Relekta Pur7 Pro byggskum - Tettemiddel

04.02.2015

VERNEBLAD PRO BYGGSKUM 750 ml

Varselord:

Fare

Faresetninger:

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft H362 Kan skade barn som ammes. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Artikkelnr.

N988725

Kjemikaliets bruksområde

Byggskum.

Førstehjelpstiltak Generelt

Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.

Innånding

Frisk luft, ro og varme. Plasser bevisstløse skadde i stabilt sideleie og sørg for frie luftveier. Ved bevisstløshet, løs stramtsittende klær. Ved åndedrettsstans eller hjertestans, gi kunstig åndedrett eller hjertekompresjon. Kontakt lege umiddelbart. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis det oppstår symptomer. Skyll straks med store mengder vann (temperert 20-30°C) i min. 15 min. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Lite aktuelt. Skyll munnen grundig. Gi fløte eller matolje. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege. Isocyanater har relativt høy luktterskel og lukten merkes først ved relativt høye konsentrasjoner. Skadelige mengder kan derfor innåndes uten forvarsel.

Hudkontakt Øyekontakt

Svelging

Informasjon til helsepersonell

Annen informasjon

Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.

Verneutstyr Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Eksplosjonssikker generell og lokal avtrekksventilasjon. Arbeidtstakere bør undersøkes av lege før arbeid med diisocyanater.

Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.

Åndedrettsvern

Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type A1. Friskluftsmaske skal benyttes ved sprøyting med isocyanatholdige produkter.

Håndvern

Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i kjemikaliet og kjente hanskeguider. Hansketykkelse må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Øyevern

Tettsluttende vernebriller.

Annet hudvern enn håndvern

Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Drakt med hette som gir full beskyttelse for hode, ansikt og nakke. Antistatisk drakt. Antistatiske støvler.

Annen informasjon

Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.

Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer

Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum.

Bruk ikke samlet vannstråle.

Ekstremt brannfarlig aerosol. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder. Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vann for å avkjøle utsatte beholdere fra

Personlig verneutstyr

Annen informasjon

Made with FlippingBook flipbook maker