Vejviseren 1906

*

3

Avertissementer.

GeorgR.ØllgaardogViggoPetersen cand. po ly t

cand. polyt.

H e lle r u p

I n g e n i ø r e r

Gen to fte

I N D H O L D .

Telefoner: Hellerup 161x og 161 y Kontorer: Strandvejen Nr. i 28 . projekterer — leder — lader udføre røan&værftgg og P a n & f o r s g n tn g s g a n læ g , tt>ej= Tkloak» og SeptiotlanftsgHiUæg. W Kloak- og Spildevandsplaner (tn. IV. C.) fo r større og mindre Ejendomme.

Side 1. Real-Register giver. Oplysninger om de i Kommunen væ rende In s titu tione r øg Forhold, der have a lm en In teresse . 25 2. Mus-Register, ordnet alfabetisk efter Vejenes Navne. E jerens Navn er d e t første , og hvor de t er i Paran thes, be tyder d e t , a t vedkommende ikke selv bebor E jendom ­ m en . * anb rag t ved Navnet be tyder, a t vedkommende kun bebor S tede t om Somm eren . E jendommens Matr.- Nr. og Vurderingssumm en til E jendom sskyld er an fø rt i Parenthes um idde lbart efter Husnum re t. Bylaget findes ang ivet ved hve r t Vejnavn, ligesom ogsaa Angivelse af det K irkesogn, hvortil Vejen hører. Hvis en Vej er p r i­ va t Vej, s ta a r dette an fø rt ved V e jn a v n e t .................. 47 3. Person-Register i alfabetisk Orden. Pos td is trik terne ere betegnede m ed henh. Ch., G., H. og Kl,, hv ilke t betyder Charlottenlund , Gjentofte, Hellerup og K lampenborg. Tel. H ., G., O., B., Kr. e ller S. be tyder henh. Telefon Hellerup, Gjentofte, Ordrup, Bellevue, K ristiansho lm eller Søborg. 147 4. Fag=R egister......................................................... ................. 225 o. E r ind r in g sliste ...................................................................... 247 6. Vejkort. ■ Telefon Gjentofte 103

Assistance ved Udparcelleringer * Tekniske Konsultationer

Telefon Gjentofte 103

Chr. Andersen Entreprenør Villa »Charlottendal«, Bernstorffsvej, Hj. a f Maltegaardsvej pr. C U a r l o t t e r L l - a n d . - Udfører Vej-, Kloak=, Jord- og Betonarbejde Spildevandsledninger • S e p t i c - T a n k s &W. C. Cementfliser til Fortov og Indgange til Villaer, Sten- og Brolægningsarbejde*Rensning af Kloak m. m.

Ait udføres solidt og til b i l l i g s t e Priser og efter Autoriteternes Forskrifter.

4 i

j

Made with