פרסומידע - גיליון 869

ידִע

פרסו

869 גלֹיון E-mail:

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

17.11.2017 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ תולֹדִות כח’ חשון תשע”ח | |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online