Max 423 - Avfetting

MAX 423 Avfetting - Versjon 11

Side 8 av 9

12.6. Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / an- nen informasjon Ikke kjent. AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet

Samles opp i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Få bekreftet rutiner for avfallsdeponering med kommuneingeniør/miljøsjef/Miljødirektoratet og lokale forskrifter. Avfallskode EAL: 070104 andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avfallskode EAL

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Farlig gods Ja 14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn 14.3. Transportfareklasse(r) 14.4. Emballasjegruppe 14.5. Miljøfarer 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Andre relevante opplysninger ADR / RID / ADN Faresed- del Ikke relevant. IMDG Fareetikett Ikke relevant. ICAO / IATA Etiketter Ikke relevant. Andre relevante op- plysninger Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). ADR / RID - Annen informasjon ADR Annen informasjon Ikke relevant. ADN - Annen informasjon Annen informasjon Ikke relevant. IMDG / ICAO / IATA - Annen informasjon

Dette dokumentet er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 01.11.2017

Made with FlippingBook - Online catalogs