Relekta Pur7 Pro byggskum - Tettemiddel

beskyttet posisjon.

Tiltak ved utslipp Generelle tiltak

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Metoder for opprydding og rengjøring Fjern antennelseskilder og arbeid med gnistfritt verktøy. Suges opp med sand eller annet inert absorberende materiale. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se avsnitt 13). Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og faresymbol. Andre anvisninger Fare for eksplosiv damp-/luftblanding over bakken. Se også avsnitt 8 og 13. Ansvarlig firma Firmanavn Relekta AS Postadresse Postboks 6169 Etterstad Postnr. 0602 Oslo Land Norge Telefon 22 66 04 00 Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

Made with FlippingBook flipbook maker