Kraks Vejviser 1961 gaderegister

V E J V I S E R E N S 1. bind indeholder: Afd. I; Kort over Kbhvn. og omegn - II: Gade-Register og Hus-Register • III: Navne-Register • IV: Provins-Register

2. bind indeholders Afd. V: Emneliste til begge bind - VI: Real-Register • VII: Fag-Register - VIII: Firma- og Aktie­ selskabs-Register • IX : Udlandet

A F D E L I N G II

GADE- og

HUS-REGISTER

for København og omegn (Grænsen for registrenes om råde er vist på planen side 17).

A. Gade-Register. Gader, veje og pladser i København, F rederiksberg, G en to fte og i Københavns omegn med angivelse af kommune, (for Københavns kommunes vedk. kvarter), post­ distrikt, rodekontor, sogn (kirke), valgkreds, politikreds samt socialkontor. Af omegnen er optaget: Bagsværd, D ragø r, en del af G lostrup pos td is trik t (G lostrup By og dele af B røndbyøster og B røndbyvester), H e rlev , H o lte , Hvidov re , Kastrup, K lampen- borg, Lyngby, Næ rum , Rungsted Kyst, Rødovre, Skodsborg, Spring fo rb i, S to re Mag leby, Søborg, Vedbæk og V irum .

B. Hus-Register. (samme område som anført under A). E jendomme, offentlige og private, ordnet efter gader og husnumre.

Beboere, forretninger, institutioner og privatpersoner, anført i hvert enkelt hus med navn, stilling og for telefonabonnenters vedkommende tillige med telefon.

For ejendomme i København og på Frederiksberg findes endvidere oplysning omi M a trik e l-n r. (kvarterets navn ses i Gade-Registret). Ejendomsværdien (E) (incl. grundværdi) når den er mindst 50.000 kr. samt grund­ værdien (G) anført særskilt. E jer angivet ved *, når vedkommende bor i ejendommen, ellers anført i parentes. * Gadeskitser, ca. 300 skitser over vigtigere gader med tilstødende gader og sidegader. Gadenavnenes oprindelse, historiske forklaringer og oplysninger om personer, efter hvem gader etc. har navn. Bygningsfredning (i klasse A eller B) i henhold til lov om bygningsfredning af 12. marts 1918. ’ ★

En nærmere vejledning i brugen af Gade-Register og Hus-Register findes på næste side.

Optagelse i Kraks Vejviser sker efter redaktionens skøn.

Made with