g 0 1 og Mine ral va nde an bef

T u b or g 0 1 og Miner alv and e an be fal es,

Made with