Relekta Pur7 Pro byggskum - Tettemiddel

PRO BYGGSKUM 750 ml

Side 14 av 15

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Forurensning kategori Ikke relevant. ADR / RID - Annen informasjon Tunnelbegrensningskode (E) Begrenset kvantum 5L AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, 16.07.2002 nr. 1139, med endringer. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.

Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet. FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. FOR 2009-06-08 nr 602: Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. FOR 1996-03-01 nr. 229, med senere endringer: Forskrift om aerosolbeholdere. Kjemikaliet inneholder komponenter som er underlagt begrensninger etter vedlegg XVII nr. 56 til REACH-forskriften. Kontakt produsent for mer informasjon.

Kommentarer

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Nei AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Leverandørens anmerkninger

Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet.

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam Aerosol 1; H222; Skin Irrit. 2; H315; Skin Sens. 1; H317; Eye Irrit. 2; H319; Resp. Sens. 1; H334; STOT SE3; H335; Carc. 2; H351; Lact.; H362; STOT RE2; H373; Aquatic Chronic 2; H411; ; H229;

Liste over relevante R-setninger (i avsnitt 2 og 3).

R64 Kan skade barn som får morsmelk. R64 Kan skade barn som får morsmelk. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R12 Ekstremt brannfarlig. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R48/20 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 04.02.2015

Made with FlippingBook flipbook maker